За ВСУ "Черноризец Храбър"

Национална агенция за оценяване и акредитация при Министерски съвет на Република България

 

  Национална агенция за оценяване и акредитация при Министерски съвет на Република България дава:

 

  • програмна акредитация на професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”; за ОКС „бакалавър”: Специалност “Информатика и компютърни науки” (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение); за ОКС “магистър”: Магистърска програма “Информационни системи и технологии ” (редовна, задочна и дистанционна форма на обучение), Магистърска програма “Софтуерно инженерство” (редовна и задочна форма на обучение), Магистърска програма “Уеб дизайн” (редовна и задочна форма на обучение), Магистърска програма “Информационни технологии, финанси и борси” (редовна и задочна форма на обучение), Магистърска програма “Компютърни игри и анимация” (редовна и задочна форма на обучение) на основание на обща оценка 8.13 (осем цяло и тринадесет стотни).

Срокът на валидност на акредитацията е ПЕТ години.

 

  • програмна акредитация на ОНС “доктор” по докторска програма “Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки” във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър” в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки от област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, на основание обща оценка 8.13 (осем цяло и тринадесет стотни).

Срокът на валидност на акредитацията е ПЕТ ГОДИНИ в съответствие с чл. 79 (4) от ЗВО.


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия