ПН "Информатика и компютърни науки"

Проекти

В катедра "Информатика и икономика" е формиран екип за подготовка на проектни предложения по различни национални и международни програми. В резултат на работата на екипа са постигнати значителни резултати. Подготвени са самостоятелно или като партньори редица проектни предложения по различни международни програми. Преподавателите от катедрата участват в изпълнението на различни национални и международни проекти.


Разработени и подадени 6 проектни предложения,като водеща организация:

 • ESPRIT – LLP - Grundtvig – 2008
 • Създаване на мрежа от училищни клубове по МУЛТИМЕДИЯ - ОПРЧР към СФ "Да направим училището привлекателно за младите хора" - 2009
 • euMiLeS – Reducing the Quantity of Adult Students Droping out of EU Universities - Lifelong Learning Programe KA3 ICT многостранни проекти – 2009
 • New IT curriculum and ECTS implementation in Kazakhstan – NITKA – TEMPUS4, Joint project – 2011<
 • Implementation of automatic control system for marine vessel management – по 7-ма рамкова програма - 2011
 • "Студентско генеративно изкуство" – дирекция "Култура", община Варна - 2011


Участие в подготовката и подаването на 11 проектни предложения като партньор:

 • CAMPUS – A Virtual Campus to Support Higher Education Institutions to Share, develop and implement pedagogies, contents and services for the use of ICT in lifelong learning - Lifelong Learning Programe - 2009
 • XFER - INTERREG IVC Information Society – 2009
 • Създаване на методология за виртуализация на ИТ инфраструктурата в научно-изследователски организации – 2009
 • IEEE 09 - Intelligent Energy Experience (Интелигентни системи за експертна оценка на енергийната ефективност) – 2009
 • COMPENDIA (Communication and Promotion in Energy Data for Innovative Actions) IEEE10 – SELAP Sustainable Energy Local Action Plan – 2010
 • Energy Virtual Laboratory for optimising energy performance in collective buildings EN.V.L.O.P. - Small or medium-scale focused research project (STREP), ICT Call 7, FP7-ICT-2011-7 - 2010
 • Intelligent Energy Europe 2011 – Priority 12.4.3 (Energy efficiency and renewable energy I buildings). Building Energy Sustainable Technologies (BEST) – Разработване на виртуална лаборатория за енергийна ефективност
 • Създаване на международна магистърска програма по съвместно разработен учебен план между ВСУ и европейски партньори от Холандия, Испания и Великобритания на тема "Технологии с отворен код" по програма "Lifelong Learning Programme", Erasmus Multilateral Projects: Curriculum Development - 2011
 • European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013: Създаване на пространство за гръцко-български център за продължаващо обучение по медицина, чрез използване на web 2.0 (социални) и web 3.0 (семантични) технологии - 2011
 • European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 Иновационна мрежа България-Гърция - 2011
 • European Territorial Cooperation Programme Greece-Bulgaria 2007-2013 Подкрепа за развитие на човешките ресурси, чрез създаването на центрове за посредничество в България и Гърция - 2011


Реализирани от катедрата 2 проекта:

 • "Адаптиране на професионалната квалификация на учениците към изискванията на бизнеса" – BG051PO001/07/3.3-01/68 – ОПРЧР – 2008–2009 г.
 • "Бизнесът – партньор в обучението на студенти от специалност Информатика" – BG051PO0001-3.3.03/46 – ОПРЧР – 2010-2011 г.


Участие в 7 проекта:

 • Трансгранично сътрудничество – обучение на лекари от отдалечени региони SOCRATE programme 114046-CP-1-2004-1-2004-1 BG Erasmus-TN "Doctоral education in Computing" – 2007-2008
 • "Техническа помощ за съдебната система", програма ФАР 2007 г.
 • BG2004016-711.11.01-2.009 ТЕМПО – Обучението по Управление на събитията - потенциална възможност за предприемачество – 2008-2009
 • INTERREG III A - RURAL DOCTORS- Повишаване на медицинското образование на докторите от граничните райони, в областите на технологиите и социалната медицина, с помощта на мултимедия и Интернет – 2007- 2008
 • 3D дигитализация на културни обекти – Ксанти, INTERREG IVC 2007-2008 г.
 • "План за действие за ИКТ – подкрепа на ученето през целия живот", LLP 2010–2011 г.
 • "Challenging the ICT qualification and innovations in Bulgaria" - SEMP – 2010–2012 г.