Защита на данните
Филиал Смолян
Новини

Официално бе открита магистърската програма "Управление на международни бизнес проекти" във Филиала на Варненския свободен университет в Смолян

 

Ректорът на университета, проф. д.пс.н Галя Герчева, призова бъдещите експерти да бъдат активни.

 

Ректорът на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" проф. д.пс.н Галя Герчева официално откри магистърската програма "Управление на международни бизнес проекти" във Филиала на университета в Смолян. Програмата подготвя експерти с професионални интереси в областта на проектното управление.

Гости на академичното събитие бяха зам.-областният управител на Смолянска област г-н Андриян Петров, зам.-кметът на община Смолян г-н Марин Захариев, директорът на областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в Смолян г-н Денислав Костов и представители на местната власт от региона.

"Поводите, които имаме тук, са винаги хубави, защото това, което правим, винаги е в името на Смолян, на област Смолян, за развитието на този регион. Програмата "Управление на международни бизнес проекти" стартира за 13-та поредна година. Може би тази "фатална година" ще е най-добрата за нас, защото от тази година започна това, което очаквахме дълго време - да се отворят за кандидатстване фондовете за финансиране в трансграничния регион. Надяваме се, че благодарение на този екип, който тук се е изградил в годините и който се изгражда, ще имаме добра реализация на проектните схеми", сподели пред  стартиращите обучението си магистри проф. д-р Теодора Бакърджиева - зам. ректор по международна дейност, проекти и технологично развитие.

Тя подчерта, че до момента магистърската програма "Управление на международни бизнес проекти", е създала за региона около 260 специалисти, които работят в тази сфера. "Някои от тях заемат важни постове в различни служби, не само в региона, но и вече в мащаб извън България. Безспорна е прагматичността на специалността и съответната й успешна реализация. Аз се надявам, че старта на магистърската програма точно в този период от време е много удачен, защото през месец септември се очакват отварянето на доста процедури, свързани с трансграничното финансиране и работата ще бъде много повече. Надявам се също да бъде в пряка връзка с това, което има като потребности. И знанията, които вие ще получите по време на обучението си в мигистърската програма ще бъдат в полза на това да се привлекат повече ресурси за Филиала и за региона", каза зам.- ректорът.

Проф. Бакърджиева отбеляза факта, че преподавател в магистърската програма "Управление на международни бизнес проекти" е зам.-кметът на община Смолян г-н Марин Захариев, което дава достатъчно гаранции за практическата насоченост на обучението.

В магистърската програма са включени практики в реална среда и дипломен стаж в институциите на Европейската комисия.

Бъдете активни и мобилни, призова бъдещите експерти ректорът на Варненския свободен университет проф. д.пс.н. Галя Герчева. "Университетът се отнася особено отговорно към обучението и на бакалаврите, и на магистрите тук във Филиал Смолян, и в резултат на тази дългогодишна дейност много от вас са възпитаници на нашия университет. Така че, ще продължим и за този 13-ти випуск традицията на високото качество на обучението. От друга страна винаги сме срещали през този дълъг период на съществуването на Филиала подкрепата на областната управа, на община Смолян, и те са тук не само, защото официално откриваме програмата, но защото и много от тях ще бъдат и ваши преподаватели. От страна на университета ще имате преподаватели с опит, такъв преподавател е и проф. Бакърджиева, която ще ви преподава на теория, това което прави на практика. И се надявам, че заедно ще направите нови проекти, по които да кандидатстваме. В момента ситуацията е такава, че трябва да бъдем активни, трябва да бъдем мобилни. Искайте повече от нашите преподаватели, очакваме и от вас отзивчивост и резултата ще е добър", каза още проф. Герчева.

"Предизвикателството е налице. Бъдете активни, всички знаете, че това е мотото на оперативните програми. За да успеем, трябва да действаме", допълни проф. Бакърджиева.

Зам.-областният управител на Смолян г-н Андриян Петров поднесе поздравления от името на областния управител г-н Недялко Славов. "Нашата политика през последната година и половина е изцяло да насочим усилията към висшето образование на територията на града и Смолянска област, защото в лицето на студентите - бакалаври и магистри, ние виждаме възможност да обърнем нещата в положителна посока по отношение на икономическия климат в региона. Не само защото младите хора са приносители на нови идеи и ново развитие, а и защото наистина региона ще има нужда от кадри като вас", каза г-н Петров. Като пример той посочи, че областната администрация на Смолян вече е защитила два нови проекта за новия програмен период, които са в сферата на социалното предприемачество и на туризма. "Кандидатстваме и с трети проект, който е много важен за вас, той е за реализацията на бизнес инкубатор в Смолян и ще даде възможност на хора като вас да намерят своето бъдеще. Хора, които да работят съвместно с представителите на малкия и среден бизнес в региона, за да могат да им бъдат от полза при написването на достатъчно качествени и добри проекти, с които наистина бизнесът в региона да стъпи на нови релси и да намери своето адекватно развитие спрямо изискванията на съвременното общество и приоритетите на региона", каза зам.-областният управител.

Той заяви, че Филиалът на ВСУ в Смолян ще продължи да получава безрезервната подкрепа на областната администрация, която ще направи всичко възможно университета да бъде включен в новите програми, в които има възможност да се защитят европроекти. Г-н Петров декларира и ангажимент в кратки срокове да доведе на среща със студентите в Смолян г-жа Таня Илиева – работила като оценител на проектни предложения и финансов контрольор към Европейската комисия.

Целта на обучението в магистърската програма е успешното усвояване на средства от Европейските фондове и други проектни донорски схеми и развитието на капацитета на служителите в различните стопански субекти за работа по проекти. ВСУ работи съвместно в това направление с Икономическия институт на БАН и със съдействието на Европейската комисия и Европейския парламент.

Студентите получават основни знания в дисциплините: "Проектна организация и управление", "Бизнес планиране", "Структурни фондове на ЕС" и др., както и практически умения в областта на управлението на отделните цикли на проекта, технологията за разработване на проекти и др. В обучението са включени и дисциплини като: "Управление на международни инвестиционни проекти" и "Финанси на ЕС". Провеждат се практически занятия в реална обстановка, както и стажове в основните институции на Европейския съюз - Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, Комитета на регионите и др. 

Обучението е три семестъра, като успешно завършилите придобиват образователно-квалификационна степен "Магистър по бизнес мениджмънт", която е стабилна основа за успешна реализация в бизнеса, администрацията, държавните и неправителствените организации.

За новия програмен период всяка община и регион трябва да разполагат задължително с разработена Стратегия за интелигентна специализация (СИС). Интелигентната специализация е иновативна стратегия за регионална икономическа трансформация, при която фондовете се концентрират върху селектираните от общината приоритети с най-голям потенциал за развитие. Чрез магистърската програма на Варненският свободен университет подготвя и специални за разработване на необходимите компоненти на СИС.

 

 

 

 

 

 

 


Допълнително обучение на тема: „Правомощия на кмета при осигуряване на обществения ред”

 

ob1

Курсът за допълнително обучение на тема: „Правомощия на кмета при осигуряване на обществения ред” се организира от Варненски Свободен Университет – Филиал Смолян. Той беше проведен на 24 и 25.04.2015 год в гр.Пловдив. Участници в него бяха кметове и кметски наместници от община Родопи- гр.Пловдив.

 

Съгласно нормативната уредба, кметът на общината отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му се отдават заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби. Съставя актове за констатиране на прояви за дребно хулиганство. Има правомощия в качеството си на полицейски орган, включително да използва физическа сила и помощни средства.

 

Курсът е предназначен за подготвока на кметове, които не са полицейски органи, но по волята на закона са овластени да действат като такива до пристигане на полицейските органи.

 

В резултат на преминатото обучение бяха придобити знания в областта на предоставените по закон правомощия,  умения за: извършване на проверка за установяване на самоличността; задържане на лица; извършване на личен обиск; проверяване на лични вещи; извършване на проверка в помещения без съгласието на собственика или обитателя, или в тяхно отсъствие; използване на физическа сила и помощни средства при изпълнение на служебните си функции, когато те не могат да се осъществят по друг начин; изполване на оръжие като крайна мярка.

 

Всички успешно завършилите курса получиха  Удостоверение за допълнително обучение .

 


Да се задълбочи обучението по техническите специалности, поискаха работодатели в Смолян

 

n1На 6 април се проведе среща на тема “Висшето образование и потребностите на бизнеса в Смолянска област” по инициатива на Областната администрация и Филиала на Варненския свободен университет. Форумът имаше за цел да се обсъдят възможностите за партньорство между университета, местната власт и бизнеса, за да се скъси дистанцията между тях.

 

Презентация по темата представи проф. д. ик. н. Анна Недялкова – президент на ВСУ. Тя посочи предизвикателствата и проблемите, пред които са изправени висшите учебни заведения в региона – намаляване на броя на студентите, неефективната връзка с пазара на труда и липсата на кадри, от които има нужда бизнесът.

 

Проф. Недялкова предложи да се създадат браншови настоятелства, които да се включат по-активно в обучението и оценката на студентите, завършващи Варненския свободен университет.

 

Представители на работодателите в Смолян от своя страна предложиха да се задълбочи обучението по техническите специалности, тъй като в региона има липса на кадри в областта на строителството, проектирането и машиностроенето, а така също и за използваните по тези специалности софтуерни продукти.

 

Собственикът на „Арексим – Инженеринг“ Кирил Асенов заяви, че е готов да си партнира с ВСУ “Черноризец Храбър” в подготовката и обучението на студенти в областта на машиностроенето. Зам.- областният управител Зарко Маринов призова тези срещи да продължат в работен порядък, за да има резултати от тях. “Искам да заявя нашето желание и намерение да бъдем в услуга на висшето образование и работодателите, което да доведе до увеличаване на студените, за да може Смолян да продължи да се развива като университетски град“, каза още Маринов.