За ВСУ "Черноризец Храбър"

Варненският свободен университет работи в партньорство с общинските и областните администрации за разработване на стратегии за интелигентна специализация

Разработването на общински и регионални стратегии за интелигентна специализация е от съществено значение за реализирането на ефективни мерки за стимулиране конкурентоспособността на индустрията на базата на нови знания и идеи.

В предложението на Европейската комисия за политика на сближаване в периода 2014-2020 г. разработването на тези стратегии е задължително условие за финансиране на проекти по оперативните програми в  програмния период 2014-2020 г.

Съветът на Европейския съюз подчертава понятието "интелигентна специализация", при която всеки регион надгражда собствените си достижения, като определя приоритетите в национални и регионални иновационни стратегии. Препоръките на евросъюза са стратегиите да бъдат разработени съвместно от общински и  университетски структури, в партньорство с бизнеса на базата на утвърдена Платформа (Smart Specialisation Platform).

В духа на стратегията за развитие на университета на база успешно сътрудничество с административни, бизнес и образователни структури и налагането на висшето училище като академичен модел за партньорство, ръководството на Варненския свободен университет проведе поредица от информационни срещи с представители на областни и общински администрации в различните региони на страната.

В края на месец октомври Варненският свободен университет и Европейският колеж по икономика и управление в Пловдив събраха общините от региона на информационна среща за структурните фондове. Срещата беше открита от президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н Анна Недялкова. В рамките на събитието еврокомисарят по изследвания, иновации и наука Мери Гейгън- Куин направи обръщение към участниците на тема „Ролята на университетите в процеса на изграждане на стратегия за интелигентна специализация”.

 

Първа по рода си в Североизточна България информационна среща във връзка с новата национална програма „Стратегия за интелигентна специализация“ бе проведена и във Варна по покана на ректорското ръководство на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. В нея участваха представители на областните и общинските  администрации на областите Варна, Добрич, Силистра, Разград, Шумен и Търговище.

Форумът беше открит от ректора на ВСУ проф. д.пс.н. Галя Герчева, която  посочи ролята на събитието за изпреварваща информация и последваща координация между властите, бизнеса и висшите учебни заведения по изпълнение на програмата, обявена като двигател на бъдещия икономически растеж на общините и регионите в ЕС.

 

Третата от поредицата информационни срещи се проведе на 27 ноември. В нея участва заместник ректорът на Варненския свободен университет проф. д-р Валери Стоянов. Домакин на форума беше областната администрация в Монтана.

 

С мултимедийна разработка проф. д-р Теодора Бакърджиева – директор на Технологичния институт на ВСУ, представи пред аудиторията същността и методите за разработване на Стратегията за интелигентна специализация. Документът представя качествено нов подход, изискващ оценка на реалния потенциал за иновации на регионите и пренасочване на усилията в посока към развиващите се сектори и международните пазари. Сред ключовите понятия в документа са приоритетите на регионите и общините, клъстерите на компетентност, платформа за интелигентна специализация  и др.

 

В рамките на дискусиите, последващи и трите работни срещи бяха обсъдени възможностите за партньорство между университета и местната власт в процеса на изграждане на стратегиите за интелигентна специализация.  Университетът  разполага със специалисти и екпертиза за партньорство при разработването на необходимите регламенти, с които всяка община да открои ключовите си области на специализация, подходящи за разгръщане на иновационен потенциал.  Висшето училище предлага партньорство на общините и посредством специализирани обучения и адаптирани магистърски програми, което да им помогне да отговорят на новите изисквания за финансиране. Набелязани са и първите инициативи за съвместна работа по стратегията за интелигентна специализация с конкретни  общини.Повече информация можете да откриете на: http://www.vfu.bg/akademia_znanie_i_inovatsii/predstoiashti/smart-specialization/


by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия