Защита на данните
ECTS наръчник

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Администрация, управление и политически науки"

Специалност: "Международен публичен и бизнес мениджмънт"

 

Присъждана професионална квалификация: Бизнес мениджър

 

Ниво на квалификацията: Образователно-квалификационна степен "бакалавър"

 

Продължителност на програмата:

За редовна форма на обучение: 8 семестъра/ 4 години

За задочна форма на обучение: 9 семестъра/ 4,5 години

За дистанционна форма на обучение: 8 семестъра/ 4 години

 

Брой кредити: 240 кредита

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0413

 

Конкретни изисквания за прием: Завършено средно или висше образование, успешно положен конкурсен изпит. За кандидатстудентски изпит се признават оценките от държавните зрелостни изпити, както и резултати от международни сертификати за езикови и компютърни умения. За действащи служители от държавната администрация изпитът може да е мотивационно интервю.

Завършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити.

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
Информация и насоки: ECTS – координаторът /ас. д-р Павлина Ямукова/, e-mail: pavlina.yamukova@vfu.bg, p_yamukova@abv.bg на Катедра "Администрация, управление и политически науки" дава първоначална информация и насоки за възможностите за признаване и присъждане на кредити от предходно обучение.

Процедури:

 

 

 

Изисквания и правила за квалификация*:

За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 176 кредита от задължителни дисциплини, 36 кредита от избираеми дисциплини, 15 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж и 10 кредита за държавен изпит (защита на дипломна работа).

 

Профил на специалността:

Обучението в специалност " Международен публичен и бизнесмениджмънт" се гради върху следните базови научни направления: право, управление, икономика, политология, социология. То има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти и експерти по публична и бизнес администрация и мениджмънт, които да работят компетентно и лоялно на отговорни позиции в публичната и бизнес администрацията в условията на променяща се обществено-политическа и икономическа среда в Европейския съюз и света. Те следва да притежават общи теоретични знания и практически умения за: подпомагане вземането на решения за формиране на иновативна политика в публичните и бизнес организации, своевременно и качествено изучаване на потребителското търсене, изграждане на капацитет за реализация на фирмените стратегии на национално и международно равнище. Ефикасно подпомагане на органите на държавната и местната власт и провеждането на националната и местната политика; своевременно и качествено предоставяне на публични услуги на гражданите и бизнеса на основата на европейските норми и стандарти за добро държавно управление; изграждане на капацитет за цялостно приобщаване на българската администрация към европейското административно пространство, както и за ефективното усвояване на средствата от европейските фондове.

 

Основни резултати от обучението:

В резултат на обучението студентите следва да притежават и демонстрират конкретни теоретични знания и разбиране за:

 

Придобитите практически умения са ориентирани към:

 

Обучението е организирано по начин, осигуряващ възможност за хоризонтална мобилност в рамките на специалността и предлагане на дисциплини, които могат да бъдат избирани от студенти в други специалности на университета.

 

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

MAN1420

Въведение в мениджмънта

45

90

4.5

2

AMG1004

Основи на публичната администрация

60

120

6

3

INF1465

Информатика

30

60

3

4

LAW1156

Основи на правото

30

60

3

5

ECO1206

Основи на икономическата теория

30

60

3

6

Факултативна дисциплина 1

30

60

3

7

FLE1002

Чужд език

60

120

6

8

SPO1007

Спорт

15

30

1.5

Общо за I семестър

300

600

30

1

PSY1100

Социални комуникации

60

120

6

2

SOC1082

Социология на управлението

30

60

3

3

MAN1425

Визуализация и интеракция

30

60

3

4

ECO1067

Микро и макроикономика

60

120

6

5

Избираема дисциплина 1

30

60

3

6

FLE1002

Чужд език ( ниво...)

60

120

6

7

SPO1007

Спорт

30

60

3

Общо за IІ семестър

300

600

30

Общо за І година

600

1200

60

1

PSY1040

Психология на управлението

45

90

4.5

2

ADM3273

Държавно управление и администрация

60

120

6

3

FIN1137

Организация и технология на управлението

45

90

4.5

4

ACC1034

Счетоводство

45

90

4.5

5

Избираема дисциплина 2

30

60

3

6

Избираема дисциплина 3

30

60

3

7

Факултативна дисциплина 2

30

60

3

8

SPO1007

Спорт

15

30

1.5

Общо за IІІ семестър

300

600

30

1

ECO1195

Глобализация на икономиката и развитието

45

90

4.5

2

MAR1160

Маркетинг

45

90

4.5

3

ADM1028

Местно самоуправление и регионално развитие

60

120

6

4

ADM1016

Устройство на територията

60

120

6

5

Избираема дисциплина 4

30

60

3

6

Избираема дисциплина 5

30

60

3

7

Факултативна дисциплина 3

30

60

3

Общо за IV семестър

300

600

30

Общо за втората година

600

1200

60

1

MAN1303

Управление на човешките ресурси

60

120

6

2

ADM1013

Регионална икономика

45

90

4.5

3

MAN1070

Планиране и прогнозиране

45

60

4.5

4

MAN1311

Международен финансов мениджмънт

30

60

3

5

LAW1157

Административно право и процес

60

120

6

6

Избираема дисциплина 6

30

60

3

7

Факултативна дисциплина 4

30

60

3

Общо за V семестър

300

570

30

1

ADM1017

Проектно управление

45

90

4.5

2

ADM3278

Инструменти и механизми за публично-частни партньорства

45

90

4.5

3

MAN1437

Правна закрила на бизнеса и публичния сектор

45

90

4.5

4

SEC1137

Стопанска сигурност

45

90

4.5

5

Избираема дисциплина 7

30

60

3

6

Избираема дисциплина 8

30

60

3

7

Избираема дисциплина 9

30

60

3

8

SPO1007

Спорт

20

40

2

9

Няма код

Учебна практика

0

20

1

Общо за VІ семестър

290

600

30

Общо за третата година

590

1170

60

1

MAN1036

Стратегическо управление

60

120

6

2

MAN1430

Краудсорсинг и краудфъндинг

45

90

4.5

3

ADM1018

Устойчиво развитие

45

90

4.5

4

MAN1429

Коучинг и управление

30

60

3

5

Избираема дисциплина 10

30

60

3

6

Избираема дисциплина 11

30

60

3

7

Избираема дисциплина 12

30

60

3

8

Факултативна дисциплина 5

30

60

3

Общо за VІІ семестър

300

600

30

1

MAN3283

Мениджмънт на конфликтите

60

120

6

2

ADM1183

Приложение на реинжинеринга в административна среда

30

60

3

3

Избираема дисциплина 13

30

60

3

4

Избираема дисциплина 14

30

60

3

5

Факултативна дисциплина 6

30

60

3

6

Преддипломен стаж

0

40

2

7

Държавен изпит/Защита на дипломна работа

0

200

10

Общо за VІІІ семестър

180

600

30

Общо за четвъртата година

480

1200

60

Общо за целия курс на обучение:

2270

4770

240

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ,

ИЗБИРАТ СЕ 14 ОТ 40 **

MAT1027

Приложна математика

30

60

3

INF1434

Онлайн позициониране на организацията

30

60

3

MAN1441

Социални мрежи в управлението на бизнеса

30

60

3

INF1476

Електронно управление

30

60

3

MAN1071

Предприемачество

30

60

3

ADM1034

Делова кореспонденция

30

60

3

MAN1078

Управление на малкия и средния бизнес

30

60

3

MAN1077

Управление на качеството

30

60

3

MAN1083

Подходи и механизми за управление на собствеността в публ.сектор

30

60

3

FIN1136

Корпоративно данъчно облагане

30

60

3

MAN1432

Лидерство

30

60

3

MAN1421

Аутсорсинг

30

60

3

MAN1073

Производствен мениджмънт

30

60

3

MAN1444

Управление на международни инвестиционни проекти

30

60

3

FIN1016

Публични финанси

30

60

3

FIN1135

Корпоративни финанси

30

60

3

MAN1440

Социални иновации и бизнес

30

60

3

ECO1017

Икономически анализ

30

60

3

PCI1060

Връзки с обществеността

30

60

3

MAR1161

Маркетингови проучвания

30

60

3

MAN1445

Управление на иновациите

30

60

3

MAN1055

Международен бизнес

30

60

3

MAN1270

Управление на инвестициите

30

60

3

ADM1190

Логистика на миграционните процеси

30

60

3

MAN1252

Бенчмаркинг

30

60

3

POL3105

Европейски политики и инициативи в подкрепа на бизнеса и публичния сектор

30

60

3

POL1013

Политики и инструменти за трансгранично сътрудничество

30

60

3

POL1039

Политика и публична власт

30

60

3

MAN1436

Поведенчески проучвания и анализи

30

60

3

MAN3277

Риск мениджмънт

30

60

3

ADM1193

Данъчна администрация

30

60

3

MAN1062

Логистичен мениджмънт

30

60

3

ECO3110

Бизнес икономика

30

60

3

MAN1396

Управление на събитията

30

60

3

POL3122

Европейско политическо сътрудничество и интеграция

30

60

3

ADM1051

Противодействие на корупцията. Конфликт на интереси

30

60

3

FLE1013

Специализиран чужд език (ниво 1)

30

60

3

FLE1013

Специализиран чужд език (ниво 2)

30

60

3

MAN1353

Учебно-тренировъчна фирма 1

30

60

3

MAN1357

Учебно-тренировъчна фирма 2

30

60

3

ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ ИЗБИРАТ СЕ 6

PSY3267

Философия

30

60

3

ADM1010

Основи на гражданското общество

30

60

3

QMS1007

Статистика

30

60

3

BLT1002

Езикова култура

30

60

3

ECO1024

Икономика на труда

30

60

3

MAN1423

Бизнес етика

30

60

3

MAN1090

Екологичен мениджмънт

30

60

3

SOC1006

Социална политика

30

60

3

PSY1232

Организационно поведение

30

60

3

ADM1033

Административен протокол

POL1113

Теория на международните отношения

30

60

3

SOW1009

Методология и методика на социалните изследвания

30

60

3

MAN1428

Количествени методи в управлението

30

60

3

MAN1081

Управление на промените в организациите

30

60

3

MAN1427

Европейски политики

30

60

3

MAN1431

Културно наследство

30

60

3

MAN1010

Медиамениджмънт

30

60

3

ECO1018

Регулиране на икономиката и бизнеса

30

60

3

ECO1215

Институционална система на Европейския съюз

30

60

3

POL1092

Сравнителна европейска публична администрация

30

60

3

POL1012

Съвременни политически системи

30

60

3

LAW1057

Право на ЕС

30

60

3

LAW1018

Конституционно право

30

60

3

LAW1143

Основи на гражданското право

30

60

3

LAW1006

Право на интелектуалната собственост

30

60

3

LAW1152

Търговско право

30

60

3

LAW1155

Международно търговско право

30

60

3

FLE1015

Чужд език (бизнес)

30

60

3

FLF1007

Чужд език (бизнес кореспонденция)

30

60

3

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на

30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

Вид обучение : Редовно, задочно, дистанционно. задочно, дистанционно. Редовно, задочно, дистанционно.едовно/задочно/дистанционно.

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките : Общи изисквания към обуПравилата за провеждането на семестриалните изпити, методите и критериите за оценка, както и възможност за информиране на студентите за мотивите на оценяване, включително и за текущи оценки са конкретни за всяка дисциплина и са подробно описани в съответните учебните програми. В преобладаващата част от учебните програми е посочено, че:

- семестриалната оценка се формира от текуща оценка и оценка от финален изпит, по предварително обявени критерии;

- текущата оценка се формира от екипно и индивидуално изпълнение на поставени теоретични и практически задачи (курсови работи, реферати, есета, междинни тестове, проекти, делови игри, казуси и др.) и активно участие в дискусии;

- финалният изпит е писмен: разработване на тема от конспекта и/или по предварително зададени задачи за самоподготовка, и/или решаване на тест с открити или закрити въпроси;

- студентите имат възможност да се информират за оценките си, както и за мотивите за оценяване по време на лекциите и семестриалните упражнения, по време на консултации, непосредствено след изпита, по email, по служебни и мобилни телефони, които са достъпни на сайта на университета.

Условие за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа е студентите да са положили успешно всички семестриални изпити по учебен план и да са им присъдени 230 кредита (176 кредита от задължителни дисциплини, 36 кредита от избираеми дисциплини, 15 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от учебна практика и преддипломен стаж). До защита на дипломна работа се допускат студенти със среден успех от семестриалните изпити не по-нисък от 5.00.

Професионални профили на завършилите:

Успешно завършилите специалността могат да се реализират като: Служители и експерти в бизнес администрации, в структурните звена на фирми и организации от публичния и частния сектор, ведомства, министерства в страната и чужбина, като експерти или ръководители на сектори, консултанти и сътрудници; както и държавни служители в централната, деконцентрираната и децентрализираната администрация; служители по трудово правоотношение (трудов договор) в централната, деконцентрираната и териториалната администрация; служители в бюджетни организации за публични услуги – образование, здравеопазване, социални грижи, опазване на обществения ред; служители в недържавни публични органи (НПО) – сдружения, фондации и други организации за реализация на публични цели; служители в администрацията на стопански предприятия, които са публична държавна или публична общинска собственост и обслужват публичния сектор; международни служители.

Възможности за продължаване на обучението :

- Успешно завършилите специалността могат веднага да продължат обучението си при преференциални условия в магистърски програми "Европейска администрация и мениджмънт", "Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС", "Администрация и управо", "Лидерство в глобална среда", "Мениджмънт и международен маркетинг", "Онлайн мениджмънт и маркетинг", както и по линията на продължаващо (следдипломно) обучение през целия живот.

- Могат да бъдат избрани и други магистърски програми, обявени във ВСУ.

- Специалността е акредитирана в четири научни направления за обучение в докторантура на самостоятелна подготовка.

- Програмен директор:

- Ръководител на катедра "Администрация, управление и политически науки":

- Доц. д-р Мария Великова

- Приемен ден:

- Понеделник (16:00 – 17:00 часа), Кабинет A 403;

- тел.: +359 52 359 595

- е-mail: mariya.velikova@vfu.bg, velikova.mariya@gmail.com