Защита на данните
Катедра "Психология"

Специалности

Образователно-квалификационна степен "бакалавър":


"Психология"

В края на обучението си завършилите бакалаври познават и разбират ключовите понятия в психологията, класическите теории и съвременните тенденции в развитието на психологическата наука. Познават спецификата на различните психологически школи, течения, ориентации. Постигнали са компетентност относно структурата, функциите и особеностите на човешката психика и методологията за нейното теоретично и практическо изследване. Могат да дискутират фундаменталните фактори и закономерности, валидни за психиката и поведението на живите системи. Могат да обменят информация и идеи, да откриват и да търсят решения на проблеми от областта на психологията. Изградили са индивидуална ориентация към определена теоретична и практическа област на психо-логията. Изградили са практически умения за самостоятелна професионална реализация и работа в екип. Притежават умения за научнотворческа и изследователска работа: могат да провеждат самостоятелно експериментални изследвания с практическо значение, да защитят собствен изследователски проект.

[Информация за кандидатстване]
[Учебен план]

Образователно-квалификационна степен "магистър" след висше образование:

  • Психология и психопатология на развитието
  • Приложна психология
  • Психологично консултиране


Образователна и научна степен "доктор":

  • 05.06.01 Обща психология
  • 05.06.05 Педагогическа и възрастова психология