Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"

Представяне

Катедра "Строителство на сгради и съоръжения" на Архитектурния факултет на ВСУ е наследник на катедрата по "Морски и строителни науки" на Учебно-научен комплекс "Технически науки", основана през 1995 г. В катедрата са преподавали и преподават редица известни учени от областта на строителните науки като: проф. Венков, проф. Даракчиев, проф. Игнатиев, проф. Танев, проф. Етимов, проф. Стайков, проф. Даалов, доц. Бобев и др. Катедрата извършва обучение на студентите за ОКС – бакалавър по специалности: "Строителство на сгради и съоръжения" и "Пожарна безопасност и защита на населението". За ОКС "магистър" по следните магистърски програми "Строителни конструкции", "Пътно строителство", "Водоснабдяване и канализационни системи и съоръжения" и "Противопожарна техника и автоматика" и др. Катедра "Строителство на сгради и съоръжения" предлага възможност за продължаване на обучението в образователна и научна степен "доктор" по акредитираните научни специалности "Строителни конструкции", "Строителни материали, изделия и технологии за производството им" и "Техника на безопасността на труда и противопожарна техника". В момента в катедрата работят 5 професори, 13 доценти и 3 асистенти, от които 1 е доктор.


Ръководител катедра: доц. д-р инж. Милена Кичекова
Тел.: 052/359-621
еmail: sss@vfu.bg
Стая А-226
Приемен ден: сряда от 13:30 ч. до 15:30 ч.

Секретар на катедрата: Радостина Стефанова
Тел.: 052/359-589
еmail: sss@vfu.bg
Стая А-226
Приемен ден: всеки делничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Научен секретар
Тел.: 052/359-582

Отговорник студентски прием
Тел.: 0879364358