За ВСУ "Черноризец Храбър"

Студентите от катедра „Строителство на сгради и съоръжения” завършват образованието си с разработване на дипломни проекти по Еврокод

Общо 51 бакалаври и 18 магистри представиха и успешно защитиха своите дипломни работи пред Държавна изпитна комисия. Пред комисията и присъстващите в залата студенти и гости кандидат инженерите представиха своите разработки и бяха аплодирани от аудиторията, за положения труд и достойното представяне. Дипломните защити на студентите от бакалавърските програми „Строителство на сгради и съоръжения”, „Съдебно-експертен инженеринг” и „Пожарна безопасност и защита на населението” и от магистърските програми „Строителни конструкции”, „Пътно строителство”, „Водоснабдяване и канализационни системи и съоръжения” и „Противопожарна техника и автоматика” се проведоха на 28, 29 и 30 април 2014 година в катедра „Строителство на сгради и съоръжения” към Архитектурния факултет на ВСУ ”Черноризец Храбър”.

            С предложените в дипломните работи проектни решения на строителни конструкции, водоснабдителни, канализационни и противопожарни системи, пътни съоръжения и др. дипломантите демонстрираха инженерен подход в мисленето и реализирането на своите идеи, знания и умения да решават конкретни практически задачи в съответствие с действащата нормативна база.

Дипломните проекти на студентите – бакалаври от специалност „Строителство на сгради и съоръжения” и магистри от специалност „Строителни конструкции” са изцяло разработени съгласно Европейските норми в строителството (Еврокод), които от началото на настоящата година са задължителни за страната. В настоящия момент това осигурява голямо предимство на възпитаниците на катедрата при кандидатстването им за работа и е свидетелство за сериозната подготовка, която бъдещите строителни инженери получават по време на обучението си във Варненския свободен университет.

            Държавната изпитна комисия оцени по достойнство, не само качествата на проектите, но и умението да бъдат убедително защитени от своите автори.

            Резултатите от проведената дипломна сесия категорично показват, че възпитаниците на катедрата са готови за предизвикателствата на конкурентната среда на пазара на труда и са предпоставка за успешната професионална реализация на младите инженери в различни направления на строителния бранш.

 

 by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия