Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

Фонд "Русский мир"

Основните цели на Фонда са популяризирането на руския език, който е национално достояние на Русия и важен елемент на руската и световната култура, и подкрепа на програмите за изучаването му в Руската федерация и в чужбина.


Основните задачи са:

 • подкрепа на обществените, академичните и образователните организации, занимаващи се с проблематиката, свързана с "Русский мир", спонсориране на техните проекти;
 • подкрепа на руските и чуждестранните научни и образователни центрове по русистика;
 • формиране на благоприятно за Русия обществено мнение, разпростряняване на знания за Русия;
 • създаване на научни и експертно-политически канали за развитие на двустранните отношения с другите страни и международните организации;
 • популяризиране на руски образователни услуги в чужбина;
 • развитие на международните връзки на руските региони;
 • съдействие за осъществяването на експертен, научен и образователен обмен;
 • популяризиране на рускоезичните средства за масова информация и информационните ресурси в чужбина;
 • подкрепа на асоциациите на завършващите висшето си образование в руски висши училища;
 • осъществяване на взаимодействие с чуждестранните студенти, завършващи образованието си в руски висши училища;
 • подкрепа на рускоезичните сайтове, създадени в други страни;
 • съдействие при създаването на рускоезични женски, младежки и детски структури в различни страни;
 • подкрепа при усилията по съхраняване на ръкописното наследство на Русия;
 • осъществяване на взаимодействие с Руската Православна църква и други вероизповедания в работата при разпространението на руския език и руската култура.