ECTS наръчник

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Международна икономика и политика"


Специалност: Бизнес администрация и мениджмънт

Магистърска програма: Управление на международни бизнес проекти

Присъждана професионална квалификация: магистър по стопанско управление

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"


Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование и среден успех "Добър" и конкурсен изпит.


Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• Информация и насоки:
Секретарят на Междууниверситетски магистърски програми дава първоначална информация за реда и условията за кандидатстване и записване на студентите. e-mail: mmp@vfu.bg, тел: +359 52 359 607.
• Процедури:
- диплома за висше образование и документи по образец подадени по съответния ред и в определения срок;
- подбор на кандидатите по документи;
- събеседване с одобрените кандидати;
- класиране и записване на кандидатите.


Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита. От тях 55.5 кредита са от задължителни дисциплини, 13.5 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от магистърска теза/дипломна работа.


Профил на специалността: Предназначена е за подготовка и обучение на ръководители и мениджъри с професионални интереси в управлението на проекти Обучението се реализира чрез модули, които осигуряват необходимите знания и умения за успешно участие в съставяне и реализиране на регионални, национални и международни проекти. Специфичните цели на програмата са ориентирани към придобиване на практически умения за разработване и управление на проекти.
Повечето модули съдържат и практическа част, съобразена с действащи програми и предложения за проекти, вкл. и работа в екип, самостоятелни упражнения и работа по казуси за утвърждаване на придобитите знания. Предвижда се провеждането на практикуми в реална обстановка, както и на стажове на магистрантите в страната или в другите страни на ЕС.


Основни резултати от обучението: Студентите завършили магистърската програма "Управление на международни бизнес проекти" познават основните етапи за създаване на бизнес проекти. Умеят да управляват тяхната реализация и да осъществяват необходимия мониторинг.


Професионална реализация на завършилите: Полученото образование е стабилна основа за успешна реализация в бизнеса, администрацията, неправителствените организации и научните институции и др.


Възможности за продължаване на обучението – в образователна и научна степен "доктор".


Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 ECO 3004 Глобализация и постиндустриално общество 45 90 4,5
2 ECO 3011 Индустриална организация 45 90 4,5
3 MAN 3025 Структурни инструменти на ЕС и използването им от България 45 90 4,5
4 MAR 3016 Проектна организация и управление 45 90 4,5
5 MAN 1082 Управление на риска 45 90 4,5
6   Избираема дисциплина 45 90 4,5
7   Факултативна дисциплина 30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 MAR 3026 Институционална система на ЕС 60 120 6
2 SOC 3020 Социални взаимодействия и работа в екип 45 90 4,5
3 MAN 2020 Управление на международни инвестиционни проекти 60 120 6
4 MAN 2019 Управление цикъла на проекта 60 120 6
5   Избираема дисциплина 45 90 4,5
6   Факултативна дисциплина 30 60 3
Общо за II семестър 300 600 30
1 INF 3008 Бизнес информационни системи 45 90 4,5
2 MAN 3027 Технология на разработване на международни проекти 60 120 6
3   Избираема дисциплина 45 90 4,5
4   Подготовка и защита на дипломна работа- магистърска теза   450 15
    Общо за ΙΙΙ семестър 150 750 30
Общо за целия курс на обучение: 750 1950 90
Избираеми учебни дисциплини
1  MAN 3085 Административна среда на проектното управление 45 90 4,5
2 MAN 3047 Формиране и мотивиране на проектни екипи 45 90 4,5
3 ECO 3007 Европейска икономическа интеграция 45 90 4,5
4 FIN 3005 Финанси на Европейския съюз 45 90 4,5
5 MAN 2021 Бизнес партньорство на местните власти 45 90 4,5
6 FIN 2004 Финансиране на международни проекти 45 90 4,5
Факултативни учебни дисциплини
1 AMG 3001 Практикум 30 60 3
2 MAN 2018 Финансов мениджмънт в международния бизнес 30 60 3
3 INF 3010 Електронен бизнес и интернет банкиране 30 60 3
4 ADM 1034 Бизнес кореспонденция 30 60 3
Модул приравнителни дисциплини за бакалаври по други специалности
1 MAN 1069 Обща теория на управлението 60 120 6
2 ECO 1067 Микро и макроикономика 60 120 6
3 MAR 1004 Маркетинг 60 120 6
4 FIN 1017 Финанси 60 120 6
5 LAW 1052 Основи на правото 60 120 6
    Общо: 300 600 30


Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: Оценяването е на база активност на студентите в периода на тяхното обучение. По време на занятията студентите имат възможност да представят разработки по избрани теми от дисциплините, включени в учебния план.
Финалното оценяване на постигнатите резултати по изучаваните дисциплини се извършва чрез писмен изпит и/или курсова работа. Допуска се и устен изпит за формиране на окончателна оценка.


Изисквания за завършване: Дипломиране чрез разработване на дипломна работа.


Вид обучение: редовно


Ръководител на програмата: проф. д-р Теодора Бакърджиева
Приемен ден вторник от 10.00 до 12.00 ч.
тел. +359 52 359 524
e-mail: bakardjieva@vfu.bg