За ВСУ "Черноризец Храбър"

Компютърно обезпечаване

На територията на ВСУ е изградена локална компютърна мрежа, която свързва всички структурни звена. За да отговори на непрекъснато нарастващите потребности процесът на разширяване и оптимизиране на мрежата е постоянен.

ВСУ разполага с функционираща безжична мрежа, позволяваща достъп до Интернет.


Университетът разполага с 27 обособени компютърни зали:

  • 10 компютърни зали, обслужващи всички специалности;
  • 10 специализирани компютърни зали за чуждоезиково обучение;
  • 4 специализирани зали за обучение на студентите от специалност "Архитектура";
  • специализарана зала за обучение на студентите от проф. направление "Администрация и управление";
  • специализирана счетоводна кантора;
  • специализирана зала за компютърен дизайн.


Компютри в университетския кампус:

  • Ползвани за обучение на студентите в рамките на аудиторната им заетост: 450;
  • Ползвани от студентите извън рамките на аудиторната им заетост и за научно-изследователска дейност: 52
  • Ползвани за управленски и административни дейности: 271.