ECTS наръчник

Юридически факултет
Катедра "Сигурност и безопасност"


Специалност: Защита на националната сигурност

Магистърска програма: Митническо разузнаване и разследване

Присъждана професионална квалификация: Магистър по Защита на националната сигурност

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"


Конкретни изисквания за прием: Минимален среден успех от диплома за завършено висше образование - "добър".


Конкретен ред за признаване на предходно учене:
ECTS координаторът на катедра "Сигурност и безопасност" гл.ас. д-р Галина Милева, тел. 052/ 359-559, e-mail: galinaa@abv.bg, информира студентите за възможностите за признаване и присъждане на кредити. Това става по два начина:
• Процедури: признаване на кредити на база представяне на академична справка или диплома от предишно обучение; сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Сигурност и безопасност";
• Присъждане на кредити: Катедра "Сигурност и безопасност" присъжда адекватни за учебния план на специалността кредити въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.


Изисквания и правила за квалификация: За придобива на квалификацията са необходими 60 кредита (при обучение в два семестъра), 90 кредита (при обучение в три семестъра) или 120 кредита (при обучение в четири семестъра).


Профил на специалността: Магистърската програма "Митничеиско разузнаване и разследване" е предназначена за подготовка на магистри по разкриване и разследване на митнически нарушения и престъпления. Целта е подготовка на висококвалифицирани кадри, които са способни да изготвят и организират използването на рискови профили в разкриването на митнически нарушения и престъпления.


Основни резултати от обучението
На основата на детайлно познаване на наказателното право, наказателния процес, криминалистиката и криминологията, и като отчитат особеностите на технологията на митническия контрол, студентите да изградят способност за работа с органите на МВР и правосъдната система при предотвратяването, разкриването и разследването на митническите нарушения и престъпления.


Професионална реализация на завършилите
Завършилите магистърската програма получават необходимата квалификация за успешна реализация в структурните звена на Агенция "Митници", спедиторски фирми, както и за експертна дейност в частни структури, малки и средни предприятия и др.


Възможности за продължаване на обучението: могат да продължат обучението си в образователна и научна степен "доктор".


Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна Заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 MAN 3052 Външно-търговски сделки 30 60 3
2 TRA 3008 Международни превози на товари 30 60 3
3 SEC 3011 Технология на митническия и валутен контрол 30 60 3
4 INF 3044 Информационни системи и технологии 15 30 1,5
5 LAN 3024 Криминологичен и наказателно-правен анализ на митническите престъпления 30 60 3
6 LAW 3024 Паспортно визово право и контрол 30 60 3
7 SEC 3012 Оперативно-издирвателна дейност 30 60 3
8 SEC 3014 Разследване на контрабандни и валутни престъпления 30 60 3
9 LAW 3025 Съдебни експертизи 15 30 1,5
10 QMS 3007 Митническа статистика 30 60 3
11   Избираеми дисциплини 1 30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 SEC 3013 Митническо и финансово разузнаване 30 60 3
2 ECO 3022 Стокознание и митническо тарифиране 30 60 3
3 MAN 3053 Търговско представителство пред митническите власти 30 60 3
4   Факултативни дисциплини 30 60 3
5   Избираеми дисциплини 2 30 60 3
Общо за II семестър 150 300 15
    Защита на магистърска теза   300 15
Общо за целия курс на обучение: 450 1200 60
Избираеми учебни дисциплини 
1 SEC 3015 Митническа политика на ЕС 30 60 3
PHI 3005 Професионална етика
2 SEC 1004 Държавен граничен контрол 30 60 3
FIN 3016 Митнически и валутен режим на РБ иЕС
Факултативни учебни дисциплини 
1 SEC 1074 Методология на научните изследвания 30 60 3
SEC 1077 Теоретични и правни основи на националната сигурност
Модул приравнителни дисциплини за бакалаври по други специалности
1 LAW 1041 Наказателно право 90 180 9
2 LAW 1044 Наказателно  поцесуално право 60 120 6
3 LAW 1020 Криминалистика 45 90 4,5
4 LAW 1058 Право на Европейския съюз 45 90 4,5
5 ECO 1060 Икономика на сигурността 30 60 3
6 PSY 2003 Юридическа психология 30 60 3
SEC 1059 История на специалните служби
Общо за I семестър 300 600 30
1 SEC 1078 Теория на разузнаването и контраразузнаването 60 120 6
2 SEC 3150 Конкурентно разузнаване 60 120 6
3 SEC 1086 Управление на специалните служби 60 120 6
4 SEC 1063 Основи на информационно-аналитичната дейност 45 90 4,5
5 SEC 1079 Анализ и контрол на риска 45 90 4,5
SEC 1011 Международна и национална сигурносност
6 SEC 1067 Политика на ЕС в областта на сигурността и вътрешните работи 30 60 3
ADM 3024 Документалистика и документооборот
Общо за II семестър 300 600 30
    Общо: 600 1200 60


Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: От титуляра на всяка учебна дисциплина са въведени правила за допускане до семестриален изпит, методика и критерии за оценка, които се представят в началото на учебния курс пред обучаемите. Използват се разнообразни методи в учебния процес – лекции, теренни проучвания, консултации /вкл. он-лайн/ и др. Формите и начините за оценяване са: курсови задачи, курсови работи и проекти, тестове, казуси, и др. Критериите за оценка са в зависимост от методите и формите, използвани по всяка учебна дисциплина. Резултатите се документират в специфична форма „Дневник на преподавателя” и се съобщават устно или по електронен път по време на текущия контрол и след края на семестриалния изпит.


Изисквания за завършване: В процесът на обучение е включен едноседмичен задължителен стаж в Академия на МВР. Магистърската степен по специалност “Защита на националната сигурност” се придобива след защита на магистърска теза. За допускане до защита се изисква обучаемите да са положили всички семестриални изпити и да са преминали преддипломен стаж.

Вид обучение: Редовно


Ръководител на магистърска програма "Митническо разузнаване и разследване": доц. д-р Валентин Тодоров
приемен ден – вторник и четвъртък от 14.00 до 16.00 часа
тел. 052/359-563
e-mail: vtodorov@vfu.bg