За ВСУ "Черноризец Храбър"

Доброто образование е невъзможно без тесен контакт с бизнеса

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър” е първият, който
прие предизвикателството да изведе обучението от рамките на теорията и да даде максимума от практически умения. Ние, в катедра „Строителство на сгради и съоръжения”, градим новото поколение български строители – новатори с респект към традициите” – споделя доц. Милена Кичекова – ръководител катедра „Строителство на сгради и съоръжения” във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”.

„Магистърските програми на Варненския свободен университет са динамични структури, които научните и преподавателски екипи развиват и надграждат. Катедрата генерира нови идеи и предложения, за да може учебният материал да е максимално полезен и приложим на практика”, допълва доцент Кичекова.

Студентите от магистърските програми на катедра „Строителство на сгради и съоръжения” се реализират успешно в България.

По данни на Камарата на строителите в България сред основните проблеми в строителния бранш са засилената конкуренция и недостигът на специализирани кадри. Препоръките на една от най-големите съсловни организации у нас са свързани с необходимостта от по-тясна специализация в определена сфера на строителството, изграждане на фирмени стратегии, обучение на персонала и повишаване на квалификацията.

ВСУ предлага широк спектър от магистърски програми, които са естествено продължение на образованието на строителните инженери и инженерите по пожарна безопасност и защита на населението. За тях могат да кандидатстват не само строителни инженери, но и специалисти с висше икономическо или друго инженернотехническо образование. Кандидатите трябва да имат среден успех не по-нисък от „добър” в дипломата за висше образование и да се явят на събеседване в университета.

Строителни конструкции – Магистърската програма е предназначена за кандидати, които желаят да се квалифицират и да се развиват в областта на строителното инженерство. В курса на обучение те придобиват солидна теоретична подготовка и
практически опит в проектирането и изпълнението на специални конструкции на сгради и съоръжения, усвояват знания за методиката на проектиране по действащите национални и европейски нормативи.

Пътно строителство – Магистърската програма дава възможност за придобиване на квалификация в областта на изграждането на пътната инфраструктура и определящо благоустрояването и развитието на регионите в страната. Студентите задълбочават и развиват своите знания за проектирането, строителството, екс плоатацията и поддръжката на пътни съоръжения. Студентите придобиват знания в областта на европейските стандарти за проектиране на пътни съоръжения, иновативните
технологии за изграждането и правилната им експлоатация.

Водоснабдяване и канализационни системи и съоръжения – Магистърската програма дава възможност за повишаване на квалификацията в едно от най-важните направления на строителството, определящо благоустрояването и развитието на страната – изграждането на водоснабдителната и канализационна инфраструктура. В програмата се задълбочават и развиват познанията за проектирането, строителството, експлоатацията и поддръжката на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, както и
съвременните технологии в тази област.

Противопожарна техника и автоматика – Магистърската програма подготвя специалисти в областта на пожарната безопасност, противопожарното и аварийно-спасително оборудване, аварийно-спасителните
действия, пожароустойчивост и др. Усвояват се интегрирани знания по пожарна безопасност в съответствие с действащите национални и европейски нормативи. Специално внимание се отделя на проектирането, експлоатацията и експертната оценка на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения, съобразено с тяхната по-
жарна безопасност.

Устойчиво градско развитие – Магистърската програма се реализира съвместно с “Би Джи Би Си Академия” (BGBC Academy) – единствената лицензирана организация в България за провеждане на обучения и сертифициране на сгради и градски структури по водещите международни системи (DGNB). Участниците в нея придобиват международно признатата квалификация Green Building Professional.

Строителен инженеринг – Магистърската програма има за цел да разшири и усъвършенства познанията и квалификацията на специалисти с бакалавърска и магистърска степен в три основни направления: организация и управление на инвестиционните проекти и строителните процеси; предприемачество, икономика и финанси в строителството; ценообразуване, остойностяване и офериране на строителните обекти. Програмата е интердисциплинарна и дава възможност за
повишаване на професионалната квалификация в широк спектър от дейности
в строителството

 


Материалът е публикуван в сп. „Образование и специализация в чужбина“.
by ВСУ Черноризец Храбър

Галерия