Защита на данните
Катедра "Психология"

Бакалавърска степен

В специалност “Психология” се подготвят конкурентоспособни специалисти за европейския пазар на труда. Придобиват се солидни теоретични и методологични познания в областта на психологията и се изграждат практически умения с научно-приложна стойност. В обучението се използват съвременни изследователски подходи и технологии. Учебните планове и програми отговарят на изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS). Това гарантира качество на висшето образование, съизмеримо с европейските критерии и стандарти.

В специалност “Психология” се подготвят конкурентоспособни специалисти за европейския пазар на труда. Придобиват се солидни теоретични и методологични познания в областта на психологията и се изграждат практически умения с научно-приложна стойност. В обучението се използват съвременни изследователски подходи и технологии. Учебните планове и програми отговарят на изискванията на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ЕCTS). Това гарантира качество на висшето образование, съизмеримо с европейските критерии и стандарти.


Обучението завършва с полагане на държавен изпит или защита на дипломна работа.


Акценти в обучението:

Увод в психологията; Физиологична психология; Когнитивна психология; Експериментална психология; История на психологията; Психология на личността; Психопатология; Социална психология; Психологически измервания; Политическа психология; Клинична психология; Диференциална психология; Психология на развитието в детско-юношеска възраст; Психология на развитието на възрастни; Педагогическа психология; Консултативна психология; Организационна психология.


Извънаудиторна заетост:

По време на обучението си студентите имат възможност да се включват в интерактивни методи на обучение – тренингови групи, решаване на казуси, разработване на конкретни задачи и проекти, провеждане на практико-приложни изследвания, участие в майсторски класове, участие в международната научна конференция “Приложната психология: възможности и перспективи”.


Практики и стажове:

Сътрудничеството на катедрата с представители на социалната практика дава възможност студентите да се включват в практики в организации, осигуряващи психологическа диагностика и психологическа помощ. Студентите могат да участват в мобилност по програма “Еразъм+” за обучение и практики в чуждестранни университети.


Възможности за кариерно развитие:

Придобилите професионална квалификация “психолог”, ОКС “бакалавър” могат да се реализират професионално както в държавни и общински институции, така и в неправителствения сектор:

  • в системата на образованието като училищни психолози и учители по психология, логика, философия, етика и право;
  • в ресурсни центрове за интегриране, обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
  • в медицински институции като клинични психолози;
  • в неправителствени организации за социални услуги за деца и семейства; за работа с наркозависими; за работа с възрастни с увреждания и лица с умствени затруднения; за работа със семейства в риск – като психолози или доброволци.


Учебният план на специалността е публикуван на интернет адрес: http://www.vfu.bg/ects_guide/files/uf/ba/psy/psy.html