За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет получи пет нови програмни акредитации

 

Варненският свободен университет получи пет нови програмни акредитации за професионално направление 3.3. Политически науки за образователно-квалфикационни степени „бакалавър“ по „Международни отношения и право“ и „магистър“ по „Международни преговори, международна политика и сигурност“ и „Източни политики на Европейския съюз“ с обща оценка 8,53 и докторските програми „Икономика и управление (индустрия)“ от професионално направление „Администрация и управление“ с оценка 9,23; „Политическа икономия“ от професионална направление „Икономика“ с оценка 8,76; „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“ от професионално направление „Икономика“ с оценка 8,38 и „Световно стопанство и международни икономически отношения“ от професионално направление „Икономика“ с оценка 9,36.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия