Студенти

Здравно осигуряване

При внасяне на семестриалните такси, студентите редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, съгласно Закона за здравното осигуряване, следва да попълнят декларация, която трябва да предадат в стая 110 или стая 113. Декларацията може да се изтегли от тук.

Информация относно здравноосигурителния статус – тел. 052/ 359 531, стая №113.


На основание чл.40 от ЗЗО за сметка на Републиканския бюджет се осигуряват студенти-редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст.

Студенти-първокурсници се осигуряват на това основание от м.октомври на текущата година.

За периода юли-септември завършилите средното си образование през текущата година следва сами да заплатят здравно-осигурителните си вноски.


Проверете здравния си статус - тук.

Имате неплатени здравноосигурителни вноски – колко трябва да платите вижте в здравноосигурителния калкулатор.

Как става плащането на здравноосигурителните вноски - вижте тук.

Как да възстановите здравноосигурителните си права – ще научите тук.


Важно за първокурсниците!

НАП: Първокурсници, платихте ли здравните си вноски?


Национална агенция за приходите призовава всички студенти-първокурсници да проверят здравноосигурителния си статус.

При повече от три неплатени вноски губите здравните си права!

Месечната здравноосигурителна вноска за 2012 година е в размер на 16,80 лв. За просрочване на плащането й дължите лихва!


Може да изчислите сумата, която трябва да платите, чрез калкулатора на НАП. Вноски се плащат чрез интернет, по банков път и чрез пощенски запис по образец.

НАП напомня на студентите в задочна форма на обучение, че те са самоосигуряващи се лица и трябва сами да плащат осигуровките си.

За повече информация - www.nap.bg и тел. 0700-18-700 (на цената на един разговор).


Бъди отговорен към себе си!


Здравни вноски на първокурсници

Първокурсниците, завършили средното си образование през учебната 2011-2012 година от област Варна, трябва да заплатят здравните си вноски за своя сметка до започване на учебната година във висшето учебно заведение, в което ще продължат своето обучение. През месеците юли, август и септември те не се осигуряват от републиканския бюджет и може да имат пропуски в здравните вноски. При повече от три неплатени вноски, студентите в първи курс може де се окажат с прекъснати здравни права. За да продължат да ползват безплатно здравните услуги, които се осигуряват от Националната здравноосигурителна каса, те трябва да подадат еднократно декларация образец №7 в офисите на НАП Варна по местоживеене и да внесат дължимите вноски. Декларацията може да се изпрати и по пощата с обратна разписка. Декларация № 7 се подава в срок до края на месеца, следващ месеца на възникване на обстоятелството за самоосигуряване. Образецът на декларацията може да се изтегли от страницата на НАП – www.nap.bg или да се получи от гишетата в офисите на НАП Варна.

През тази година лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски и са трайно безработни, дължат месечно 16,80 лева за здравни вноски. Те се внасят до 10-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. При попълване на преводни нареждания за внасяне на здравно осигурителните вноски, е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 560405 - "Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО" и код 560101 - "Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК"), като задължително се посочва периода, за който се отнася вноската и ЕГН.

Проверка на здравноосигурителния статус и сметките на съответните офиси на НАП Варна по местоживеене може да се направи на електронната страница на НАП – www.nap.bg, а също така в офиса на териториалната дирекция на НАП Варна в стая 101 и 102.