За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет – партньор в проект за образование и туризъм

Първата партньорска среща по проект „CULTOUR – Иновации и изграждане на капацитета във висшето образование за културно управление и устойчив туризъм в европейските културни маршрути” по програма "Еразъм+", КД2 на ЕС, в който Варненският свободен университет участва в качеството си на партньор, се проведе на 23 и 24 ноември 2015 г. в гр. Сао Педро де Сул, Португалия. Срещата беше открита от кмета на общината г-н Виктор Фигериедо. На нея бяха представени всички партньорски организации, участващи в проекта и бяха обсъдени предвидените за изпълнение дейности.  

Проектът CULTOUR + създава стратегическо партньорство между университети, местни власти, малки и средни предприятия и неправителствени организации. Предвижда се разработването на обучителни програми в областта на висшето образование, които да включват и инструменти за  интегриране на иновациите. По проекта ще бъдат реализирани международна мобилност и трансграничното сътрудничество, с цел включване на теми в учебните програми на университетите в областта на културния туризъм, културния мениджмънт и културното наследство.

 

Проектът CULTOUR + има за цел да насърчи предприемачеството в областта на висшето образование чрез обучение, споделяне на добри практики, стимулиране на творческото мислене и насърчаване на проекти за заетост на завършилите висше образование в областта на туризма, хотелиерството и културния мениджмънт. В рамките на проекта ще бъде насърчено създаването на малки и средни предприятия, както и  изграждането на мрежи по интереси.

 

 

По проекта ще бъдат разработени осем бизнес плана и проекти - по един за всяка страна участник. Опитът и обучението ще се концентрират в малък брой проекти, подбрани по критерии като иновативност, оригиналност и потенциал за създаване на устойчивост и заетост.

Експертите от всяка партньорска организация ще консултират кандидатите в процес на подготовка и подаване на проектите. Подадените предложения ще бъдат считани за индикатори на въздействието.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия