Защита на данните
ПН "Информатика и компютърни науки"

Специалности

Образователно-квалификационна степен "бакалавър":


"Информатика - Приложни информационни технологии"

В специалност "Информатика" се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна насоченост за реализация в различни области на стопанския живот – програмисти, системни администратори, WEB дизайнери и други компютърни специалисти.

В профил "Приложни информационни технологии" са застъпени учебни дисциплини, които подготвят квалифицирани специалисти в областта на информационните технологии, с приложение във всички сфери от стопанския живот – икономика, туризъм, финанси, банково дело, право, администрация и др.

[Информация за кандидатстване]

"Информатика - Компютърни мрежи и системи"

В специалност "Информатика" се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна насоченост за реализация в различни области на стопанския живот – програмисти, системни администратори, WEB дизайнери и други компютърни специалисти.

В профил "Компютърни мрежи и системи" основните тематични области са операционни системи, администриране на компютърни мрежи, мрежово програмиране, сигурност на Интернет комуни-кациите, безжични информационни технологии за мобилни апарати и др.

[Информация за кандидатстване]

"Информатика - Уеб дизайн"

В специалност "Информатика" се подготвят широкопрофилни специалисти с приложна насоченост за реализация в различни области на стопанския живот – програмисти, системни администратори, WEB дизайнери и други компютърни специалисти.

В профил Уеб дизайн основните тематични направления са въведение в графичния дизайн, аудио- и видеоматериали, работа с уеб технологии, уеб стандарти и др.

[Информация за кандидатстване]

Образователно-квалификационна степен "магистър":

  • Информационни системи и технологии
  • Софтуерно инженерство
  • Уеб дизайн