За ВСУ "Черноризец Храбър"

Професор Орлин Борисов ще бъде удостоен с награда „Варна“

Проф. д.ю.н. Орлин Борисов е номинираният за индивидуална награда „Варна“ в сферата на висшето образование в категория „Обществени науки“ за своята монографията „Международно-правен режим на Черно море“.

Професор Борисов е преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ от 1998 г. Той е сред водещите преподаватели в дисциплините „Международно публично право“, “Международно договорно право“ и „Международно-правен режим на Черно море“. Има 15 самостоятелни монографии и учебници. За последната година е издал две монографии - „Международно-правен режим на Черно море“ и „Международно морско публично право“, които получиха широка известност и бяха високо оценени от юристите, работещи по правните проблеми на Черноморския регион. 

Наградата на проф. Борисов ще бъде връчена на официална церемония в зала „Пленарна“ на община Варна на 21 май (четвъртък) от 13:00 часа.

Идеята за създаване на награда „Варна“ възниква още през 1965 г. През 2002 година се учредява награда и в сферата на науката и висшето образование.

Награда “Варна” в системата на науката и висшето образование има за цел да удостои с публично признание изтъкнати препода-ватели, учени и научно-изследователски колективи за техния висок професионализъм и доказан принос в организирането и осъществяването на учебната и научно-изследователската дейност. Наградата стимулира развитието и постиженията в областта на науката и висшето образование.

През 2009 година Варненският своден университет „Черноризец Храбър“ е удостоен с награда „Варна“ за изкуство и култура за приноса му в поощряването и развитието на културата и творческата активност на творците във Варна, за подпомагане и осъществяване на творчески проекти в културата и изкуството. 

Сред носителите на награда Варна са: президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ проф. д.ик.н. Анна Недялкова - за изданията на руски и турски език на научната монография „Глобализацията – нищо фатално“ (2004); ректорът на университета проф. д.пс.н. Галя Герчева – за книгата „Комуникативно безпокойство – личностни и контекстуални изменения“, която е задълбочено изследване на личностните и социалните изменения на комуникативното безпокойство, като са изведени директни и медиаторни ефекти върху базисни личностни характеристики и социалната реализация (2010);  научен колектив с ръководител проф. д-р Павел Павлов за публикациите „Основи на публичната администрация“ и „Стратегическо управление в публичния сектор“ (2006); проф. д-р Валери Стоянов ­- за книгата "Психичен стрес в организацията. Системен модел за изследване" (2012); проф. д-р Петър Христов за книгата му „Метатеория на риска. Парадигми и подходи", която е задълбочено изследване - нова методика за анализ и контрол на риска, в областта на понятието „Национална сигурност", проблемът на обществения контрол върху специалните служби, моделите за структуриране на службите за сигурност в демократичната държава (2011);  проф. д-р инж. Стефан Терзиев – за развитие и приложение на новото направление в областта на архитектурно-художественото осветление и книгата му „Архитектурно осветление“ (2010); проф. Петър Ангелов – за цялостно творчество, постановка, режисура и реализация на обществено значими спектакли: "50 години от първия полет на човек в космоса" и на единствения по рода си музикално-танцов драматичен спектакъл "Де гиди, вино червено" (2012); проф. д.ю.н. Боян Станков за приноса му при провеждане на представително изследване на жертвите на престъпността във Варна през 2004 г. и за научния ме принос в областта на виктимологията и издигане и утвърждаване на авторитета на българското правосъдие(2005); проф. д.ик.н. Димитър Филипов за книгите му „Теория на социалния живот“ и „Епоха по стратегии и социална трансформация“ (2007); проф. д-р инж. Евгений Вътев – инициатор и организатор на проекта за разкриване на специалност „Архитектура“ във Варненския свободен университет (2003); проф. д.арх.н. Иван Никифоров за книгата му „История на градоустройството“ (2009); научен колектив от катедра „Архитектура и урбанистика” при Архитектурния факултет на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” с ръководител проф. д-р арх. Тодор Булев за изследователски проект „Комплексна устройствена схема за устойчиво развитие на отдиха и ландшафта на Българското черноморско крайбрежие” с участието на 10 студенти – преддипломанти (2013); проф. д-р арх. Росица Никифорова - за формиране на ново направление в архитектурата - архитектурния дизайн и книгата „Дизайн в архитектурната среда"(2011); проф. д-р инж. Любен Сиврев - за постижения му в научната и преподавателска дейност и като автор на поредица от монографии в областта на общественото обслужване в промишлените предприятия и територии (2014); проектен екип с ръководители проф. д.ик.н. Анна Недялкова – Президент на ВСУ „Черноризец Храбър“ и капитан I ранг проф. д. в. н. Боян Медникаров – Началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за разработването и реализирането на първия в България Алианс „Международна икономика, бизнес и политика“ (2014);

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия