Защита на данните
ECTS наръчник

ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И АДМИНИСТРАЦИЯ
КАТЕДРА ИНФОРМАТИКА И ИКОНОМИКА
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ“ИКОНОМИКА”

 

Специалност: Финанси и счетоводство

 

Присъждана професионална квалификация: Икономист

 

Ниво на квалификацията: Бакалавър

 

Продължителност на програмата: четири години

 

Брой кредити: 240

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0311: Economics (14.3 – 314)

 

Конкретни изисквания за прием:   средно/висше образование
и конкурсни изпити.


Конкретен ред за признаване на предходно учене:
- формално: дипломи и академични справки от средни и акредитирани висши училища;
- неформално: сертификати за езикова и компютърна грамотност и други ключови компетентности, в съответствие с учебния план на специалността;
- неофициално: чрез полагане на сертификационен изпит по език, компютърни науки или друг вид компетентност пред комисия от ВСУ.
Процедури по неформално и неофициално признаване на предходни спрямо обучението компетентности:
1. Признаване на кредити на база представени документи:- академична справка или диплома от предишно обучение;
- международни дипломи и сертификати по чужд език (английски Cambridge FCE, TOEFEL; немски - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски – ТРКИ; френски - DELF; испански - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения отговарящи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
2. Възможно е и сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по:
- чужд език от Департамент чуждоезиково обучение;
- компютърни умения от катедра "Информатика";

Изисквания и правила за квалификация*: За придобиване на квалификацията са необходими 240 кредита, от тях 191 кредита от задължителни дисциплини, 24 кредита от избираеми дисциплини, 12 кредита от факултативни дисциплини, 3 кредита от преддипломен стаж и 10 кредита за Държавен изпит (защита на дипломна работа).

 

Профил на специалността:  Обучението по специалност "Финанси и счетоводство" е в съответствие с европейските практики и традиции, базирано на съвременни знания в областта на финансите и счетоводството и на адекватни на това информационни и комуникационни технологии. Предназначена е за получаване на квалификационната степен на образование Бакалавър. Целите на обучението по специалността са свързани с представяне на фундаментални знания по икономика и получаване на необходима правна култура. Цели се също постигане на разбиране на финансите и счетоводството на предприятието, независимо от собствеността и отрасъла, в който функционира.

 

Основни резултати от обучението: В резултат на обучението завършващите специалността добиват знания и умения относно воденето на текущото счетоводство, изготвянето на финансови отчети на предприятията, да извършват финансов анализ, както и да развият компетенции по бизнес планиране и контрол на дейността им. Студентите по специалност Финанси и счетоводство се дипломират чрез полагането на комплексен държавен изпит по специалността или защита на дипломна работа. Избор за разработване и защита на дипломна работа имат студенти със среден успех от следването Много-добър 5.00.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

 

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1.

INF1474

Информатика

30

60

3

2.

MAN 1301

Въведение в мениджмънта

30

60

3

3.

МАN 1303

Въведение в предприемачеството

30

60

3

4.

MAN1434

Онлайн позициониране на организацията

30

60

3

5.

ЕСО 1195

Микроикономика

60

120

6

6.

LAW 1053

Основи на правото

30

60

3

7.

FLE 1002

Чужд език

60

120

6

8.

SPO 1015

Спорт

30

60

3

Общо I семестър

300

600

30

1.

MAN1425

Визуализация и интеракция

45

90

4,5

2.

ECO 1053

Глобализация на икономиката и развитието

45

90

4,5

3.

ACC 1030

Финансова математика

60

120

6

4.

ЕСО 1197

Макроикономика

60

120

6

5.

FLE 1002

Чужд език - първо ниво

60

120

6

6.

SPO 1015

Спорт

30

60

3

Общо II семестър

300

600

30

Общо за І година

600

1200

60

1.

ECO 1064

Международна икономика

30

60

3

2.

ECO 1048

Управление на инвестиционни проекти

60

120

6

3.

FIN 1017

Публични финанси

60

120

6

4.

АСС 1010

Основи на счетоводството

60

120

6

5.

FLE 1003

Чужд език

60

120

6

6.

Избираема дисциплина

30

60

3

Общо III семестър

300

600

30

1.

ACC 1031

Организация на финасовата отчетност

60

120

6

2.

FIN 1007

Корпоративни финанси

60

120

6

3.

ЕСО 1011

Европейска икономическа интеграция

30

60

3

4.

FLE 1004

Чужд език - второ ниво

60

120

6

5.

QMS 1014

Икономическа статистика

60

120

6

6.

Избираема дисциплина

30

60

3

Общо IV семестър

300

600

30

Общо за ІІ година

600

1200

60

1.

FIN 1012

Пари и банково дело

60

120

6,0

2.

ACC 1042

Основи на финансовия контрол

45

90

4,5

3.

ACC 1040

Финансово счетоводство

90

180

9

4.

FIN 1010

Международни финанси

45

90

4,5

5.

Избираема дисциплина

30

60

3

6.

Факултативна дисциплина

30

60

3

Общо за V семестър

300

600

30

1.

FIN 1029

Валутно-финансови операции

30

60

3

2.

LAW 1072

Търговско право

30

60

3

3.

ACC 1014

Финансови отчети

45

90

4,5

4.

FIN 1148

Финансов мениджмънт

45

90

4,5

5.

ACC 1032

Банково счетоводство

60

120

6

6.

Избираема дисциплина

30

60

3

7.

Избираема дисциплина

30

60

3

8.

Факултативна дисциплина

30

60

3

Общо VI семестър

30 0

600

30

Общо за ІІІ година

600

1200

60

1.

ACC 1003

Бюджетно счетоводство

45

90

4,5

2.

INF 1075

Счетоводен софтуер

60

120

6

3.

Преддипломен стаж - 30 дни

90

3

4.

FIN 1135

Независим финансов одит

45

90

4,5

5.

FIN 1027

Анализ на финансовите отчети

60

120

6

6.

Избираеми дисциплина

30

60

3

7.

Факултативна дисциплина

30

60

3

Общо за VІІ семестър

300

600

30

1.

ACC 1023

Управленско счетоводство

60

120

6

2.

FIN 1026

Финансови пазари и теория на инвестирането

30

60

3

3.

SPO 1015

Спорт

20

40

2

4.

Избираема дисциплина

30

60

3

5.

Избираема дисциплина

30

60

3

6.

Факултативна дисциплина

30

60

3

7

Държавен изпит или защита на дипломна работа

100

200

10

Общо за VІІІ семестър

300

600

3 0

Общо за ІV година

6 0

Общо за целия курс на обучение:

2400

4800

240

Избираеми дисциплини, избират се 8 от 16

1

POL 1119

Политически системи и режими

30

60

2

PHI 1006

Философия

30

60

3

MAR 1004

Маркетинг

30

60

4

PSY 1002

Социални комуникации

30

60

5


ADM 2015

Държавна власт и държавна администрация

30

60

6

ACC 1132

Глобализация на счетоводството и съвременни счетоводни школи

30

60

7

FIN1145

Финансиране на международната търговия

30

60

8

ECO 1224

Международен бизнес

30

60

9

ACC 1021

Счетоводство и контрол в търговията и туризма

30

60

10

FIN 1002

Системи за финансово управление и контрол

30

60

11

ACC 1135

Счетоводство на застрахователните дружества

30

60

12

ECO 1063

Икономически теории

30

60

13

FIN 1139

Капиталово бюджетиране и инвестиционен избор

30

60

14

ECO 1221

Международни икономически центрове

30

60

15

FIN 1080

Инвестиционна оценка

30

60

16

MAN 1070

Планиране и прогнозиране

30

60

Факултативни дисциплини, избират се 4 от 11

1

PHI 1003

Етика

30

60

2

SOC 1025

Социология

30

60

3

ECO 1024

Икономика на труда

30

60

4

INF 1092

Информационни системи за управление на финансовия риск

30

60

5

INF 1490

Електронен бизнес

30

60

6

ACC 1033

История на счетоводството

30

60

7

FIN 1091

Данъчно облагане и данъчен контрол

30

60

8

MAN 1463

Сливания и поглъщания

30

60

9

MAN 1049

Управление на човешките ресурси

30

60

10

MAN 1464

Оценка на интелектуална и индустриална собственост

30

60

11

LOW 1199

Трудово и осигурително право

30

60
 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

Вид обучение: редовно/задочно/дистанционно.

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:

Общи изисквания към обучаемите:
• Задълбочени познания по съответната дисциплина: тестове, задачи, казуси, функции, графики, оптимизационни задачи;
• Редовно посещаване на учебните занятия. Закъсненията за час, шумът по време на лекция и отвличането на вниманието на колегите намаляват ефективността на учебния процес и не се толерират.
• Изпълнение на поставените задачи в срок, активно участие в занятията и предварително запознаване с материала, който предстои да се преминава.
• Инициативност за решаване на възникващите проблеми и трудности.
• Строго придържане към принципите на академичната етика и колегиалност.

бщи изисквания към обучаемите:

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: няма

 

Стаж: преддипломен стаж 90 учебни часа

 

Обучение в работна среда: не

 

Професионални профили на завършилите: Специалността осигурява широкопрофилна и специализирана професионална реализация на завършилите като счетоводители и главни счетоводители, икономисти, финансови директори, финансови анализатори, данъчни инспектори, контрольори, одитори, финансови консултанти, инвестиционни брокери и банкови служители.

 

Възможности за продължаване на обучението: успешно завършилите бакалавърска степен на обучение да продължат в магистърска степен по същата специалност, в двете счетоводни магистърски програми "Финанси и счетоводство" и "Финансов одит" и всички други магистърски програми по професионално направление „Икономика” в рамките на една учебна година (2 семестъра), редовно или задочно обучение;
Желаещите да продължат образованието си, могат да кандидатстват и по всички останали магистърски програми във ВСУ, съгласно действащите условия и изисквания.

 

Програмен директор:

доц. д-р Галина Момчева