Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира проект „Студентски практики“

Общо 1136  студенти от Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ще се включат в проект BG05M2OP001-2.002 „Студентски практики – фаза 1" по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

 

Една от основните цели на настоящия проект е студентите още по време на своето обучение да получат практически опит, знания и умения  в реална работна среда, които да им помогнат за успешна реализация на трудовия пазар. 

Отправяме покана към всички студенти да се запознаят с условията за участие в проекта и да използват тази изключително полезна възможност за практическо обучение.

 

Покана отправяме и към всички работодатели партньори на университета да се регистрират в информационната система на проекта и да предоставят места за практическо обучение. 

 

Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно- квалификационна степен.

 

Практическото обучение съответства на изучаваната от студента специалност и се провежда в рамките на 240 астрономически часа, в реална работна среда индивидуално или в групи с помощта и под контрола на служител от организацията работодател – ментор, и при наставничеството на преподавател от висшето училище – академичен наставник. След успешното завършване на практическото обучение студентите получават стипендия в размер на 480 лева. Повече информация всеки студент може да получи от функционалния експерт, определен за съответната катедра или професионално направление. Тук

 

Стартира регистрацията на студенти и работодатели в информационната система на проекта. Всички заинтересовани могат да се запознаят с Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта в сайта на проекта praktiki.mon.bg/sp и да следват посочените стъпки за регистрация и участие.

 

ГРАФИК за провеждане на информационни срещи със студенти и преподаватели по проект BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики – фаза 1" ОП "Образование и наука за интелигентен растеж"

 

 

Договори за участие в практическо обучение в три екземпляра се приемат в сектор „Международни проекти“ всеки работен ден от 13,30 до 15,30 часа. За контакти – тел.: 052/359 523.

 

През последните две години в рамките на проект „Студентски практики“ 2013–2015 г. 2200 студенти от ВСУ „Черноризец Храбър“ успешно проведоха практическо обучение в 380 институции и фирми. 

 

Източник: Кариерен център на ВСУ "Черноризец Храбър"

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия