Защита на данните
ПН "Администрация и управление"

Преподаватели

 • проф. д.ик.н. Анна Недялкова
 • проф. д-р Павел Георгиев Павлов
 • проф. д.ик.н. Йосиф Илиев Илиев
 • проф. д.ф.н. Желязко Димитров Стоянов
 • проф. д.п.н. Горан Борисов Горанов
 • проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов
 • Проф. д ик н Христо Иванов е научен секретар на катедра "Администрация и управление" във факултет "Международна икономика и администрация" на ВСУ "Черноризец Храбър". Магистър по ППООР, магистър юрист ВИ и бакалавър по Автоматизирани системи за управление. Завършил в ВВТУ и АМВР. Научна степен от 1988 г - доктор на философските науки с тема: "Психологически анализ на взаимоотношенията в Курсантския колектив на НМ" . От 2005 г,. Доктор на икономическите науки по научна специалност 05.02.24. "Организация и управление извън сферата на материалното производство (вътрешен ред и сигурност)" въз основа на защитена дисертация на тема: "Контрол на гражданското общество над дейността на полицията". Доцент - ВАК, Професор- ВАК. Повишил квалификацията си в Американската академия в гр. Будапеща – Унгария, в университета за подготовка на управленски кадри в гр. Мюнстер – Германия, в гр. Синая – Румъния в гр. Истамбул – Република Турция в гр. Москва – Руска федерация, в Реплика Гърция и другаде. Публикувал над 20 монографии, над 50 научни доклади и почти толкова статии, учебници и учебни пособия в пет области на административното управление и публичната администрация. Публикациите са отпечатани в реномирани научни издания в страната и чужбина.

 • проф. д-р Венелин Векилов Кафеджиев
 • проф. д-р Дончо Дончев Конакчиев
 • проф. д-р Тилчо Колев Иванов
 • проф. д-р Параскева Трифонова Бодурова
 • проф. д-р Цветка Атанасова Стоенчева
 • проф. д.с.н. Лорета Петрова Парашкевова
 • Проф. д.с.н. Лоретта Парашкевова – преподавател в катедра "Администрация и управление"; дипломиран магистър в специалности "Технология на машиностроенето и металорежещите машини" (Технически университет – Варна) и "Управление и икономика на промишлеността" (Икономически университет – Варна); има присъдена ОНС "доктор" по "Организация и управление извън сферата на материалното производство; доцент по същата специалност; доктор на социологическите науки; професор в професионално направление "Администрация и управление"; координира международните партньорства на катедра "Администрация и управление", например: организиране на производствен стаж в г. Санкт-Петербург (Руска Федерация) на студенти в професионално направление "Администрация и управление", подготовка на екип от студенти за участие в Международната студентска олимпиада по "Предприемачество и маркетинг"; участва като експерт в редица европейски и международни проекти и дейности, например CITY REGIO I и II; участник в разработването на Областна стратегия за развитие на Област Варна 2005 - 2015 г.; научно-изследователския и преподавателски интерес е фокусиран в проблематиката на малкия и среден бизнес и регулирането му от държавата, маркетинговите проучвания и динамиката на социалните системи.

 • доц. д-р Ангел Панайотов Порязов
 • доц. д-р Желка Недкова Генова
 • доц. д-р Динко Георгиев Динков
 • доц. д-р Таня Петрова Парушева
 • доц. д-р Никола Христов Димитров
 • доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова
 • Доц. д-р инж. Снежанка Овчарова – Лектор по Управление на човешките ресурси, Управление на проекти, и Управление на конкурентоспособността. Mагистър по машинно-инженерство, следдипломна квалификация по Индустриален мениджмънт от Технически университет-Варна. Доктор по "Организация и управление на производствени предприятия" (диплом от Висшата атестационна комисия на РБългария) Доцент в ПН "Администрация и управление" (диплом от Висшата атестационна комисия на РБългария). Специализация по Tempus проект по Производствен мениджмънт в Рощок университет, Германия. Научни интереси в сферата на: Управление на човешките ресурси, Проектно управление, Лидерство, Управление на знанието, Устойчиво управление в туризма. Член на: Българската Асоциация по Управление и Развитие на човешките ресурси; Съюз на учените-Варна, член на Асоциацията на преподавателите по Икономика и Управление на индустрията. Участва в експертната група по Икономика към Националната агенция за оценяване и акредитация;Член на редкационната колегия на списание, издание на Международната Асоциация по устойчиво развитие. Участие в разработване на проекти: по програма ФАР за безработни лица и развитие на собствен бизнес; Проект за обучение и развитие на собствен бизнес в областта на Екотуризма; Проект за Кариерно развитие и оценка на академичния състав. Автор на публикации: книги, статии и научни доклади на международни форуми в Германия, Белгия, Русия, Словения, Македония. Владее чужди езици: английски, немски и руски език. Понастоящем ръководител на катедра "Международна икономика и политика" във Варненски свободен университет.

  E-mail: sn.ovcharova@gmail.com

 • доц. д-р Светла Костадинова Михалева
 • доц. д-р Мария Димитрова Великова
 • доц. д-р Мария Великова - ръководител на катедра "Администрация и управление" към факултет "Международна икономика и администрация" на ВСУ. Завършила висшето си образование в Икономически университет – Варна, специалност "Икономика и управление на търговията". Има следдипломна квалификация по банково дело, специализирала в Държавния политехнически Санкт Петербургски университет, доктор по икономика, доцент в професионално направление "Администрация и управление". Има над 30 научни разработки в областта на местното самоуправление и регионалното развитие, териториалното устройство, публично частните партньорства, териториалното сътрудничество, взаимодействието между местната власт и структурите на гражданското общество.

 • доц. д-р Магдалена Борисова Иванова
 • Доц. д-р Магдалена Иванова - преподавател в Катедра "Администрация и Управление" на ВСУ "Черноризец Храбър"; придобива образователна степен е "икономист" от УНСС. През 1984г. защитава докторската си теза в Руската академия на науките, като получената ОНС "доктор" е припозната от ВАК на България; има редица проследяващи квалификации, част от които по Управление на проекти и Бизнес Английски в Университета в Бристол - Обединеното Кралство през 1998г. и Сертификат за консултант по управление от Лондонския Институт за управленско консултиране - през 1999г.; от 2002 г.до настоящия момент е консултант към Европейската Комисия - Генерална Дирекция "Образование и Култура"; има дългогодишен практически експертен опит (повече от 18 години) в областта на управление на Европейски проекти, Финансови инструменти и Програми на Европейския Съюз; част от учебните дисциплини, които преподава в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение на ОКС "бакалавър" и "магистър", са: Проектно управление в публичния сектор, Европейски политики, Управление на проекти финансирани от Фондовете и програмите на Европейския Съюз .

 • доц. д-р Миглена Петрова Темелкова
 • Доц. д-р Миглена Темелкова е научен секретар на факултет МИА, има висше юридическо и икономическо образование и следдипломна специализация по Международно търговско право и международен бизнес. Защитава докторат на тема "Оптимизация на производствени системи в процес на преструктуриране"; През 2010 г. с решение на Висшата акредитационна комисия на РБ получава научна степен доцент, от същата година е единственият сертифициран в България преподавател по немската методика ГРИД за обучение на лидери и създава уникалната за страната магистърска програма "Лидерство"; ръководител на Центъра за учебно-тренировъчни фирми на ВСУ.

 • доц. д-р Пламен Цветанов Павлов
 • доц. Петко Иванов Петков
 • доц. Масис Бердж Хаджолян
 • доц. д-р Красимир Александров Недялков
 • доц. д-р Елеонора Николова Танкова
 • Доц. д-р Елеонора Танкова - магистър по история от Руски държавен педагогически университет, Санкт Петербург; специализирала "Връзки с обществеността и управление на човешки ресурси" в Лийдс Метрополитан Университет, Великобритания; доктор по икономика, сертифицирана по международната програма за обучение на преподаватели за преподаване в бизнес училища, IESE Бизнес училище, Барселона; доцент по Глобализация на развитието. От май 2013 г. – декан на факултета "Международна икономика и администрация" във ВСУ "Черноризец Храбър"

 • доц. д-р Кремена Георгиева Андонова
 • Доц. д-р Кремена Андонова – координира международните членства на катедра "Администрация и управление" в професионални организации, като: Международна асоциация на училищата и институтите по администрация (IASIA), Мрежа на институтите и училищата по публична администрация за Централна и Източна Европа (NISPAcee), Холандска мрежа по публична администрация (EPAN) и др. Притежава магистърска степен по публична администрация от ВСУ "Черноризец Храбър", както и магистърска степен по икономика на строителството от Икономически университет – Варна. Специализирала е в Държавния политехнически Санкт Петербургски университет, от 2010 г. е доктор по икономика, от 2012 г. е доцент в професионално направление "Администрация и управление". Има над 25 публикации в областта на регионалното развитие, икономиката на публичния сектор, управлението на собствеността в публичния сектор.

 • доц. д-р Даниела Димитрова Попова
 • Доц. д-р Даниела Попова - магистър по маркетинг и мениджмънт от Икономически университет, гр. Варна, специализирала "Mениджмънт на междукултурните различия" в University of Hoheinheim, Stuttgart, Germany (стипендиант на Suedosteuropa Gesellschaft, Muenchen, Germany); доктор по икономика, сертифицирана за вътрешен одитор от Bureau Veritas Varna Ltd.; доцент към катедра "Администрация и управление" на ВСУ "Черноризец Храбър". Професионални интереси: проект "Европейска културна столица 2019", туризъм, управление на човешките ресурси в малки и средни предприятия

 • доц. д-р Александра Данкова Парашкевова
 • доц. д-р Александра Парашкевова – преподавател в катедра "Администрация и управление"; завършва специалност "Стопанско управление", с профил "Индустриален мениджмънт и предприемачество" във ВСУ; придобива магистърска степен в Технически университет – Варна; има присъдена ОНС "доктор" по Организация и управление извън сферата на материалното производство; доцент е в професионално направление "Администрация и управление"; координира международните партньорства на катедра "Администрация и управление", например: организиране на 19-тата международна научна конференция на NISPAcee (Мрежа от институти и училища по публична администрация) в гр. Варна, учредяване на Международния консорциум за научни изследвания и университетско образование ICARUS (International Consortium for Administration Research and University Studies); участва като експерт в редица европейски и международни проекти и дейности, част от които DOLCETA (институционален координатор и педагогически експерт), N8urjob "Learning the business of ecotourism" (експерт за разработване на педагогическа стратегия за обучение по екотуризъм); научно-изследователския и преподавателски интерес е фокусиран в проблематиката на предприемачеството, аутсорсинга и маркетинга за нуждите на бизнес и публичното управление.

 • доц. д-р Велислава Николаева Костова
 • Доц. д-р Велислава Николаева е магистър по стопанско управление от Икономически университет, гр. Варна. Има две следдипломни квалификации: за икономист – счетоводител и за учител. Защитава дисертация на тема "Оценка на иновационната дейност на малки и средни индустриални предприятия". Доцент е по Основи на мениджмънта и стратегически мениджмънт. Преподавател е в катедра "Администрация и управление" във ВСУ "Черноризец Храбър". Има множество публикации в областта на общия и стратегически мениджмънт, туризма, оценката на иновациите и реалните опции. Участва в ръководството на студенти към Центъра за учебно-тренировъчни фирми във ВСУ.

 • ас. д-р Павлина Веселинова Ямукова
 • Павлина Ямукова e доктор по социално управление, преподавател в катедра "Администрация и управление" към факултет "Международна икономика и администрация" на ВСУ. Възпитаник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър. Магистър по право и бакалавър по публична администрация. Защитава докторат на тема "Рационализиране на управлението на човешките ресурси в районните администрации" ( по примера на райони в общините Варна и Пловдив). Научните и изследвания и публикации са в областа на мениджмънта, управлението на човешките ресурси и публичния сектор.

 • ас. д-р Даниела Костадинова Михалева
 • Ас. д-р Даниела Михалева е зъвършила висшето си образование в Икономически университет - Варна, специалност "Право"; магистър по публична администрация със специализация "Централна държавна администрация". Защитава докторат на тема "Вътрешен инспекторски контрол на администрацията, базиран на управление на риска" по професионално направление "Администрация и управление". По време на своята над 10-годишна адвокатска практика е водила много граждански, търговски и административни процедури и дела, свързани с тях.

 • ас. Юлияна Спасова Донева
 • ас. Гергана Генчева Желязкова
 • Ас. Гергана Желязкова – катедрен Еразъм координатор и асистент към катедра "Администрация и управление" към факултет "Международна икономика и администрация", завършила висше образование, с права на магистър специалност &quit;Стопанско управление и администрация" в Университета за национално и световно стопанство – София. Има научни разработки в областта на икономиката, управлението на качеството, конфликтите, туризма и пазара на жилища в България. Участвала е в проекти, свързани с образование и адаптация, социални мрежи в бизнеса и определяне на академичен профил.

 • хон. ас. Иванка Тодорова Банкова