Защита на данните
Студенти

Система за персонален мониторинг и подпомагане на изявени студенти

Скъпи студенти,


В реализиране на мисията на ВСУ „Черноризец Храбър“ да бъде водещ български университет, носител на европейския модел на висше образование, да бъде гъвкав, иновативен и адаптивен към динамиката на пазара на труда и потребностите на обществото, ориентиран към студентите и тяхната професионална реализация, създадохме система за персонален мониторинг и подпомагане на изявените студенти за стимулиране на участието им в научни и образователни проекти и предприемачество.


Целта на системата е да осигури в най-ранен стадий на обучението подбор, стимулиране и съдействие на студенти с потенциално ускорено развитие в предприемачеството и научните изследвания, за формирането им като лидери в обществено-икономическата и научната сфера през 21 век.

 

 

 

 

 

Ние ви предоставяме възможност да бъдете ядрото талантливи студенти – „лице“ на Варненския свободен университет, доказателство за високото качество на обучението и научните изследвания.


Катедрите, като се съобразяват със спецификата на професионалните направления, съдържанието на учебните планове и програми и включените в тях практики и стажове набелязват конкретните мерки за функциониране на системата.

 

Ако вие сте сред нашите талантливи студенти, обърнете се към вашите тютори, срещнете се с преподавателите от съответните дисциплини, които са свързани с вашите интереси, потърсете допълнителна информация във вашия факултет и катедра. Те ще ви помогнат и ще ви включат в системата за специфично тюторство.

 

Целта на тези стъпки е вашите добри идеи да бъдат инкубирани, а университетът да ви предложи най-добрите възможности за развитие чрез специализиране магистърски и докторски програми и подходящи стажове в проспериращи компании и публични институции.


Системата ще ви даде възможност и да получите преференциални стипендии, определени с решение на вашия факултет и катедра.


С ваша помощ се надяваме да създадем и бюлетин с постиженията на талантливите студенти, включени в системата и да споделим добри практики от участието ви в успешни образователни проекти и предприемачество.