Защита на данните
Студенти

Тютори

Понятието "тютор" е сред малко познатите, както в академичната практика, така и в общественото пространство у нас. Ролята на наставничеството, обаче е сред приоритетните направления в развитието на качественото образование във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Тютор на академична група е преподавател-наставник, подобно на класния ръководител в средното образование. В превод от английски думата означава "пазител", "настойник", този термин често се възприема като учител или възпитател.

Тежестта и функциите на тютора са насочени към създаване на ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Ролята му е да поддържа постоянна връзка с тях, като им дава индивидуални консултации, съвети и помощ в хода на усвояването на учебния материал.


Уважаеми студенти, търсете и познавайте своите тютори, защото те са Вашата жива връзка с академичната среда. Те са тук, за да бъдат Ваши наставници, приятели, партньори по пътя на успешното Ви професионално израстване.


Тютори на студенти от специалност "Международни икономически отношения":

I курс – д.,з.

ас. Радослав Къновски

II курс – д.

ас. Радослав Къновски

III курс – д.

ас. Радослав Къновски

IV курс – д.

ас. Радослав Къновски

 


Tютори на студенти от специалност „Финанси и счетоводство” и "Бизнесикономика":

I курс – д.

aс. д-р Николина Грозева

II курс – д.

доц. д-р Ива Монева

III курс – з.

доц. д-р Ива Монева

III курс – д.

aс. д-р Николина Грозева

IV курс – д.

aс. д-р Николина Грозева

 


Tютори на студенти от специалност "Международен маркетинг":

IV курс – р, з, д

ас. Радослав Къновски

 


Tютори на студенти от специалност "Международни отношения и право" (МОП) "Международни отношения" (МО):

I курс (МОП)

проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова

II курс (МОП)

доц. д-р Калоян Смилков

III курс (МОП)

доц. д-р Иво Стамболийски

IV курс (МО)

доц. д-р Драгомир Кръстев

 


Tютори на студенти от специалност „Информатика и компютърни науки”:

I курс – р, д.,з.

доц. д-р Евгения Ракитина

II курс – р, д.

aс. Антонина Иванова

III курс – з.

aс. д-р Веселина Спасова

III курс – р, д.

доц. д-р Евгения Ракитина

IV курс – р, д.,з.

aс. д-р Веселина Спасова

 


Tютори на студенти от специалност "Бизнес администрация и мениджмънт":

Редовно обучение

І курс

доц. д-р Снежанка Овчарова

ІІ курс

ас. Гергана Желязкова

ІІІ курс

доц. д-р Велислава Николаева

ІV курс

доц. д-р Миглена Темелкова

Задочно обучение

І курс

доц. д-р Снежанка Овчарова

ІІ курс

ас. Гергана Желязкова

ІІІ курс

доц. д-р Александра Парашкевова

ІV курс

доц. д-р Миглена Темелкова

V курс

доц. д-р Даниела Попова

Дистанционно обучение

І-ІV курс

д-р Иванка Банкова

 


Tютори на студенти от специалност "Публична администрация и мениджмънт":

Редовно обучение

І курс

доц. д-р Снежанка Овчарова

ІV курс

доц. д-р Светла Михалева

Задочно обучение

І курс

доц. д-р Снежанка Овчарова

ІІ курс

д-р Даниела Михалева

ІІІ курс

доц. д-р Мария Великова

ІV курс

доц. д-р Светла Михалева

V курс

ас. д-р Павлина Ямукова

Дистанционно обучение

І-ІV курс

д-р Иванка Банкова

 


Учебна 2017/2018 година
Тютори на студенти от специалност "Право":


Редовно обучение
170611 І курс ас. Александра Ангелова 0894/380462
160611 IІ курс ас.д-р Йорданка Тонева 0887/200011
150611 ІІІ курс доц. д-р Емилия Сидерова 0886/860845
140611 ІV курс ас. Галина Ковачева 0886/968332
130611 V курс ас. Мария Петрова 0889/307711
Задочно обучение
170612 І курс ас.д-р Галина Николова 0888/410081
160612 ІІ курс ас. Рая Христова 0888/390794
150612 ІІІ курс доц. д-р Орлин Радев 0887/887340
140612 ІV курс ас. Димитър Димитров 0887/941728
130612 V курс ас. Мария Петрова 0889/307711
22062 VІ курс доц. д-р Антон Грозданов 0888/278461

 

ТЮТОРИТЕ ОТ КАТЕДРА "СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ"
УЧЕБНА 2017/2018 ГОДИНА

 

специалност "Защита на националната сигурност", профил "Национална сигурност":

 

Редовно обучение

І курс 170911

ас. Елисавета Ганева

ІI курс 160911…

ас. Илияна Костова

ІIІ курс 150911…

доц. д-р Анелия Ненова

IV  курс 140911…

доц. д-р Станислава Минева

Задочно обучение

І курс 170912…

доц. д-р Галина Милева

ІІ курс 160912…

ас. Катерина Чонгова

ІII курс 150912…

проф. д.ик.н. Стефан Симеонов

ІV курс 140912…

доц. д-р Станислава Минева

V курс   130912..

ас. Елисавета Иванова

 

Специалност "Защита на националната сигурност", профил "Защита от аварии и бедствия"

 

Задочно обучение

ІV курс 140912…

доц. д-р Станислава Минева

V курс   130912..

доц. д-р Димитър Узунов

 

специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред":

 

Редовно обучение

І курс 170711…

ас. Елисавета Ганева

IІ курс 160711…

ас. Илияна Костова

ІІI курс 150711…

доц. д-р Мария Лечева

ІV курс 140711..

доц. Димитър Узунов

Задочно обучение

І курс 170712…

ас. Илияна Костова

ІІ курс 160712…

ас. Катерина Чонгова

ІІІ курс 150712...

доц. д-р Мария Лечева

ІV курс 140712...

доц. Димитър Узунов

V курс   130712...

ас. Елисавета Ганева

 
Тютори на студенти за учебната 2017/2018 г. от специалност "Психология":

 

редовно обучение

І курс

доц. д-р Петър Нешев

ІІ курс

доц. д-р Ивайло Лазаров

ІІІ курс

доц. д-р Ваня Христова

ІV курс

ас. д-р Маринела Петкова

задочно обучение

І курс

доц. д-р Петър Нешев

ІІ курс

доц. д-р Ивайло Лазаров

ІІІ курс

доц. д-р Ваня Христова

ІV курс

ас. д-р Маринела Петкова

V курс

ас. д-р Маринела Петкова

 

 


Тютори на студенти от специалност "Архитектура" за учебната 2017/2018:

І курс

арх. Жечка Илиева

ІІ курс

д-р Пламен Петров

ІІІ курс

арх. Петър Стефанов

ІV курс

арх. Христо Топчиев

V курс

арх. Боряна Ножарова

 

Тютори на студенти от специалност "Дизайн" за учебната 2017/2018:

І курс

доц. Николай Нинов

ІІ курс

доц. Антоанета Радоева

ІIІ курс

д-р Доника Кирова

IV курс

арх. Десислава Христова


Тютори на студенти от специалност "Моден дизайн" за учебната 2017/2018:

І курс

ас. Виктор Петков


Тютори на студенти от специалност "Мода и мениджмънт в модата" за учебната 2017/2018:

II курс

доц. д-р Диана Сотирова

III курс

ас. Албена Свещарова

III курс

доц. д-р Диана Сотирова

 

 

Тютори на студенти от специалност "Строителство на сгради и съоръжения", редовно и задочно обучение за учебната 2016/2017:


І курс (редовно)

д-р Наташа Бакларова

І курс (задочно)

доц. д-р Анета Георгиева

ІI курс (редовно)

доц. д-р инж. Генчо Паничаров

ІI курс (задочно)

д-р Наташа Бакларова

ІІI курс (редовно)

ас. инж. Тихомира Кордон

ІІI курс (задочно)

доц. д-р. инж. Нели Тризлова

ІV курс (редовно)

доц. д-р инж. Николай Кузманов

ІV курс (задочно)

доц. д-р инж. Иван Павлов

V курс (задочно)

доц. д-р инж. Дария Михалева

 

Тютори на студенти от специалност "Строителство на сгради и съоръжения", задочно обучение за филиала в Смолян за учебната 2015/2016:


Задочно обучение

I, II, III, IV, V курс

доц. д-р инж. Генчо Паничаров

 

Тютори на студенти от специалност "Строителство на сгради и съоръжения", задочно обучение в Пловдив за учебната 2016/2017:


Задочно обучение

I, II, III курс

доц. д-р инж. Милена Кичекова

 

Тютори на студенти от специалност "Пожарна безопасност и защита на населението", задочно обучение за учебната 2016/2017:

І курс

доц. д-р инж. Генчо Паничаров

ІI курс

ас. инж. Илиян Костадинов

ІІІ курс

доц. д-р Галина Тодорова

IV курс

ас. инж. Тихомира Кордон

V курс

доц. д-р Галина Тодорова

 

Тютори на студенти от специалност "Пожарна безопасност и защита на населението", задочно обучение в Пловдив за учебната 2016/2017:


Задочно обучение

I, II, III курс

доц. д-р инж. Милена Кичекова

 

Тютори на студенти от специалност "Хореография" за учебната 2017/2018:


І курс

ас. Ивайло Иванов

ІІ курс

проф. Константин Кукушев

ІІІ курс

доц. Мария Кърджиева

ІV курс

доц. Катя Кайрякова

 Р – редовно;
З – задочно;
Д- дистанционно.