Катедра "Правни науки"

Специалности

Образователно-квалификационна степен "магистър" след средно образование:


"Право"

По специалността се обучават студенти в образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "юрист", даваща възможност за работа във всички области на правото – в съдебната система (съд, прокуратура, следствие), адвокатурата, нотариата, съдебно-изпълнителните служби, в публичната администрация и местното самоуправление, в търговски организации, служби за международно сътрудничество и др. Учебният план е разработен на основата на българския и чуждестранния опит в подготовката на юристи и е съобразен с българското законодателство. Включени са три блока дисциплини: задължителни, избираеми и факултативни. Осигурено е придобиването на задължителния минимум от правни знания и възможността студентите да се ориентират към желаната от тях специализация. Учебните програми по съответните дисциплини, реализиращи учебния план при изучаването на теорията, законодателството и правоприлагането, са изградени на принципите на интердисциплинарния и сравнително-правния подход. По време на следването студентите провеждат практика в община, прокуратура и съд. След успешното полагане на държавните изпити придобиват правоспособност за упражняване на юридическа професия след предвидения в Закона за съдебната власт задължителен стаж и положен изпит в Министерството на правосъдието.

[Информация за кандидатстване]

Образователно-квалификационна степен "магистър" след висше образование:

  • Междунардоно морско право


Образователна и научна степен "доктор":

  • 05.05.06 Конституционно право
  • 05.05.08 Гражданско и семейно право
  • 05.05.15 Международно право и международни отношения
  • 05.05.19 Криминалистика
  • 05.05.20 Криминология