Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

КРЪГЛА МАСА ЗА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД КИБЕРСИГУРНОСТТА - СМОЛЯН

 

Фондация „Родопски ценности” съвместно с ВСУ ”Черноризец Храбър”, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ и Института за перспективни изследвания за отбрана, организира във Филиала на ВСУ ”Черноризец Храбър” в гр. Смолян, кръгла маса на тема „Предизвикателствата пред киберсигурността. Сигурността на младите в интернет”, която се състоя на 21.04.2018г..

 

Форума бе открит от г-н Яни Янев –Председател на УС на Фондация „Родопски ценности” и Вицепрезидент на ВСУ”Черноризец Храбър”. Като лектори бяха поканени и взеха участие с доклади университетски преподаватели от два университета, подготвящи кадри в областта на сигурността и киберсигурността, експерти от изпълнителната власт и НПО, както и студенти от ВСУ. Като съинициатор на форума ВВМУ”Н.Й.Вапцаров” беше представено от Флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров  (Началник на ВВМУ).  От ВСУ като лектори взеха участие, проф. д-р Петър Христов (Декан на Юридически факултет на ВСУ), доц. д-р Галина Момчева (Ръководител катедра „Информатика и икономика, ФМИА, ВСУ), д-р Веселина Спасова (Научен секретар на ФМИА).Институтът за перспективни изследвания за отбрана бе представен от неговият директор - Кап. І ранг. Проф. Янцислав Янакиев.

 

 

С доклади по темата „Предизвикателства пред киберсигурността“ взеха участие националните експерти по сигурността: д-р Георги Кръстев – секретар на Съвета по сигрурност към Министерски съвет, Иван Павлов, Зам. председател на Държавната комисия по сигурността на информацията и доц. Иво Великов - комисар.

 

Доклади за киберзаплахите, в Интернет, към младите  изнесоха студентите от Филиал на ВСУ в гр. Смолян: Мелинда Цветанова (специалност ППОР) и Борислав Неделков (БАМ) привлечени за участие във форума от  д-р Григоров, който като  организационен секретар на Фондацията,  предложи темата и осъществи подготовката на форума.

 

Основни теми на докладите и на следващите ги дебати бяха: национална, европейска и международна сигурност и ролята на изпълнителната власт в Република България в областта на киберсигурността, еволюция на понятията сигруност и риск, ролята на човешкият фактор в киберсигурността, сигурността на обществения транспорт в контекста на защитата от кибертероризъм, съвременните практики за анализ и визуализация на данни за киберсигурност и акценти по въпросите на защитата на личните данни в контекста на новият регламент.

 

 

 

Проф. Медникаров сподели за партньорството на академичните колегии от ВВМУ и ВСУ в подготовката на съвместна магистърска програма по Киберсигурност между двата университета.

 

Д-р Спасова обяви и съдържанието на актуалната специализация „Управление и защита на личните данни“, която стартира във ВСУ.

 

Участието във форума на главния секретар на Българския съюз за физическа култура и спорт- г-н  Димитър Манев , даде повод да бъде обсъден и въпросът за ролята на спорта в подготовката на специалисти в областта на сигурността и необходимостта от възстановяване на занятията по военно приложни спортове в университетите. Г-н Манев дари от името на БСФС на Филиалът на ВСУ в гр. Смолян спортни екипи и пособия.

 

 

 В края на дебата участниците, оценявайки полезността на форума , се обединиха около идеята за продължаване на съвместните усилия на университетите, учените и изпълнителната власт за предотвратяване на киберзаплахите към страната. По този повод д-р Кръстев предложи да се планира следваща работна среща през м.септември 2018г., на която да бъдат обсъдени конкретните форми на взаимодействие между академичните среди и изпълнителната власт в сферата на киберсигурността.

 

В заключителната част д-р Григоров, обяви извършени дарения към фондация с цел учредяване на стипендии за студенти на ВСУ във Филиал гр.Смолян.

 

Форумът бе закрит от г-н Яни Янев , който обобщи резултатите от дискусията и обяви, че изнесените доклади ще бъдат публикувани в специален брой на списание „Родопи”.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия