Защита на данните
Филиал Смолян

Специалности

СПЕЦИАЛНОСТИ ВЪВ ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ – Филиал Смолян
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН „БАКАЛАВЪР“

 

1. Психология - задочно обучение


2. Бизнес администрация и мениджмънт – задочно обучение

    – Мениджмънт на туризма

 

3. Публична администрация и мениджмънт – задочно обучение

 

4. Международни икономически отношения - задочно обучение

 

5. Финанси и счетоводство – задочно обучение

 

6. Туризъм – задочно обучение

 

7. Информатика и компютърни науки – задочно обучение

 

8. Строителство на сгради и съоръжения - задочно обучение
– Строителни конструкции

– Пътно строителство
– Водоснабдяване и канализация

 

9. Защита на националната сигурност - задочно обучение
– Защита от аварии и бедствия
– Корпоративна сигурност
– Национална сигурност

 

10. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред - задочно обучение
– Криминалистика
– Криминално разузнаване

 

ВЪЗМОЖНОСТ СЕМЕСТРИАЛНАТА ТАКСА ДА СЕ ЗАПЛАЩА РАЗСРОЧЕНО!