Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стартира кампанията за прием на документи по проект „Студентски стипендии – фаза 1“

МОН обяви старта на първата фаза от проекта „Студентски стипендии“. Той е финансиран от ОП„Наука и интелигентен растеж“, а предоставените средства са 26 млн. лв.

 

По проекта ще се отпускат стипендии за успех и за специални постижения. За високи оценки студентите ще получават 120 лв. месечно (максимум за 5 месеца), а за специални постижения –200 лв. на проект, като могат да участват с до 3 проекта. 

 

Кандидатстването за стипендии започва от 10май 2016 г. (вторник) с подаване на документи на сайта на проекта – http://eurostipendii.mon.bg . След генериране в системата формулярът се подава в Центъра за кандидатстудентски прием на ВСУ „Черноризец Храбър“, разпечатан и подписан от студента. Крайният срок е 30 май 2016 г. Резултатите от класирането ще излязат на 21 юни 2016 г., а до 15 юли 2016 г. стипендиите ще бъдат преведени по сметките на класираните студенти.

 

От този семестър стипендии за успех могат да получават само студентите, обучаващи се по специалности от приоритетните професионални направления по смисъла на § 4д, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за висшето образование. Приоритетните професионални направления са посочени в Постановление № 64 на Министерския съвет от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления. Във ВСУ „Черноризец Храбър“ се обучават студенти в следните приоритетни професионални направления:

– "Информатика и компютърни науки";

– "Архитектура, строителство и геодезия";

– "Изобразително изкуство";

– "Музикално и танцово изкуство".

 

За да кандидатстват за стипендия за успех, студентите от приоритетните професионални направления е необходимо да се обучават в редовна форма, да са положили успешно семестриалните си изпити до зимния семестър на учебната 2015/2016 г. включително и успехът им от предходните два семестъра (за първи курс от първия семестър) да не е по-нисък от Добър 4,00.

 

За стипендии за специални постижения могат да кандидатстват студенти, обучаващи се в редовна форма (без ограничение в специалностите и професионалните направления), положили успешно семестриалните си изпити до зимния семестър на учебната 2015/2016 г. включително, и с успех от предходния семестър, не по-нисък от Добър 4,00, които имат разработки или са участвали в дейности в областта на науката, инженерно-техническите дейности, педагогическите науки, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта, като представят документи, доказващи участието.

 


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия