Защита на данните
Филиал Смолян

Подаване на документи

ГРАФИК
ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ, ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ И ЗАПИСВАНЕ НА СТУДЕНТИТЕ

 Дейности


Срок

1. Подаване на документи

02.2017 - 09.2017

2. Провеждане на конкурсните изпити

02.2017 - 09.2017

3. Обявяване на резултати от конкурсните изпити във ВСУ

До 7 дни след всеки изпит

4. Класиране – след всеки конкурсен изпит
5. Записване след класиране

 

Документи за кандидатстване:
– Молба до ректора по образец на ВСУ „Черноризец Храбър“;

– Оригинал и копие на дипломата за завършено средно/висше образование. Оригиналът на дипломата се връща на кандидата веднага след сверяване с копието и заверка лично от кандидат-студента или от негов упълномощен представител „Вярно с оригинала“, име, фамилия, дата и подпис, и от длъжностното лице, което приема кандидатстуденски документи.

- Копие на 
сертификати за чужд език или компютърни умения (при наличие на такива);
– Лична карта (за сверяване на данните);

– Фактура за платена такса за участие в кандидатстудентския конкурс и за обработка на документи.


Документи за записване:

– Формуляр за записване по образец;

– Четири снимки – формат 4/5 см.;

– Медицинско свидетелство, с удостоверение от психодиспансер;

– Фактура за платена семестриална такса за първи семестър.