Защита на данните
Катедра "Сигурност и безопасност"

Представяне

Обучението по специалности от професионално направление "Национална сигурност" започва през септември 2005 г. с решение на Академичния съвет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Обучението по специалностите на професионалното направление се извършва от катедра "Сигурност и безопасност" на Юридически факултет.

Специалност "Защита на националната сигурност" е разкрита във ВСУ през 1995 г., първоначално с наименованието "Национална и корпоративна сигурност". През 1997 г. специалността приема наименованието "Защита на националната сигурност" в съответствие с Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България в професионално направление "Държава и право". С разкриването на тази специалност ВСУ се превърна в първото висше неведомствено училище в България, което готви кадри в сферата на сигурността.

Специалността е акредитирана през 2002 г. с решение на Акредитационния съвет на НАОА - протокол №22 от 27 юни 2002 г. На 2 юли 2008 г. обучението по специалността получи нова акредитация от НАОА в рамките на професионално направление 9.1. Национална сигурност с най-високата оценка "много добра" за срок от шест години /2014 г./.

На 02.07.2014 г. специалността е акредитирана отново от НАОА с оценка "много добра"  за срок от 6 години / до 2020 г./

Специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" е разкрита през 1997 г. от Министерския съвет по предложение на ВСУ "Черноризец Храбър".

Специалност ППООР е акредитирана през 2002 г. с решение на Акредитационния съвет на НАОА - протокол №13 от 18 април 2002 г. На 2 юли 2008 г. обучението по специалността получи нова акредитация от НАОА в рамките на професионално направление 9.1. Национална сигурност с най- високата оценка "много добра" за срок от шест години /2014 г./. На 02.07.2014 г. специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред е акредитирана отново от НАОА с оценка "много добра"  за срок от 6 години /2020 г./


Ръководител катедра: доц. д-р Валентин Тодоров
Тел.: 052/359-563
email: v.d.todorov@abv.bg
Административна сграда на Юридически факултет - стая В6
Приемен ден: сряда – от 11:00 ч. до 13:00 ч.;

Експерт по НИД: доц. д-р Анелия Ненова
Тел.: 052/359-558
Административна сграда на Юридически факултет - стая В2

ECTS и Еразъм координатори: гл.ас. д-р Галина Милева
Тел.: 052/359-559
email: galina_mileva@yahoo.com
Административна сграда на Юридически факултет - стая В3

Секретар на катедрата: Катина Кисьова
Тел.: 052/359-561
еmail: sigurnost@vfu.bg
Административна сграда на Юридически факултет - стая В8
Приемен ден: всеки делничен ден от 8:30 ч. до 10:00 ч. и от 13:30 ч. до 15:00 ч.