За ВСУ "Черноризец Храбър"

Магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ – партньорство за висок професионализъм

 

Официалният старт на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ за учебната 2017/2018 г. ще бъде даден на 2 септември (събота) 2017 г. от 9:00 ч. във Филиал Смолян на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, стана ясно на проведената днес в Смолян пресконференция.

На нея присъстваха президентът на Варненския свободен университет – проф. д.ик.н. Анна Недялкова, областният управител на област Смолян – г-н Недялко Славов, д-р Анелия Пържанова – директор на Филиал Смолян на ВСУ „Черноризец Храбър“ и ръководителя на магистърската програма доц. д-р Ива Монева, деканът на Юридическия факултет – проф. д-р Петър Христов, студенти и представители на медиите в региона.

 

 

Един от приоритетите на университета е свързан с предлагането на актуални учебни програми, отговарящи на съвременните изисквания и търсене от бизнес и държавни структури, като мярка за задържане на младите хора в България и преодоляване на негативните демографски тенденции. Създаването на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ е от изключително значение именно тук – в Смолян. Тя е част от мисията на Варненския свободен университет да съдейства за развитието на ключовите приоритети на Родопския регион, в съответствие с иновативната стратегия за интелигентна специализация. В резултат на изграденото устойчиво партньорство със структурите на местната власт и местната администрация първият випуск на магистърската програма положи една стабилна основа, която изгражда стойностен професионален капацитет и експертен опит. Записаните студенти в магистърската програма за учебната 2017/2018 година са повече от 100. Това стана възможно с подкрепата на областния управител на област Смолян г-н Недялко Славов и неговия екип,както и на кметовете на общини в региона.

 

 

Доказателство за значението на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ и приноса й за устойчивото развитие на това направление в региона е подкрепата на директора на Агенция „Митници“ г-н Георги Костов и главния секретар на Агенцията г-н Цветан Мадански, който ще присъства на събитието. 

Стартът на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ ще бъде даден в присъствието на президента на Варненския свободен университет – проф. д.ик.н. Анна Недялкова и декана на Юридическия факултет – проф. д-р Петър Христов.

Целта на обучението е да се подготвят качествени кадри, задоволяващи повишените изисквания на пазара на труда в областта на данъчния и митническия контрол чрез добре структуриран и съдържателен учебен план, качествено обучение (преподаване и учене), осигуреност с ресурси и непрекъсната връзка с експерти от практиката.

Заявената обществена потребност именно от такъв тип кадри, разнообразието от методи и подходи на обучение, интердисциплинарното съдържание, обучението в реална среда и запознаване със спецификата и проблемите в работата на Митница Пловдив, НАП Бургас, Митница Бургас, ГКПП Малко Търново, ГКПП Кап. Андреево, както и присъствието като преподаватели на водещи в своята област учени и експерти, са сред основните конкурентни предимства на магистърската програма. Полученото образование е възможност за перспективна реализация в област Смолян.

В контекста на важността на проблемите на данъчния и митническия контрол и практическите аспекти в обучението, стартът на програмата ще бъде даден с дискусия на тема „Данъчен и митнически контрол – професионализъм за висока ефективност.“ В нея ще вземат участие студенти, преподаватели, както и представителите на ръководството на Агенция „Митници“.

 

Ето какво споделиха по време на пресконференцията две от студентките в магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“.  

 

София  Фиданова, геолог, уредник на Музея на кристалите в Мадан:Тази програма ни запозна, научи и подготви да бъдем полезни в сферата на икономиката, финансите, счетоводството, търговското и финансово право, данъчния и митнически контрол. Чрез проведените лекции и осъществената практика смятам, че ни бе дадено начало, добър старт и полезни насоки, свързани с нашата реализация в областта на данъчния и митнически контрол.

Искам да споделя, че по-голямата част от обучението премина под формата на тренинги, ролеви игри, казуси и проекти, които бяха представени от професионалисти по достъпен и много интересен за присъстващите начин.

Чрез проведената практика ние се запознахме с дейността на митниците в Пловдив, Бургас, Малко Търново и  искам да благодаря на ръководителите, които ни придружаваха и ни дадоха възможност да се запознаем отблизо със същността на материята, да видим как протича един работен ден в тези служби.

Бъдете винаги така отзивчиви, както, като добри професионалисти, така и като добросърдечни и истински хора.“

 

 

Десислава Конова, счетоводител и съдружник в няколко дружества в София:Да си студент е едновременно предизвикателство и привилегия. Аз съм от хората, които смятат, че след като завършим висшето си образование и започнем да работим не трябва да преставаме да се учим, развиваме и усъвършенстваме в този толкова интензивно променящ се свят.

Изборът ми да бъда студентка във ВСУ е естествен резултат от многогодишното търсене на отговори на въпроси : Какво искам още да постигна? Как да го постигна?Това ли е моят път? Какво мога да направя още за себе си и хората с които съм заедно и за които работя?

Магистърската програма „Данъчен и митнически контрол“ е предизвикателството, което прегърнах с две ръце и не съжалявам. За тази една година от магистърската програма успях да повиша нивото на своята компетентност и същевременно получих вътрешно удовлетворение, намирайки отговорите, които търсех. Знанията, които получих благодарение на преподавателите, практическите съвети и тънкости от експертите ми дадоха повече увереност, самочувствие и много нови идеи. ВСУ е университет, който дава невероятна свобода на своите студенти. Чудесните преподаватели и експерти, с които се срещаме по време на обучението, добрата материална база, възможността за участие в семинари, майсторски класове и конференции, практиките, които се организират - са само част от прекрасните условия, които предлага университетът, но всеки един от нас сам трябва да реши дали и доколко да се възползва от тях.

Практиките и майсторските класове са нещо изключително безценно за нас студентите. Възможността да видиш реално как се случват нещата. Да задаваш въпроси, без да се притесняваш и най-важното да получаваш компетентни отговори.

Ние студентите получаваме невероятна подкрепа и уважение от целия екип на ВСУ.

Благодаря, че съм част от ВСУ – филиал Смолян.“

 

 

 

Допълнителна информация:

Магистърската програма Данъчен и митнически контрол на ВСУ “ Черноризец Храбър" предлага възможности за перспективна реализация в област Смолян. Основната цел на обучението е студентите да бъдат добре теоретично подготвени за решаване на практическите проблеми свързани с функционирането на митническата и данъчна администрация в областта на упражнявания от нея контрол.

 

 

Прилагат се разнообразие от методи и подходи в обучението, които включват мултимедийно представяне на лекционния материал, онлайн подкрепящо съдържание, дискусии, работа в екипи, ролеви игри, решаване на казуси, съвместно преподаване с експерти от практиката, обучение в реална среда и др.

 

 

 

Част от екипа на магистърската програма Данъчен и митнически контрол са водещи в своята област учени и експерти от практиката:

проф. д.ик.н Анна Недялкова – президент на Варненския свободен университет, учен с безспорен международен престиж, радетел за налагането на високи стандарти в българското образование. Тя е един от водещите учени и изследователи по проблемите на глобализацията

 

 

проф. д-р Емил Панушев – водещ преподавател в областта на данъчната и митническата политика на Европейския съюз, част от екипа Института за икономически изследвания към Българската академия на науките

 

 

 


проф. д.ик.н. Йосиф Илиев, един от водещите експерти в Българя в областта на управлението на човешките ресурси със забележителен практически опит в организиране, координиране и мотивиране на екипи и организации

 

 

 

 

доц. д-р Красимир Недялков, вицепрезидент  на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, участва в разработването на национални и международни проекти в областта на туризма и управлението на събития, развитието на капацитета на неправителствения сектор за ефективно партньорство с местната администрация, изграждането на клъстери на компетентност, технологични паркове и стимулиране на студентското предприемачество, както и множество други проекти, свързани с университетското управление.

 

 

доц. д-р Християн Танушев – експерт в областта на финансовия анализ, изготвянето на бизнес оценки и управлението на парични потоци –бивш председател на Комисията по ценни книжа и фондови борси и икономически директор на "МБАЛ – Университетска национална кардиологична болница" – ЕАД,

 

 

 

доц. д-р Ива Монева, ръководител на магистърската програма „Данъчен и митнически контрол” – преподавател с богат практически опит в областта на счетоводството и финансовия одит.

 

 

 

 

Преподавател в програмата е и главният секретар на Агенция Митници – Цветан Мадански. „Аз не съм тук, като главен секретар,  аз съм тук, като ваш преподавател. Тук съм, за да ви дам знания. Искам след приключването на този курс да излезете обогатени със знания, със самочувствие.“, споделя при старта на магистърската програма през септември 2016 г. Мадански.

 

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия