Катедра "Архитектура и урбанистика"

Представяне

Катедра "Архитектура и урбанистика" е една от трите катедри в Архитектурен факултет на Варненския свободен университет. Решението за започване на работа по разкриване на специалност "Архитектура" е прието на заседание на АС от 27.11.1998 г. по инициатива на САБ – Варна от 12.11.1998 г.

Обучението по специалност "Архитектура" започна през учебната 2002/2003 г. с прием на 39 студенти.

През юли 2006 г. Националната агенция за оценяване и акредитация дава положителна оценка на проекта за откриване на специалност "Архитектура" като една от регилираните професии, а през ноември 2007 г. е дадена програмна акредитация за обучение по ОНС "доктор" по научни специалности 02.17.05 "Архитектура на сгради, съоръжения и детайли" и 02.17.09 "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство".

В катедрата работят на основен трудов договор 5 професори, 4 доценти, 5 преподаватели и 4 асистенти.

Развитието на специалност "Архитектура" е в съответствие с образователната мисия на ВСУ, която предвижда гъвкава реакция към промените в пазара на труда, където необходимостта от висококвалифицирани и силни конкурентноспособни кадри са най–добрата атестация за Университета в условията на преход към пазарни отношения и променящите се условия на световните пазари. Специалността е сред приоритените специалности на ВСУ.

Специалност "Архитектура" е интегрирана с другите специалности в Архитектурния факултет – "Строителство на сгради и съоръжения" и "Пожарна и аварийна безопасност". По време на учебния процес се ползва обща материална база, общо е обучението по фундаменталните дисциплини, формират се общи изследователски и експертни екипи. По този начин се осигурява информационно-логическа свързаност и при провеждането на учебния процес.

Преподавателите от останалите факултети във ВСУ осъществяват обучението по общообразователните и управленски дисциплини.

Новата специалност "Архитектура" допълва логично една абсолютно необходима празнота в образователната система на ВСУ и заедно с другите три специалности ССС, СЕИ и ПАБ образува едно взаимно допълващо се високоефективно професионално направление "Архитектура, строителство и геодезия".

Специалност "Архитектура" има национална акредитация и нотификация по Директива 2005/36/EО на Европейския парламент, което означава признаване на архитектурната диплома на ВСУ "Черноризец Храбър" във всички страни на Европейския съюз.

Интересът към специалността е изключително голям. Основно кандидатстват хора от Севроизточна и Югоизточна България, но има и студенти от Средна и Западна България. Сред тях се открояват завършилите езикови и математически гимназии и професионалните гимназии по строителство и архитектура. Значителна част от вече приетите студентите, се занимават с проектиране и строителство в проектански бюра и фирми.

През 2008 г. е дипломиран и първият випуск архитекти.


Ръководител катедра: чл. кор. проф. д.арх.н. Атанас Ковачев
Тел.: 052/359-596
еmail: atanas_kovachev@mail.bg
Стая А-244

Секретар на катедрата: Антоанета Кънчева
Тел.: 052/359-579
еmail: arch@vfu.bg
Стая А-245
Приемен ден: всеки делничен ден от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч.