За ВСУ "Черноризец Храбър"

Стипендиант на Президента на Руската Федерация провежда научния си стаж във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”

Едногодишно обучение и научно-изследователски стаж в катедра „Строителство на сгради и съоръжения” на Варненския свободен университет ще проведе Максим Коробов - студент IVкурс в Архитектурно-строителния факултет на Владимирския държавен университет „Александър и Николай Столетови”.  Изборът на студента е резултат от успешното партньорство между двете висши училища.

Максим Коробов е лауреат на конкурс, обявен от Министерството на образованието и науката на Руската федерация. То печели стипендия на Президента на Руската федерация Владимир Путин за обучение в чужбина през учебната 2014/2015 година.

Максим Коробов е отличник на специалността „Промишлено и гражданско строителство”. Има 6 патента за изобретения, множество грамоти, дипломи и сертификати.

Научноизследователската дейност на стипендианта на руския президент се провежда в новооборудваната лабораторна база на офиса за технологичен трансфер, създаден по проект BG161PO003-1.2.02-0039-C0001 “Създаване на нов офис за технологичен трансфер за енергийно ефективни материали и технологии на територията на ВСУ „Черноризец Храбър”.

by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия