За ВСУ "Черноризец Храбър"

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова пред вестник "Строител": Същността на модернизацията на висшето образование е във връзката му с бизнеса

 

 

Проф. Недялкова, Вие сте президент на най-големия частен университет в България – ВСУ "Черноризец Храбър". Той е и първият частен университет, акредитиран за обучение в специалностите "Архитектура" и "Строителство". Как се развиха тези специалности през годините?

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” наистина е първият частен университет в България, акредитиран за обучение в професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия”, в което обучаваме студенти от 1995 г. Обучението е организирано и в трите образователни степени: „бакалавър”, „магистър” и „доктор”.

Спецификата на Архитектурния факултет на ВСУ "Черноризец Храбър" е в това, че обединява специалности, свързани с архитектурата, строителството, дизайна и изкуствата. Това позволява обучението да е интердисциплинарно, а работата със студентите да се изгражда на клъстерен принцип.

През годините този факултет, както и останалите два – Юридически и Международна икономика и администрация, се развива много динамично. За тези 22 години се промениха много неща – и в професията на архитектите и строителните инженери и в начина, по който ги обучаваме, защото за нас е много важно обучението да бъде съобразено, както с новите тенденции в сектора, така и с потребностите на бизнеса. Преди 20 години понятия като интелигентни градове, устойчива градска среда и интегрирано градско управление изобщо не съществуваха. В последните 10 години ние срещаме нашите студенти с едни от най-ярките имена в областта на строителството и архитектурата като японският архитект Рюе Нишизава, проф. Масуд Есмайло и проф. инж. Марио де Миранда от Университета по архитектура във Венеция, проф. Уйлям О’Брайън от Харвардския университет, проф. Ян Геел – създателят на концепцията „Градове за хората“, доктор хонорис кауза на Варненския свободен университет и ментор на новосъздадената студентска лаборатория „Варна – град за хората“.

От момента на създаването си нашият университет прие предизвикателството да изведе обучението от рамките на теорията и да даде максимума от практически умения в областта на архитектурата, дизайна, строителството и пожарната безопасност. Наред с учебната дейност преподавателският състав на Архитектурния факултет ангажира студентите с множество конкурси, пленери, творчески работилници, семинари и конференции, където могат да реализират своите оригинални творчески идеи и да подпомогнат бъдещата си професионална реализация. 

 

 

Може ли да представите накратко Вашата визия за развитие на ВСУ "Черноризец Храбър" и мястото му сред другите образователни институции в направлението "Архитектура и строителство" в България?

- Ако се опитам в едно изречение да отговоря на Вашия въпрос това ще е че ние градим новото поколение български строители и архитекти – новатори с респект към традициите.

Не бих искала да правя сравнения между нашия университет и другите образователни институции, защото не смятам, че е коректно. Аз мисля, че успехите на нашите възпитаници говорят сами по себе си. Стремим се да подготвяме кадри, които са необходими на работодателите, затова сме в непрекъснат диалог с тях. Например магистърските програми „Строителен инженеринг“ и „Опазване на културното  наследство“ са без аналог в другите висши училища в страната.

Програмата „Строителен инженеринг“ е създадена по заявка на бизнеса и работи успешно вече трета година. В нея студентите придобиват компетенции, свързани с ценообразуването, оферирането и управлението на проекти в строителството.

Обучението в магистърската програма „Опазване на културното  наследство“, предлага специализация в областта на недвижимите културни ценности, чието значение нараства в условията на глобалното общество и стимулиране на културната идентичност и многообразие. Учебният план включва усвояване на традиционни и съвременни методи за опазване и ревитализиране на културното наследство.

 

 

Проявявате голяма гъвкавост при въвеждането на нови специалности в това направление? От къде черпите опит и какви добри практики могат да бъдат въведени или поне да бъдат модел?

Проявяваме гъвкавост при въвеждане на нови специалности не само в това професионално направление, а във всички, по които обучаваме студенти. Причината е много проста – съобразяваме се с динамичните промени в средата – с изискванията на бизнеса и пазара на труда. Черпим опит от практиката на престижни западни университети, които са наши партньори, но нека не забравяме, че най-добрата възможност за вземане на правилните решения е анализът на собствения ни опит – ние сме част от българското образователно пространство повече от 25 години. За тези години сме натрупали знания, умения, горчив, но и много успешен опит. Всичко това ни дава възможността да развиваме добрите практики, а не да ги копираме едно към едно, защото, за да бъдат прилагани подобен род успешни примери, те задължително трябва да бъдат съобразени с особеностите на българската среда.

 

 

В резултат на демографската криза, наблюдава ли се и при вас спад на кандидатите? Каква е подготовката на новопостъпващите студенти?

Демографската криза от началото на 90-те години на 20-ти век е нещо, което няма как да не се отрази на всички висши училища, особено на частните. Правя това уточнение, защото въпреки намалението на броя на завършващите студенти, местата за обучение в държавните университети растат всяка година, нещо повече те имат възможност да приемат студенти и в платени форми на обучение. Това поставя частните висши училища в конкурентна среда, която е далеч от примерите за лоялна конкуренция.

За да не бъда голословна само ще посоча, че тази година завършващите са около 45 000, а местата в университетите - 70 000. Като допълнение към това, средно около десет хиляди от завършващите продължават образованието си в чужбина и още толкова не желаят да продължат и да учат висше образование. В крайна сметка местата в университетите в България да са близо два пъти повече от потенциалните кандидати. Това с което можем да се похвалим е, че приемът в специалностите от професионалното направление „Архитектура, строителство и геодезия“ е устойчив в последните 5 години, въпреки негативните тенденции на външната среда.

По отношение на подготовката на постъпващите студенти, мога да кажа, че тя е такава, каквато я изгражда средното училище. В крайна сметка оценката за подготовката на завършващите са тази от държавните зрелостни изпити. И колкото и яростни да са критиките към качеството на средното образование, трябва да отбележим, че има много знаещи и можещи млади хора. Доказателство за това са резултатите от стипендиантската програма на Варненския свободен университет „Аз ще уча и ще успея в България”. Всяка година ние даваме стипендия в размер на 100 % от годишната такса за обучение на 20 младежи с отличен успех, които са написали есе по темата. Тези млади хора са искриците надежда за бъдещето на страната ни и ние с радост ги приемаме в нашето академично семейство.

 

 

Как осъществявате връзката с бизнеса, за която толкова много се говори - да бъдат завършващите все по-подготвени за реалната работа?

Цялата същност на модернизацията на висшето образование е именно във връзката образование, наука, бизнес. Варненският свободен университет е вградил именно това разбиране в новата си философия и реализира нови, работещи модели на това взаимодействие.

В учебния процес са включени експерти от бизнеса, с които работим в тясно взаимодействие. Целта ни е да създаваме и нови възможности за студентски стажове и практики, защото това прави нашите студенти едни от най-добрите специалисти, които придобиват практически умения още по време на следването си и се превръщат в предпочитани кандидати за свободните работни позиции. 

За студентите от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ политиката ни е свързана с гарантиране на възможност за придобиване на богато портфолио от сертификати за допълнителни професионални знания и умения, чрез участие в международни уоркшопи по устойчиво развитие, архитектурни конференции и международни пленери по актуални теми. Студентите могат да разширят своя опит и чрез участие в програмите за студентска мобилност „Еразъм” и в различни практики в партньорски институции в цяла Европа. Сред партньорите на Архитектурния факултет на Варненския свободен университет са „Рока България”, „Рехау” ЕООД, “Планекс Холдинг”, ЕДИМО Груп, Green House – Италия и много др.

 

 

Какъв е интересът на младите хора към специалностите в областта на архитектурата и строителството и как се реализират Вашите възпитаници?

Университетската политика трудно може да се пребори с пораженията нанесени от икономическата криза в световен мащаб - безработицата, сивият сектор, с моделите на бързо забогатяване. Въпреки това, мога да посоча добри данни за реализацията на студентите ни. Имаме много възпитаници на ключови места в държавата – в Парламента, в централната и местна администрация, в съдебната система, в органите на сигурността. Около 18% от випускниците ни са престижно реализирани по професията си в чужбина – в т.ч. архитекти, строителни инженери, мениджъри, банкери. Много студенти са намерили професионалната си реализация в рамките на университета - както като част от администрацията, така и като университетски преподаватели.

Новото, което наблюдаваме в последните години и върху което са концентрирани голяма част от нашите усилия е да работим за самочувствието на младите хора. Като че ли им липсва именно това, да се почувстват способни да успяват, да са борбени в преследване на целите си и устойчиви на изпитанията. Може би това, според някои, не е задача на образованието, но ние го възприемаме като своя отговорност и ще продължим да търсим адекватни начини за решаването й. Работа на студентите в международни екипи за решаване на изследователски задачи, участието им в международни пленери и конкурси, обучението в общи групи с гостуващите ни Еразъм студенти – всичко това е база за осъзнаване на тяхната конкурентоспособност и формиране на нагласи за отстояване на позиции, за инициатива и предприемачество.

 

 

Георги Сотиров, vestnikstroitel.bg

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия