Защита на данните
За ВСУ "Черноризец Храбър"

За Руския център
На 25 януари 2009 г. във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" бе открит първият Руски център на Балканите, съвместен проект с фонд "Русский Мир".

Интересът на Фонда към ВСУ "Черноризец Храбър" е знак на признание за високия рейтинг на университета в България и Европа. ВСУ има дългогодишни връзки с руски академични институции. През 2007 г. той бе домакин на ХI Конгрес на МАПРЯЛ; а Департамент "Чуждоезиково обучение" е изпитен център за международни сертификати руски език като чужд; от 2005 г. студенти и аспиранти преминават ежегоден езиков и научен стаж във водещи руски висши училища.

Основните цели на проекта с фонд "Русский мир" са популяризиране на руския език, който е важен елемент на световната култура, и подкрепа на програмите за изучаването му в региона.

Ресурсите на Центъра предоставят широк достъп до учебно-методическа и научнопопулярна информация за Русия.

Руският център във ВСУ "Черноризец Храбър" разполага с:

 • богат библиотечен фонд от над 1000 заглавия: руска художествена, учебна, научнопопулярна и детска литература; учебници и методически пособия; книги по история, философия, психология, култура, изкуство, икономика, право; речници, справочни издания и енциклопедии;
 • колекция от мултимедийни издания(класически и съвременни руски филми, аудиокниги, учебно-методически пособия);
 • обучаващи програми по руски език.
 • Фонд "Русский мир" осигурява на посетителите безплатен достъп до електронните версии на централните руски средства за масова информация и важни библиотечни каталози.


Руският център във ВСУ притежава оригинални печатни, аудио и видеоматериали по основни тематични блокове: "Култура и изкуство", "Наука", "Образование", "Руски език", "История", "Общество" и "Съвременна Русия". Всичко това го превръща в идеална образователна среда за ефективна подготовка не само на изучаващите руски език, но и за специалисти от други професионални области. Използването на съвременни методики и програми създава условия за организиране на научнопрактически конференции, методически семинари, дискусии, образователни лектории и курсове.

Модерно оборудваната конферентна зала на Руския център събира около кръглата си маса преподаватели, учени, културни и обществени дейци от България и Русия.

Центърът във ВСУ е притегателно място не само за обучение и квалификация на русисти и изучаващи руски език, но и място за срещи на всички желаещи да се докоснат до руската култура и история. С участието на водещи преподаватели, учени и дейци на културата и изкуството се провеждат литературни четения, конкурси, изложби, кино-лектории и творчески срещи.


Какво представлява Руският център?

Определение и мисия:

 • Руските центрове са международен културен проект, осъществен от руския фонд "Русский мир" в партньорство с водещи световни образователно-просветителски структури.
 • Руските центрове на Фонда се създават с цел популяризиране на руския език и култура като важни елементи на световната цивилизация, в подкрепа на програмите за изучаването му в други страни, за развитие на междукултурния диалог и укрепване на взаимното разбирателство между народите.
 • Руските центрове са призвани да отразяват цялото многообразие на Руския свят, обединен от съпричастността си към руската история и култура. Руският свят се образува от хора от различни националности и вероизповедания. Това са руснаците и техните съотечественици, живеещи в чужбина, представители на емиграцията и чуждестранни граждани, проявяващи искрен интерес към Русия.
 • Руските центрове предоставят широк достъп до културно-историческото и литературното наследство на Руския свят, до методиката и практиката на руското образование, до съвременните творчески идеи и програми. Работата на центровете е организирана на принципите откритост, публичност и толерантност.


Комплексност и многофункционалност

По своята структура Руският център на Фонда представлява уникален модулен комплекс, притежаващ типово базово комплектоване и снабден със специални програми, съобразени със страната, в която е разположен. Фондът постоянно попълва и обновява материалите на Центъра.

Руският център е ресурсен център, предоставящ широк достъп до учебно- методическа и научнопопулярна информация за Русия.

Той е обучаваща система, която позволява ефективно изучаване на руския език и култура на базата на прогресивни методики и програми.

Руският център е творческа и комуникативна площадка, създаваща условия за организиране на художествени прояви, научни дискусии и неформално общуване на представители на различни култури.

Руските центрове се комплектоват с печатни, аудио и видеоматериали от Русия по основните тематични блокове: "Култура и изкуство", "Наука", "Образование", "Руски език", "История", "Общество" и "Съвременна Русия".


 1. Библиотека – печатни издания на водещи руски издателства на руски език:
  • художествена литература;
  • образователна литература;
  • учебници и методически пособия;
  • научнопопулярна литература;
  • детски издания;
  • книги по история, философия, психология, култура, изкуство, икономика, право, рускоезични речници, справочни издания и енциклопедии.
 2. Медиатека – банка за мултимедийна информация, включваща аудио, видео- и мултимедийни материали:
  • колекция от мултимедийни издания;
  • класика на руската кинематография и съвременното кино на Русия;
  • аудиокниги, аудиолекции, аудиоспектакли, аудиоекскурзии;
  • учебно-методически пособия, справочни материали;
  • програми за самостоятелно организиране на образователния процес;
  • обучаващи програми по руски език за различни нива;
  • безплатен достъп до електронната база данни на руските средства за масова информация, енциклопедии, речници и справочници.

Основни дейности

 1. Информационно-справочна дейност – осигуряване на достъп до голям обем информация от различни профили:
  • учебно-методическа и научнопопулярна литература;
  • мултимедийни издания;
  • съвременни справочни източници от Интернет;
  • електронна база данни на руските средства за масова информация;
  • печатни и електронни версии на енциклопедични речници;
  • географски атласи и каталози по изобразително изкуство;
  • информационни бази данни по темите: "Образованието в Русия", "Курсове по руски език", "Дистанционно обучение" и др.;
  • информационна база данни "Руските региони";
  • архивите на списание "Русский мир.ru";
  • информационни материали за обществени и културни събития на Руския свят и дейността на фонд "Русский мир".
 2. Образователна дейност – програми и курсове, предназначени за различни категории потребители:
  • придобиване и усъвършенстване на знанията по руски език на базата на специално подбрани печатни и мултимедийни издания;
  • използване на нови методики за изучаване на руски език с DVD филми (със субтитри на различни езици) и на базата на мултимедийни образователни програми;
  • подготовка за учебни занятия с използване на различни съвременни средства за презентация на информацията;
  • подготовка за тестово изпитване по програмите за изучаване на руски като чужд език;
  • организация на индивидуалната и самостоятелна работа на студентите и потребителите;
  • методическа помощ в избора на учебни пособия, научни и справочни материали по различни дисциплини;
  • самостоятелна и групова работа с мултимедийната колекция, гледане и прослушване на курсове по история, слушане на лекции по изкуство, изучаване на класически литературни произведения.
 3. Творческа дейност – организиране на художествени прояви:
  • изложби, разполагане на постоянни и временни експозиции;
  • организиране на киновечери
  • гледане и обсъждане на художествени филми;
  • провеждане на тематични седмици, посветени на руската култура, литература, кинематография, спорт и т.н.;
  • провеждане на творчески конкурси;
  • организиране на фестивали и празници, посветени на руския език и култура;
  • оказване на съдействие на фолклорни състави и други колективи, които популяризират руската култура;
  • участие в творческите и художествените програми на фонд "Русский мир";
  • организиране на музикални вечери.
 4. Комуникативна дейност – оказване на съдействие в научното, познавателното и неформалното междукултурно общуване:
  • организиране на научни конференции и семинари;
  • провеждане на кръгли маси и дискусии;
  • създаване и организиране на работата на клубове по интереси, семейни клубове;
  • осъществяване на детски и младежки културни програми;
  • провеждане на конференции и литературни четения;
  • организиране на лектории по тематиката на центровете;
  • провеждане на тематични презентации;
  • организиране на срещи с интересни хора, културни и обществени дейци от Русия;
  • консултиране по въпросите за грантовете, по образователните и културни програми на Фонда;
  • организиране на взаимодействие и общуване посредством социалната мрежа на Фонда;
  • подготовка и публикуване на материали за дейността на Центъра в средствата за масова информаци.