За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет с две номинации за награда

Две номинации за награда „Варна“ в сферата на висшето образование получи Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“. Номинациите са за присъждане на колективна награда на проектен екип с ръководители проф. д.ик.н. Анна Недялкова - президент на ВСУ "Черноризец Храбър" и капитан I ранг проф. д.в.н. Боян Медникаров - началник на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" за създаването на Алианс "Международна икономика, бизнес и политика" и за присъждане на индивидуална награда на проф. д-р арх. Любен Сиврев за постиженията му в научната и преподавателската дейност и като автор на поредица от монографии.

Екипът разработил и реализирал създаването на първия в България Алианс „Международна икономика, бизнес и политика” е номиниран в научна област „Обществени науки“.  Алиансът изгражда среда за сътрудничеството между членовете за насърчаване на обмена и взаимодействието между техните студенти, преподаватели и административен персонал, създава условия за взаимен достъп до информационни и образователни ресурси за студенти, докторанти, специализанти и преподаватели на членуващите организации, осигуряващи методологична подкрепа, и изгражда педагогически умения за повишаване на качеството на образователните програми на висшите училища. Той осигурява стратегическа платформа за съвместни програми в рамките на образованието, научните изследвания и иновациите, развива взаимодействието, сътрудничеството и съвместните програми с асоциирани членове. Тази новаторска форма на академично сътрудничество насърчава обмена на идеи в подкрепа на най-добрите практики в академичното управление и лидерство и осигурява форум за стратегически дискусии между ръководствата на членуващите висши училища относно образователната политика и практика.

 

Сред първите инициативи на Алианса е разработването и старта на новата магистърска програма „Корабен брокераж”, обучението по която ще се осъществява от преподавателски състав на двете институции. Тя развива, наред със специфичните компетенции корабния брокераж, комплексни знания за глобалната среда и механизмите за действие на световната икономика, характеристиките и движещите сили на глобализацията и международната търговия, както и последиците от тях за управлението на търговските потоци и логистичните решения.

 

Инициативата на двете варненски висши училища за създаването на Алианса е отворена и за други партньори, които споделят нейната визия и цели. Тя е в пълно съзвучие с тенденциите на световния образователен пазар и новата стратегия на Европейската комисия „Европейското висше образование в световен план“, публикувана на 11.07.2013 г., както и със стремежа на академичните институции да бъдат иновативни, конкурентоспособни и социално отговорни субекти на гражданското общество.

 

В научна област „Технически науки“ е номиниран проф. д-р арх. Любен Сиврев за постиженията му в научната и преподавателската дейност и като автор на поредица от монографии в областта на общественото обслужване в промишлените предприятия и територии.

В периода месец май 2013 – месец март 2014 проф. Сиврев издава монографиите: “Индустриални и транспортни сгради и комплекси. Модул 1“, “Индустриални и транспортни сгради и комплекси. Модул 2“ и „Флексибилни и енергоикономични санитарно-хигиенни звена към промишлените предприятия“. През месец май ще излезе от печат и петата от поредицата монографии „Кухните в промишлените предприятия и територии“.     

 

Проф. Любен Сиврев споделя своя богат опит на учен, преподавател и общественик със студентите на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър“.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия