Защита на данните
Катедра "Сигурност и безопасност"

Специалности

Образователно-квалификационна степен "бакалавър":


"Защита на националната сигурност"

В специалност "Защита на националната сигурност" се подготвят кадри, които се реализират професионално в областта на обществената сигурност, в държавния, общинския и частния сектор. На студентите се дава възможност да изберат обучение в три профила – "Национална сигурност", "Корпоративна сигурност" и "Защита от аварии и бедствия". В процеса на обучението те получават знания и практически умения, които им позволяват своевременно да разкриват и оценяват опасности и заплахи за националната сигурност, корпоративната сигурност и личната сигурност, да вземат обосновани рискови решения, да организират и управляват силите и средствата за защита по начин, който да предотвратява нежелани събития – престъпления, аварии, катастрофи, да неутрализира последиците от тях и да подготвя условия за разкриване на причините, виновните лица и т.н. Получената професионална квалификация позволява на завършилите да се реализират успешно в системата на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, в общинските звена за обществен ред и сигурност, в банкови, застрахователни учреждения и фирми.

[Информация за кандидатстване]

"Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

Специалността е единствена в системата на недържавното висше образование у нас за подготовка на специалисти с висше образование, необходими за системата за противодействие на престъпността, корекционно-възпитателната дейност спрямо правонарушителите, ресоциализация на лицата с девиантно и престъпно поведение, за правоохранителните и правозащитни институции, пробационни и др. социални работници, специалисти при посредничество за решаване на конфликти (медиатори) и др. По време на обучението си студентите провеждат практика в поделенията на МВР, стаж в затвор, социално-педагогически и възпитателни училища – интернати, детски педагогически стаи. В профил "Криминалистика" се изучават разширено криминалистически дисциплини с цел да бъдат подготвени експерти и технически помощници за досъдебното производство, консултанти в държавни и частни организации и др. На основата на стажовете студентите съчетават теоретични знания с практически умения.

[Информация за кандидатстване]

Образователно-квалификационна степен "магистър":

  • Митническо разузнаване и разследване
  • Подготовка на силите и средствата за действия в условията на неконвенционални кризи
  • Съдебни експертизи
  • Право на Европейския съюз и сигурност
  • Морско право и логистика на сигурността


Образователна и научна степен "доктор":

  • 05.02.24 Управление извън сферата на материалното производство /национална сигурност/