Защита на данните
ECTS наръчник

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Администрация и управление"

Специалност: Публична администрация и мениджмънт

 

Присъждана професионална квалификация:Мениджър в публичната администрация

 

Ниво на квалификацията: Образователно-квалификационна степен „бакалавър”

 

Продължителност на програмата:
За редовна форма на обучение: 8 семестъра/ 4 години
За задочна форма на обучение: 9 семестъра/ 4,5 години
За дистанционна форма на обучение: 8 семестъра/ 4 години

 

Брой кредити: 240 кредита

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0413

 

Конкретни изисквания за прием:
Завършено средно или висше образование, успешно положен конкурсен изпит. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, както и резултати от международни сертификати за езикови и компютърни умения. За действащи служители от държавната администрация изпитът може да е мотивационно интервю.

 

Конкретен ред за признаване на предходно обучение:
Информация и насоки: ECTS – координаторът /ас. д-р Даниела Михалева/, e-mail: daniela.mihaleva@vfu.bg, mihaleva_didi@hotmail.com на Катедра „Администрация, управление и политически науки“ дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение.
Процедури:

 

Изисквания и правила за квалификация*:
За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 176 кредита от задължителни дисциплини, 36 кредита от избираеми дисциплини, 15 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж и 10 кредита за държавен изпит (защита на дипломна работа).

 

Профил на специалността:
Обучението в специалност „Публична администрация и мнениджмънт” се гради върху следните базови научни направления: право, управление, икономика, политология. То има за цел да подготви висококвалифицирани държавни служители, специалисти и експерти по публична администрация и мениджмънт, които да работят компетентно и лоялно на отговорни позиции в администрацията в условията на променяща се обществено-политическа и икономическа среда в Европейския съюз и света.
При разработването на учебните планове и програми акцентът е поставен върху необходимостта от подготовката на компетентни ръководни кадри в сферата на публичния мениджмънт, като са отчетени опитът и добрите практики на водещи европейски и американски университети, институти и школи в тази област на базата на обмена на идеи, преподаватели и студенти между тях.
В бакалавърската програма на специалността са обособени специализиращи модули, което дава възможност на студентите, след завършен втори курс, да се профилират в един от тях: "Административен мениджмънт" и "Съдебна администрация".

 

Основни резултати от обучението:
В резултат на обучението студентите следва да притежават и демонстрират конкретни теоретични знания и разбиране за:

 

Придобитите практически умения са ориентирани към:

В резултат на обучението в специализиращ модул „Административен мениджмънт” студентите придобиват следните специфични компетенции: овладяване на инструментите на съвременния административен мениджмънт и проектното управление; формиране на креативни способности за експертен анализ и оценка на сложни административни проблеми и разработване на варианти на управленски решения; възможностите за подобряване предоставянето на публични услуги за гражданите, механизмите и факторите за тяхното ефективно управление; разработване на необходимата документация по предоставянето на публични услуги и ефективна организация на документооборота и деловодната дейност в администрацията; оценяване влиянието на организационната и административната култура, създаване на подходящ комуникационен климат в и извън организацията, работа в екип, разрешаване на конфликти и др.
В резултат на обучението в специализиращ модул „Съдебна администрация” студентите придобиват специфични компетенции, отнасящи се до: взаимодействието между трите независими власти, устройството на съдебната власт и съдебната администрация, организацията на работа на съдебната администрация, съвременните информационни технологии в съдебната администрация, съдебните процесуални норми, документооборот, деловодство и съдебна кореспонденция, електронно управление, ролята и мястото на съдебната администрация в публичния сектор, както и взаимодействието й с гражданското общество и бизнеса. Развитие у студентите практически умения са ориентирани към прякото им приложение в обслужване на цялостната дейност на органите на съдебната власт, както и в нейното планиране и бюджетиране.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

 

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

Хорариум

Хорариум

 

1

 

2

3

4

6

1

MAN 1420

Въведение в мениджмънта

60

120

6

2

MAN 1426

Въведение в предприемачеството

60

120

6

3

INF 1465

Информатика

30

60

3

4

MAN 1434

Онлай позициониране на организацията

30

60

3

5

 

Чужд език

60

120

6

6

 

Избираема дисциплина 1

30

60

3

7

 

Факултативна 1

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

PSY 1100

Социални комуникации

60

120

6

2

LAW 1156

Основи на правото

45

90

4,5

3

SOC 1082

Социология

30

60

3

4

MAN 1425

Визуализация и интеракция

30

60

3

5

 

Чужд език

60

120

6

6

AMG 1004

Основи на публичната администрация

60

120

6

7

SPO 1007

Спорт

15

30

1,5

Общо за II семестър

300

600

30

 

 

Общо за I година (вкл. спорт):

600

1200

60

1

FIN 1137

Организация и технология на управлението

60

120

6

2

PSY 1040

Психология на управлението

60

120

6

3

ADM 3273

Държавно управление и администрация

60

120

6

4

MAN 1303

Управление на човешките ресурси

60

120

6

5

LAW 1018

Конституционно право

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина 2

30

60

3

Общо за III семестър:

300

600

30

1

ЕСО 1195

Глобализация на икономиката и развитието

45

90

4,5

2

POL 1039

Политика и публична власт

45

90

4,5

3

ADM 1028

Местно самоуправление и регионално развитие

60

120

6

4

АСС 1014

Счетоводство на бюджетните организации

45

90

4,5

5

ЕСО 1022

Икономика на публичния сектор

60

120

6

6

SPO 1007

Спорт

15

30

1,5

7

 

Избираема дисциплина 3

30

60

3

Общо за IV семестър:

300

600

30

 

 

Общо за II година:

600

1200

60

1.

ADM 1016

Териториално устройство

60

120

6

2.

FIN 1016

Публични финанси

60

120

6

3.

АDM 1013

Регионална икономика

60

120

6

4.

LAW 1157

Административно право и процес

60

120

6

5.

 

Избираема дисциплина 4

30

60

3

6.

 

Факултативна 2

30

60

3

Общо за V семестър:

300

600

30

1

ADM 1026

Местна финансова инвестиционна политика

60

120

6

2

ADM 1051

Противодействие на корупцията в публичната администрация. Конфликт на интереси

30

60

3

3

POL 3105

Европейски политики

45

90

4,5

4

LAW 1057

Право на Европейския съюз

30

60

3

5

ADM 3270

Граждански контрол над администрацията

45

90

4,5

6

 

Избираема дисциплина 5

30

60

3

7

 

Факултативна 3

30

60

3

8

SPO 1007

Спорт

20

40

2

9

 

Учебна практика

 

20

1

Общо за VI семестър

290

600

30

 

 

Общо за III година

590

1200

60

1

MAN 1036

Стратегическо управление в публичната сфера

60

120

6

2

ADM 3107

Европейска интеграция

60

120

6

3

 

Избираема дисциплина 6

30

60

3

4

 

Избираема дисциплина 7

30

60

3

5

 

Избираема дисциплина 8

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина 9

30

60

3

7

 

Факултативна 4

30

60

3

8

SPO1007

Спорт

30

60

3

Общо за VII семестър:

300

600

30

1

MAN 3283

Мениджмънт на конфликтите

60

120

6

2

 

Избираема дисциплина 10

30

60

3

3

 

Избираема дисциплина 11

30

60

3

4

 

Избираема дисциплина 12

30

60

3

5

 

Факултативна 5

30

60

3

6

 

Преддипломен стаж

 

40

2

7

 

Държавен изпит/Защита на дипломна работа

 

200

10

Общо за VIII семестър:

180

600

30

 

 

Общо за IV година 

480

1200

60

Общо за целия курс на обучение:

2270

4800

240

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ - избират се 12 дисциплини

 "АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ"

1

POL1092

Сравнителна европейска публична администрация

30

60

3

2

ADM1022

Документалистика и делова кореспонденция

30

60

3

3

ADM 1183

Приложение на реинжинеринга в административна среда

30

60

3

4

ADM1050

Европейски програми и финансови инициативи на ЕС

30

60

3

5

 MAN1083

Подходи и механизми за управление на собствеността в публичния сектор

30

60

3

6

AMG1013

Анализ на публични политики

30

60

3

7

ADM 1001

Административна култура

30

60

3

8

MAN 1099

Одит на публичните организации

30

60

3

"СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

1

ADM 1185

Устройство на съдебната власт и нейната администрация

30

60

3

2

ADM 1020

Защита на документалната информация в съд. администрация

30

60

3

3

MAN 1455

Специфични особености на управление на човешките ресурси в съдебната администрация

30

60

3

4

ADM 1187

Администрация в системата на прокуратурата и досъдебното производство

30

60

3

5

LAW 1192

Съдебна статистика

30

60

3

6

MAN 1437

Правна закрила на бизнеса

30

60

3

7

MAN 1086

Иновации в съдебната система

30

60

3

8

LAW 1143

Основи на гражданското право

30

60

3

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

1

ADM 1010

Основи на гражданското общество

30

60

3

2

SOC 1006

Социална политика

30

60

3

3

 PCI 1061

Връзки с обществеността в административната  дейност

30

60

3

4

ADM 1033

Административен протокол

30

60

3

5

ECO 1215

Институционална система на ЕС

30

60

3

6

POL 1012

Съвременни политически системи

30

60

3

7

ADM 1019

Процес на вземане на решения в ЕС

30

60

3

8

LAW 1198

Данъчна и митническа политика на ЕС и Р България

30

60

3

9

MAN 2036

Управление на качеството в публичната администрация

30

60

3

10

ADM 3278

Инструменти и механизми за публично-частни партньорства

30

60

3

11

MAR 1161

Маркетингови проучвания

30

60

3

12

MAN 1270

Управление на инвестициите

30

60

3

13

SEC 1010

Политика на национална и международна сигурност. Евроатлантическа интеграция

30

60

3

14

ADM 1021

Основи на сигурността на публичните предприятия

30

60

3

15

ADM 1017

Проектно управление в публичния сектор

30

60

3

16

SOW 1009

Методология и методика на социалните изследвания

30

60

3

17

MAN 1430

Краудсорсинг и краудфъндинг

30

60

3

18

ADM 1018

Устойчиво развитие

30

60

3

19

MAN 1436

Поведенчески проучвания и анализи

30

60

3

20

MAN 3277

Риск мениджмънт

30

60

3

21

MAN 1457

Операционен мениджмънт

30

60

3

22

MAN 1459

Данъчен процес и данъчен контрол

30

60

3

23

SOC 1083

Теория и организация на социалното осигуряване

30

60

3

24

 

Чужд език  (специализиран) I ниво

30

60

3

25

 

Чужд език  (специализиран) II ниво

30

60

3

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ - избират се 5 дисциплини

1

PSY 3267

Философия

30

60

3

2

BLT 1002

Езикова култура

30

60

3

3

MAT 1027

Приложна математика

30

60

3

4

QMS 1007

Статистика

30

60

3

5

MAN 1428

Количествени методи в управлението

30

60

3

6

MAR1168

Регионален маркетинг

30

60

3

7

MAN 1429

Коучинг и управление

30

60

3

8

MAN 1252

Бенчмаркинг

30

60

3

9

MAN 1432

Лидерство

30

60

3

10

ECO 1067

Микро и макроикономика

30

60

3

11

MAN 1008

Контролинг

30

60

3

12

MAN 1424

Бизнес планиране

30

60

3

13

PSY 1232

Организационно поведение

30

60

3

14

MAN 1396

Управление на събитията

30

60

3

15

MAN 1445

Управление на иновациите

30

60

3

16

MAN 1090

Екологичен мениджмънт

30

60

3

17

MAN 1010

Медиамениджмънт

30

60

3

18

MAN 1423

Бизнес етика

30

60

3

19

MAN 1431

Културно наследство

30

60

3

20

ADM 1010

Основи на гражданското общество

30

60

3

21

POL 1011

Доктрина и политики за правата на човека

30

60

3

22

INF 1468

Електронно управление

30

60

3

23

MAN 1433

Международни осигурителни отношения

30

60

3

24

ECO 1024

Икономика на труда

30

60

3

25

LAW 1152

Търговско право

30

60

3

26

LAW 1006

Право на интелектуална собственост

30

60

3

27

LAW 1200

Данъчно право

30

60

3

28

 

Практикум за офис-мениджъри

30

60

3

29

 

Чужд език  (бизнес)

30

60

3

30

 

Чужд език  (бизнес кореспонденция)

30

60

3

Чужд език

1

FLE 1002

Чужд език - Английски език

120

240

12

FLE 1003

Чужд език - Английски език

120

240

12

FLE 1004

Чужд език - Английски език

120

240

12

FLF 1001

Чужд език - Френски език

120

240

12

FLG 1001

Чужд език - Немски език

120

240

12

FLR 1001

Чужд език - Руски език

120

240

12

FLS 1002

Чужд език - Испански език

120

240

12

Специализиран чужд език

2

FLE 1013

Чужд език  (специализиран) I ниво

30

60

3

FLE 1013

Чужд език  (специализиран) II ниво

30

60

3

FLE 1015

Чужд език  (бизнес)

30

60

3

FLF 1007

Чужд език  (бизнес кореспонденция)

30

60

3

*Във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” един крети съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: Редовно, задочно, дистанционно.

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:
Правилата за провеждането на семестриалните изпити, методите и критериите за оценка, както и възможност за информиране на студентите за мотивите на оценяване, включително и за текущи оценки са конкретни за всяка дисциплина и са подробно описани в съответните учебните програми. В преобладаващата част от учебните програми е посочено, че:

 

Условие за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа е студентите да са положили успешно всички семестриални изпити по учебен план и да са им присъдени 230 кредита (176 кредита от задължителни дисциплини, 36 кредита от избираеми дисциплини, 15 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж). До защита на дипломна работа се допускат студенти със среден успех от семестриалните изпити не по-нисък от 5.00.

 

Професионални профили на завършилите:
Успешно завършилите специалността могат да се реализират като: държавни служители в централната, деконцентрираната и децентрализираната администрация; служители по трудово правоотношение (трудов договор) в централната, деконцентрираната и териториалната администрация; служители в бюджетни организации за публични услуги – образование, здравеопазване, социални грижи, опазване на обществения ред; служители в недържавни публични органи (НПО) – сдружения, фондации и други организации за реализация на публични цели; служители в администрацията на стопански предприятия, които са публична държавна или публична общинска собственост и обслужват публичния сектор; международни служители.

Възможности за продължаване на обучението:
Успешно завършилите специалността могат веднага да продължат обучението си при преференциални условия в магистърски програми „Европейска администрация”, „Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС”, както и по линията на продължаващо (следдипломно) обучение през целия живот.
Могат да бъдат избрани и други магистърски програми, обявени във ВСУ.
Специалността е акредитирана в четири научни направления за обучение в докторантура на самостоятелна подготовка.

 

Програмен директор:

 

Ръководител на катедра "Администрация, управление и политически науки":
Доц. д-р Мария Великова
Приемен ден:
Понеделник (16:00 – 17:00 часа), Кабинет A 403;
тел.: +359 52 359 595
е-mail: mariya.velikova@vfu.bg, velikova.mariya@gmail.com