Катедра "Архитектура и урбанистика"

Специалности

Образователно-квалификационна степен "бакалавър":


"Дизайн"

[Информация за кандидатстване]

"Дизайн за архитектурна среда "

Това е първата по рода си за страната специалност, която ще дипломира бакалавър "архитект-дизайнер".

Архитектът-дизайнер ще бъде компетентен да проектира комплексни задачи в три архитектурни сфери и предметите за тях: външна среда, вътрешна среда и среда-събитие. Това означава оформление на екстериорни пространства (площади, улици, градини, рекреационни пространства), интериори (обществени, жилищни, производствени), среда-събитие (изложения, панаири, градски празници, фестивали и други културни и спортни събития).

Учебният план на специалността се основава на традициите в архитектурното и художествено обучение, обогатени със специфичен дизайнерски подход за обвързаност на всички елементи при оформяне на средата. Дипломираният бакалавър може да реализира познанията си в: проектантски архитектурни, дизайнерски и рекламни бюра, строителни фирми, мебелно производство, държавната и местната администрация.

При желание архитектът-дизайнер с бакалавърска степен може да премине към обучение в двугодишна магистърска програма за придобиване на диплома за магистър архитект.

В обучението по специалностите "Архитектура" и "Дизайн за архитектурна среда" участват и гост-професори от IUAV (Венеция) и МАРХИ (Москва), университети, с които ВСУ "Черноризец Храбър" има двустранни договори за сътрудничество.

Специалност "Архитектура" има национална акредитация и е на финала на процедурата по нотификация по Директива 2005/36/EО на Европейския парламент, което означава признаване на архитектурната диплома на ВСУ "Черноризец Храбър" във всички страни на Европейския съюз.

[Информация за кандидатстване]

"Графичен дизайн"

Учебният план на новата специалност включва изучаване на основните принципи на графичния дизайн и съответните съвременни технологии в съчетание с широк поглед върху света в началото на ХХІ век и постоянното обновяване на идеи и средства. Изучаването на нови компютърни програми и стандартни универсални софтуерни продукти предлага неизброими възможности за реализация на динамичните концепции при днешното проектиране. Дипломираният бакалавър би намерил поле за действие както в многобройните дизайнерски бюра, рекламни агенции и проектантски екипи, така и като самостоятелен творец, доколкото днес границата между дизайн и изкуство на много места вече не съществува. Ще бъдат канени специалисти в областта на графичния дизайн, както и видни творци от други видове изкуства. Предстои изработването на учебен план за магистърска степен по специалността..

Графичният дизайнер ще изпълнява проекти в различни направления на съвременното медийно пространство: печатна графика, тв реклама, уеб дизайн, различни варианти на екранна графика, фото- и видеопродукти, реализирани в публичното пространство.

[Информация за кандидатстване]

Образователно-квалификационна степен "магистър" след средно образование:


"Архитектура "

Специалността е държавно регулирана. Обучението в нея има за цел да подготви квалифицирани специалисти със солидна теоретична и практическа подготовка. Завър-шилите архитекти могат да работят в областта на градоустройството, проектирането и изграждането на жилищни, обществени и производствени сгради, курортни обекти, адаптацията на архитектурни паметници, интериора и дизайна. Те могат да се реализират в проектантски бюра, строителни фирми, в общинската, областната и централната админист-рация, в опазването на архитектурно-историческото наследство, в строителния контрол и др. Обучението се провежда в съответствие с прогресивните международни тенденции и държавните изисквания за специалността. Договорен е трансфер на студенти и препода-ватели с чуждестранни университети.

Курсът на обучение е 5 учебни години. В десети семестър студентите имат възможност да изберат една от петте актуални специализации: Урбанизъм, Мениджмънт в архитек-турата, Опазване на архитектурното наследство, Архитектура на туризма и свободното време, Архитектура на сгради и коплекси - жилищни, производствени, обществени.

[Информация за кандидатстване]

Образователна и научна степен "доктор":

  • 02.17.03 Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
  • 02.17.05 Архитектура на сгради, съоръжения и детайли
  • 02.17.09 Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство