ПН "Администрация и управление"

Представяне

НИЕ СМЕ:


Мотивиран и устойчив преподавателски екип:

 • работещ по актуални проблеми на съвременното развитие;
 • активен и познат в националното и международно образователно и изследователско пространство;
 • владеещ съвременни техники на преподаване;
 • съпричастен към бъдещата реализация на своите възпитаници;
 • посветен на каузата да Ви провокира:
  • да учите всеобхватно,
  • да мислите интердисциплинарно,
  • да се реализирате интернационално;
  • да вземате решения в условията на несигурна и бързо променяща се външна среда,
  • да усвоявате в максимална степен глобалните възможности;
  • да бъдете предприемачи и лидери,
  • да сте гъвкави, адаптивни и винаги една крачка пред вашите конкуренти.

НИЕ РАБОТИМ ЗА:


Интернационално развитие на Вашето образователно портфолио:

 • Възползвайте се от условията, които сме създали за интензивно участие в студентска международна мобилност за бакалври, магистри и доктори, чрез:
  • широка палитра от партниращи университети, където да проведете част от обучението си;
  • трансфер на ECTS кредити;
  • чуждоезиково портфолио;
  • гъвкав времеви график.
 • Възползвайте се пълноценно от единството на обучение и изследвания – за нашите студенти сме осигурили възможности за публикационна активност на студентите в различни национални и международни издания;
 • Почерпете опит от работата с международни образователни и изследователски колективи и модел на преподаване чрез посредничеството на бизнеса. Изявени чуждестранни преподаватели, водещи учени и практици участват в образователния процес с лекции, дискусии, кръгли маси, реализиране на трансдисциплинарни изследователски задачи, on-line курсове;
 • Присъединете се към нашите майсторски класове;
  • водени от международни експерти гост-преподаватели с международно признание;
  • посветени на актуални интердисциплинарни проблеми с глобално значение;
  • завършващи със сертификат, с международно признание.

Развиване на съвременни, практически ориентирани, интердисциплинарно приложими и международно конвертируеми знания, умения и компетенции:

 • Натрупайте полезен опит чрез стажове и практики в чуждестранни организации – наши партньори са утвърдени публични и бизнес организации в ЕС:
  • Германия
   – провинции Северен Рейн-Вестфалия и Баден Вюртемберг в туристически концерни, застрахователни компании, банки, търговско-индустриални камари, общински и областни администрации;
  • Брюксел
   – Белгия в администрацията на Европейската комисия, Мисията на Република България при Европейския съюз, Комитета на регионите и др.;
  • Руска федерация
   – Москва, Санкт-Петербург ;
  • България
   – във водещи частни компании, неправителствени организации и администрациите на Народно събрание, Президента на Република България, министерства, областни и общински администрации.
 • Участвайте в студентските мобилности и практики по програма Еразъм, които Ви дават възможност не само да създадете умения за развитие в интеркултурна среда, но и да стартирате своята професионална реализация в чуждестранни организации.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:


Гъвкави ВРЕМЕВИ условия на обучение:

 • дистанционно обучение в бакалавърските и магистърските специалности и програми на катедрата;
 • възможности за обучение на 2 скорости – съкращаване на срока на обучение с 1 година по индивидуален план, съобразен с възможностите и предпочитанията на студентите, чрез сертифициране на предходни знания и умения;
 • възможности за ускорено обучение на студентите с отличен успех с оглед интегриране на процеса за получаване на бакълавърска и магистърска степен;
 • възможност за едновременно обучение по две специалности.

Атрактивни условия за НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ на:

 • професионални бакалаври – от професионално направление „Администрация и управление”, вкл. в магистърски програми за професионални бакалаври;
 • завършили професионални гимназии в средното образование – от същото професионално направление; признаване на предходно образование; сертификационен семестър; индивидуални учебни планове;

Привлекателни ЦЕНОВИ условия на обучение:

  • възможности за стипендии, отстъпки от семестриални такси, награди и др.;
  • разсрочено плащане на семестриалните такси.

ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ПРОФЕСИОНАЛНО БЪДЕЩЕ!


Обучението при нас е ориентирано към практиката и фокусирано в актуални области за професионално развитие:

 • Магистърските ни програми са съобразени с изискванията на пазара на труда – без аналог в други университети; на атрактивни цени; имаме над 850 дипломирани магистри, около 30% от които работят на отговорни длъжности в системата на държавната и териториална администрация;
 • Докторските програми обхващат ключови направления за провеждане на практико-приложни изследвания, обслужващи потребностите на бизнес и публичните организации.
 • Катедрата осигурява организационна и методическа подкрепа за намиране на работа на мотивираните студенти – в бизнес сектора и в публичния сектор, системата на държавната и териториалната администрация, в неправителствени организации и др.

ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ВАШАТА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ!


Ръководител катедра: доц. д-р Мария Великова
Тел.: 052/359-595
Кабинет: Кабинет: А 403
email: mariya.velikova@vfu.bg
Приемен ден: сряда от 15:00 ч. до 16:00 ч.

Експерт по НИД: доц. д-р Велислава Николаева
Tел: 052/359-602
Кабинет: А 401
mail: velislava.nikolaeva@vfu.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

Експерт по докторантурите: доц. д-р Светла Михалева
Тел.: 052/359-632
Кабинет: А 419
email: svetla.mihaleva@vfu.bg
Приемен ден: вторник от 13:00 ч. до 14:30 ч., четвъртък от 13:00 ч. до 14:30 ч.

ECTS координатори:
ECTS координатор за ПН „Администрация и управление“:
доц. д-р Велислава Николаева
Тел: 052/359-602
Кабинет: А 401
email: velislava.nikolaeva@vfu.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

ECTS координатор за ПН „Политически науки“:
доц. д-р Калоян Смилков
Кабинет: Г 1
email: kaloyan.smilkov@vfu.bg

Еразъм координатор: ас. Гергана Желязкова
Тел.: 052/359-602
Кабинет: А 401
email: gergana.zhelyazkova@vfu.bg
Приемен ден: сряда от 13:00 ч. до 15:00 ч., петък от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Секретар на катедрата: Николинка Паскова
Тел.: 052/359-568
еmail: niki@vfu.bg
Приемен ден: всеки делничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч.до 14:00 ч.