Студенти

Тютори

Понятието "тютор" е сред малко познатите, както в академичната практика, така и в общественото пространство у нас. Ролята на наставничеството, обаче е сред приоритетните направления в развитието на качественото образование във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Тютор на академична група е преподавател-наставник, подобно на класния ръководител в средното образование. В превод от английски думата означава "пазител", "настойник", този термин често се възприема като учител или възпитател.

Тежестта и функциите на тютора са насочени към създаване на ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Ролята му е да поддържа постоянна връзка с тях, като им дава индивидуални консултации, съвети и помощ в хода на усвояването на учебния материал.


Уважаеми студенти, търсете и познавайте своите тютори, защото те са Вашата жива връзка с академичната среда. Те са тук, за да бъдат Ваши наставници, приятели, партньори по пътя на успешното Ви професионално израстване.


Тютори на студенти от специалност "Международни икономически отношения":

I курс – д.,з.

ас. Радослав Къновски

II курс – д.

ас. Радослав Къновски

III курс – д.

ас. Радослав Къновски

IV курс – д.

ас. Радослав Къновски

 


Tютори на студенти от специалност „Финанси и счетоводство” и "Бизнесикономика":

I курс – д.

aс. д-р Николина Грозева

II курс – д.

доц. д-р Ива Монева

III курс – з.

доц. д-р Ива Монева

III курс – д.

aс. д-р Николина Грозева

IV курс – д.

aс. д-р Николина Грозева

 


Tютори на студенти от специалност "Международен маркетинг":

IV курс – р, з, д

ас. Радослав Къновски

 


Tютори на студенти от специалност "Международни отношения и право" (МОП) "Международни отношения" (МО):

I курс (МОП)

проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова

II курс (МОП)

доц. д-р Калоян Смилков

III курс (МОП)

доц. д-р Иво Стамболийски

IV курс (МО)

доц. д-р Драгомир Кръстев

 


Tютори на студенти от специалност „Информатика и компютърни науки”:

I курс – р, д.,з.

доц. д-р Евгения Ракитина

II курс – р, д.

aс. Антонина Иванова

III курс – з.

aс. д-р Веселина Спасова

III курс – р, д.

доц. д-р Евгения Ракитина

IV курс – р, д.,з.

aс. д-р Веселина Спасова

 


Tютори на студенти от специалност "Бизнес администрация и мениджмънт":

Редовно обучение

І курс

доц. д-р Снежанка Овчарова

ІІ курс

ас. Гергана Желязкова

ІІІ курс

доц. д-р Велислава Николаева

ІV курс

доц. д-р Миглена Темелкова

Задочно обучение

І курс

доц. д-р Снежанка Овчарова

ІІ курс

ас. Гергана Желязкова

ІІІ курс

доц. д-р Александра Парашкевова

ІV курс

доц. д-р Миглена Темелкова

V курс

доц. д-р Даниела Попова

Дистанционно обучение

І-ІV курс

д-р Иванка Банкова

 


Tютори на студенти от специалност "Публична администрация и мениджмънт":

Редовно обучение

І курс

доц. д-р Снежанка Овчарова

ІV курс

доц. д-р Светла Михалева

Задочно обучение

І курс

доц. д-р Снежанка Овчарова

ІІ курс

д-р Даниела Михалева

ІІІ курс

доц. д-р Мария Великова

ІV курс

доц. д-р Светла Михалева

V курс

ас. д-р Павлина Ямукова

Дистанционно обучение

І-ІV курс

д-р Иванка Банкова

 


Тютори на студенти от специалност "Право":

Редовно обучение
І курс ас. Йорданка Тонева
ІІ курс ас. Беатрис Йорданова
ІІІ курс ас. д-р Галина Ковачева
ІV курс ас. Мария П. Петрова
V курс ас. Галина Николова
Задочно обучение
І курс ас. Йорданка Тонева
ІІ курс доц. д-р Орлин Радев
ІІІ курс ас. Димитър Димитров
ІV курс ас. Мария П. Петрова
V курс доц. д-р Антон Грозданов
VI курс ас. Галина Николова

Тютори на студенти от специалност "Защита на националната сигурност":

 

Редовно обучение

І курс

ас. Илияна Костова

ІІ курс

доц. д-р Анелия Ненова

Задочно обучение

І курс

ас. Катерина Чонгова

ІІ курс

проф. д.ик.н. Стефан Симеонов

 


Тютори на студенти от специалност "Защита на националната сигурност", профил "Национална сигурност":

 

Редовно обучение

III  курс

доц. д-р Станислава Минева

IV курс

ас. Елисавета Иванова

Задочно обучение

ІII курс

доц. д-р Станислава Минева

ІV курс

ас. Елисавета Иванова

V курс

доц. д-р Галина Милева

 

Редовно обучение
III  курс ас. Елисавета Василева Иванова
IV курс проф. д-р Валери Христов
Задочно обучение
ІII курс доц. Димитър Узунов
ІV курс доц. д-р Г. Милева
V курс доц. д-р Г. Милева

Тютори на студенти от специалност "Защита на националната сигурност", профил "Корпоративна сигурност":

Редовно обучение
III  курс доц. д-р Мария Димитрова Лечева
IV курс  
Задочно обучение
ІII курс доц. д-р Мария Димитрова Лечева
ІV курс доц. д-р Мария Димитрова Лечева
V курс доц. д-р Мария Димитрова Лечева

Тютори на студенти от специалност "Защита на националната сигурност", профил "Защита от аварии и бедствия":

 

Задочно обучение

ІII курс

проф. д-р Иванчо Богоев

ІV курс

доц. д-р Димитър Узунов

V курс

доц. д-р Иванчо  Богоев

 

Редовно обучение
III  курс доц. д-р Ив. Богоев
IV курс доц. д-р Евгени Гавраилов
Задочно обучение
ІII курс доц. Димитър Узунов
ІV курс доц. д-р Ив. Богоев
V курс доц. д-р Евгени Гавраилов

Тютори на студенти от специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред":

Редовно обучение

І курс

ас. Илияна Костова

ІІ курс

доц. д-р Мария Лечева

ІІІ курс

доц. Димитър Узунов

ІV курс

ас. Елисавета Иванова

Задочно обучение

І курс

ас. Катерина Чонгова

ІІ курс

доц. д-р Мария Лечева

ІІІ курс

доц. Димитър Узунов

ІV курс

ас. Елисавета Иванова

V курс  

ас. Илияна Костова

 


Тютори на студенти за учебната 2015/2016 г. от специалност "Психология":

 

редовно обучение

І курс

Доц. д-р Ваня Христова

ІІ курс

Ас. д-р Маринела Петкова

ІІІ курс

Доц. д-р Мария Петрова

ІV курс

Ас. д-р Ивайло Цанов

задочно обучение

І курс

Доц. д-р Ваня Христова

ІІ курс

Ас. д-р Маринела Петкова

ІІІ курс

Доц. д-р Мария Петрова

ІV курс

Ас. д-р Ивайло Цанов

V курс

Ас. д-р Ивайло Цанов

 

 


Тютори на студенти от специалност "Архитектура" за учебната 2016/2017:

І курс

арх. Христо Топчиев

ІІ курс

арх. Петър Стефанов

ІІІ курс

д-р Пламен Петров

ІV курс

арх. Боряна Ножарова

V курс

д-р Радост Райновска

 

Тютори на студенти от специалност "Дизайн" за учебната 2016/2017:

І курс

доц. Антоанета Радоева

ІІ курс

д-р Доника Кирова

ІIІ курс

д-р арх. Десислава Христова

 

Тютори на студенти от специалност "Дизайн за архитектурна среда" за учебната 2016/2017:

ІV курс

арх. Жечка Илиева

 

Тютори на студенти от специалност "Строителство на сгради и съоръжения", редовно и задочно обучение за учебната 2016/2017:


І курс (редовно)

д-р Наташа Бакларова

І курс (задочно)

доц. д-р Анета Георгиева

ІI курс (редовно)

доц. д-р инж. Генчо Паничаров

ІI курс (задочно)

д-р Наташа Бакларова

ІІI курс (редовно)

ас. инж. Тихомира Кордон

ІІI курс (задочно)

доц. д-р. инж. Нели Тризлова

ІV курс (редовно)

доц. д-р инж. Николай Кузманов

ІV курс (задочно)

доц. д-р инж. Иван Павлов

V курс (задочно)

доц. д-р инж. Дария Михалева

 

Тютори на студенти от специалност "Строителство на сгради и съоръжения", задочно обучение за филиала в Смолян за учебната 2015/2016:


Задочно обучение

I, II, III, IV, V курс

доц. д-р инж. Генчо Паничаров

 

Тютори на студенти от специалност "Строителство на сгради и съоръжения", задочно обучение в Пловдив за учебната 2016/2017:


Задочно обучение

I, II, III курс

доц. д-р инж. Милена Кичекова

 

Тютори на студенти от специалност "Пожарна безопасност и защита на населението", задочно обучение за учебната 2016/2017:

І курс

доц. д-р инж. Генчо Паничаров

ІI курс

ас. инж. Илиян Костадинов

ІІІ курс

доц. д-р Галина Тодорова

IV курс

ас. инж. Тихомира Кордон

V курс

доц. д-р Галина Тодорова

 

Тютори на студенти от специалност "Пожарна безопасност и защита на населението", задочно обучение в Пловдив за учебната 2016/2017:


Задочно обучение

I, II, III курс

доц. д-р инж. Милена Кичекова

 

Тютори на студенти от специалност "Хореография" за учебната 2015/2016:


І курс

ас. Ивайло Петров

ІІ курс

проф. Константин Кукушев

ІІІ курс

доц. Мария Кърджиева

ІV курс

доц. Катя Кайрякова

 

Тютори на студенти от специалност "Мода и мениджмънт в модата" за учебната 2015/2016:


І курс

ас. Албена Свещарова

ІІ курс

доц. д-р Диана Сотирова

ІІІ курс

ас. Албена Свещарова

ІV курс

доц. д-р Диана СотироваР – редовно;
З – задочно;
Д- дистанционно.