Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет – силен старт на образователния пазар 2017/2018

Интересът на младите хора да получат образованието си във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" е провокиран от  обвързаността на образователния процес с потребностите на бизнеса и пазара на труда у нас и в международен план

 

 

Проф. д.пс.н. Галя Герчева е ректор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Завършила е магистърска степен по психология в Санкт-Петербургския държавен университет, доктор на психологическите науки, професор по психология. Член е на Дружеството но психолозите и Съюза на учените в България. Работи в областта на когнитивната,  педагогическата психология и психологията на междуличностните комуникации. Автор е на множество монографии, учебници по психология, научни статии и доклади от участия в национални и международни конференции.

 

- ВСУ „Черноризец Храбър“ е един от малкото български университети, които предлагат най-иновативните и търсени на пазара на труда специалности. Приемът на студенти за учебната 2017/2018 година вече започна, какво е новото?

Да така е, кампанията за прием на студенти вече започна. Кандидатстудентските изпити се провеждат по график всеки месец. За учебната 2017/2018 година Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ предлага 20 акредитирани бакалавърски програми. Три от тях са нови в академичния профил на университета – „Дигитална икономика“, „Маркетинг, реклама и ПР“ и „Моден дизайн“. Те са съобразени с динамично променящата се среда и нагласите за професионално развитие на младите хора. Специалността “Дигитална икономика” например, осигурява знания, умения и компетентности на бъдещи кадри, които да се реализират в интердисциплинарната област на икономиката и информационни технологии. Тя е фокусирана към развитието на отворени пазари, провеждане на проиновационни политика и развитие на ключовата роля на зелената икономика.

Тази година предстои и реализирането на две бакалавърски програми съвместно с Норвежкото бизнес училище (BI Norwegian Business School) - един от най-големите университети в Норвегия, които предлагат обучение по икономика и администрация.       Предвидено е обучението в програмите „Международни отношения“ и „Финанси и счетоводство“ да се провежда  изцяло на английски език, като в рамките на четвъртата година от него студентите ще имат възможността да се обучават в Норвегия. За обучение в програмите е създаден международен екип от преподаватели и експерти, а студентите ще получат две дипломи. Пълната информация за кандидатстване в тези програми е публикувана на сайта на университета.

Варненският свободен университет предпочита да гледа на чуждестранните университети, не като на конкуренти, а като на партньори. Идеята е той да се утвърди като образователен модел на партньорство в световен мащаб. Еразъм + е един голям шанс за образованието в тази посока. В края на миналата година проектът на  Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ 2015-1-BG01-KA107-014079 за Мобилност на студенти и персонал между програмни и партниращи държави получи висока оценка и беше отличен със знак и сертификат за качество на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Международните партньорства не са новост за университета, те са сред приоритетните направление за развитие и една добра възможност нашите студенти да натрупат допълнителни знания и опит. С всяка година броят на реализираните мобилности на преподаватели, студенти и административен персонал се увеличава. Освен традиционно добрите партньорства с европейски университети, през изтеклата година приехме и студенти от Китай, а в края на февруари очакваме и първите марокански студенти.

Броят на чуждестранните докторанти в 29-те докторски програми на университета е повече от 100.

Новото в нашата работа е все по-голямото внимание, което отделяме на формирането и развитието на дигиталните умения. Те са важна част в процеса на ефективно учене, креативно мислене и иновативно и ангажирано поведение, като променят подходите и методите за обучение в образователната среда.

 

- Как стимулирате младежите да изберат Варненския свободен университет за обучението си?“

В университета е разработена и внедрена система за персонален мониторинг и подпомагане на изявени студенти. Тя има за цел стимулиране на участието им в научни, образователни и предприемачески проекти. Системата осигурява в най-ранен стадий на обучението подбор, стимулиране и съдействие на студенти с потенциално ускорено развитие в предприемачеството и научните изследвания, за формирането им като лидери в обществено-икономическата и научната сфера.

Много са и възможностите, които предлагаме за допълнително финансиране на обучението. Университетът участва в програмата „Студентски стипендии и награди“. В ход е и информационната кампания за Стипендиантската програма на Варненския свободен университет  „Аз ще уча и ще успея в България“. Всяка година програмата дава възможност на зрелостници с отличен успех да участват в конкурс за есе на тема "Аз ще уча и ще успея в България". Първите 20 от тях  могат да започнат обучението си в избраната специалност със стипендия, покриваща 100 % от годишната такса за първи курс.

Част от успешното ни партньорство със средните училища и професионалните гимназии включва не само работата с ученици и кандидатстудентския прием, но и курсове за допълнително обучение на учители, както и новата ни магистърска програма „Управление на образованието“, в която работим успешно с представителите на училищните ръководства.

Магистърските програми на Варненския свободен университет предоставят широк спектър от възможности за реализация в различни сфери на бизнеса, администрацията и политическия живот. Те са подходящи, както за хора, които желаят да разширят знанията си, придобити по време на обучението в бакалавърска степен, така и за представители на бизнеса и предприемачи, които желаят да сертифицират професионалните си умения, придобити в практиката.

 

-     Проф. Герчева, от години се коментира адаптирането на образователната система към нуждите на бизнеса. Какъв е вашият опит в тази посока?

Интересът на младите хора да получат образованието си във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" е провокиран от  обвързаността на образователния процес с потребностите на бизнеса и пазара на труда у нас и в международен план. Смисълът на модернизацията на висшето образование е именно в този триъгълник – образование, наука, бизнес. Обикновено отговорността се прехвърля от полето на бизнеса в полето на образованието и обратно, но истината е, че ние трябва да си партнираме, защото сме неразривно свързани. Ние гледаме на връзката между образованието и бизнеса като на едно осъзнато партньорство.

В учебния процес активно участват представители не само на българския бизнес, но и учени и експерти от световна величина. Сериозен акцент в обучението са и стажантските програми, за да дадем една добра професионална основа на нашите студенти още преди тяхното завършване.

Университетът участва активно и в проекта „Студентски практики“, в който броят на регистрираните студенти на ВСУ надхвърля 900, най-добрите от тях ще имат възможност наши утвърдени бизнес партньори.

 

- Вие сте психолог, според вас на какво се дължи засиленият интерес на младите хора към специалността „Психология“?  

Действително специалността „Психология“ е една от най-търсените от младите хора. Причините за това са няколко. За психологията се казва много често, че това е наука с дълго минало и кратка история, защото проблемите, които тя изучава са били разглеждани още в школата на Древна Гърция, а психологията като наука възниква едва през 1879 година, когато немският учен Вилхелм Вунд създава първата лаборатория по експериментална психология.

Интересът към психологията не е нов. Той е традиционно висок, защото хората по принцип са любознателни и всеки иска да научи повече за себе си – как мисли, как чувства, какво поведение трябва да има.

Другата причина за този интерес се крие в сложните проблеми на съвременния свят, където младите хора имат необходимост от по-стабилни ориентири. Психологията удовлетворява тази потребност, като дава много знания и възможност за развитие на психологически умения – за взаимодействието с другите, за това какво се случва с човека, когато попадне в група и му е необходимо да се приспособи, да я ръководи и дори да я напусне…

Много от младите хора се интересуват и от това какво е влиянието на съвременните информационни и комуникационни технологии върху психическото развитие и върху човешките отношения.

Още една причина за интереса се крие в това, че на младите хора им предстои да създадат семейство, да отглеждат и възпитават деца и тук психологията също може да помогне да се извърви успешно трудния път на родителя.

  

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия