Защита на данните
Катедра "Психология"

Докторска степен

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН "ДОКТОР"

Образователна и научна степен "доктор" е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен "доктор" могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".


Сроковете за обучение са както следва:

  • редовна докторантура – до 3 години, минимум 2 години;
  • задочна докторантура – до 4 години, минимум 2 години;
  • докторантурата на самостоятелна подготовка до 3 години, минимум 1,5 години.

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" има получени акредитации за образователна и научна степен "доктор" по следните специалности:Професионално направление 3.2 "Психология"
Докторски програми:
- Обща психология
- Педагогическа и възрастова психология
- Социална, организационна и консултативна психология

[Кандидатстване]

[Обучение]