Защита на данните
Катедра "Архитектура и урбанистика"

Специалности

Образователно-квалификационна степен "бакалавър":


"Дизайн"

[Информация за кандидатстване]

В специалност „Дизайн“ се обучават високо квалифицирани специалисти в областта на интериорните пространства на публични и частни сгради и комплекси, графичния дизайн с умения да проектират тотал графичен дизайн на фирмена реклама, печатната комуникационна графика, екранна графика, графично оформление на уеб страници.. Успешно завършилите се реализират като дизайнери в фирми за интериорен дизайн, фирми за рекламен дизайн, експерти в държавната и общинска администрация.


https://www.facebook.com/designvfu/

Образователно-квалификационна степен "магистър" след средно образование:

"Архитектура "

Специалността е държавно регулирана. Обучението в нея има за цел да подготви квалифицирани специалисти със солидна теоретична и практическа подготовка. Завър-шилите архитекти могат да работят в областта на градоустройството, проектирането и изграждането на жилищни, обществени и производствени сгради, курортни обекти, адаптацията на архитектурни паметници, интериора и дизайна. Те могат да се реализират в проектантски бюра, строителни фирми, в общинската, областната и централната админист-рация, в опазването на архитектурно-историческото наследство, в строителния контрол и др. Обучението се провежда в съответствие с прогресивните международни тенденции и държавните изисквания за специалността. Договорен е трансфер на студенти и препода-ватели с чуждестранни университети.

Курсът на обучение е 5 учебни години. В десети семестър студентите имат възможност да изберат една от петте актуални специализации: Урбанизъм, Мениджмънт в архитек-турата, Опазване на архитектурното наследство, Архитектура на туризма и свободното време, Архитектура на сгради и коплекси - жилищни, производствени, обществени.

[Информация за кандидатстване]

Образователна и научна степен "доктор":

  • 02.17.03 Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
  • 02.17.05 Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли
  • 02.17.09 Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство