За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет е сред четирите български университета в класацията на Европейската комисия.

Сред общо 850-те висши училища от 70 страни, включени в класацията на Европейската комисия има само 4 от България -   Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“,  Техническият университет в София, Русенският университет “Ангел Кънчев” и Американският университет в Благоевград.

 

Университетите се оценяват по различни индикатори, сред които "Изследвания, качество на преподаването и усвояването", "Международна насоченост", "Успехи в научния обмен" и се подреждат в 5 групи по качество - от А (много добри) до Е (слаби). По посочените показатели Варненският свободен университет има една отлична и две много добри оценки.

 

Сайтът U-Multirank,създаден с подкрепата наЕвропейската комисия има за цел да разчупи съществуващите класации, които са сериозно критикувани за изопачаване на целите и данните. Той дава възможност на студенти и други заинтересовани страни да оценят силните и слабите страни на университетите в различните рубрики с помощта на интернет инструмент. В изследването са участвали

60 000 студенти.

 

Тази година фокусът е върху специалностите бизнес, електроинженерство, инженерна механика и физика. През 2015 г. към тях ще бъдат добавени психология, компютърни науки и медицина.

 

Според  комисаря по образование, култура, многоезичие и младеж Андрула Василиу, класацията "ще даде възможност на студентите да вземат по-информирани решения за това къде да учат и по-точна представа за това как университетите се развиват“.by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия