Защита на данните
ECTS наръчник

Архитектурен факултет
Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"


Специалност: Строителство на сгради и съоръжения

Присъждана професионална квалификация: строителен инженер

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "бакалавър"


Конкретни изисквания за прием: Завършено средно образование или друго висше образование в български или чуждестранни учебни заведения. Приемът е въз основа на кандидатстудентски изпит.


Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• информация се получава от ECTS координатора на катедра "ССС" - доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, тел:+359 52 359 588, e-mail: r_slipets@abv.bg;
• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:
- диплома от предходно обучение;
- международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFEL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и въз основа на представените дипломи и сертификати.

Изисквания и правила за квалификация: за да се придобие ОКС "бакалавър" са необходими 240 кредита, от които 189.5 кредита от задължителни дисциплини, 31.5 кредита от избираеми дисциплини, 9 кредита от факултативни дисциплини и 10 кредита от защита на дипломна работа.


Профил на специалността: обучението по специалност "Строителство на сгради и съоръжения" има за цел да подготови специалисти, притежаващи солидна теоретична подготовка и практически опит в проектирането и изпълнението на различни строителни конструкции. Обучението е по учебен план, който отразява опита на водещи ВУЗ в страната и чужбина, както и на най-новите тенденции в обучението на строителни инженери. Подборът на дисциплините осъществява идеята за широкопрофилна подготовка на бъдещите строителни инженери. Усвояват се знания за методиката на проектиране по действащите национални и европейски нормативи, за прилагането на специализирани програмни продукти за проектиране на строителни конструкции. Заложените в учебния план практики и стажове, осъществяващи се в български и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, работещи в областта на строителството, са предпоставка за високо ниво на практическата подготовка на обучаващите се.


Основни резултати от обучението
Завършилите специалност "Строителство на сгради и съоръжения" притежават знания и умения за:
- правилен подбор на строителните материали с цел гарантиране на якост, надеждност и дълготрайност на строителната конструкция;
- работа с най-новите компютърни програми в областта на строителното проектиране;
- прилагане на актуалните строителнотехнически нормативи;
- проектиране на строителни конструкции, отговарящи на изискванията на строителната нормативна база;
- технология на изпълнение на бетонни, стоманобетонни, метални, дървени и пластмасови строителни конструкции;
- сеизмично осигуряване на строителните конструкции;
- организация и управлението на строителството.
Придобитите знания и умения могат да се прилагат за:
- решаване на проблеми в строителството на сгради и съоръжения;
- комуникация със специалисти и неспециалисти, работещи в тази област;
- формулиране на заключения по проблеми в сферата на строителното инженерство.


Професионална реализация на завършилите
Завършилите обучението могат да се реализират в държавния и в частния сектор като:
• ръководни и изпълнителски кадри в конструкторски бюра, строително-монтажни фирми, строителни лаборатории и др.;
• служители и експертни лица в инвеститорски, контролни и надзорни служби;
• преподаватели, сътрудници в изследователски институти и др.


Възможности за продължаване на обучението: Всеки успешно завършил обучение в ОКС "бакалавър" притежава необходимите способности за продължаване на обучението си в по-високата степен на квалификация – ОКС "магистър" по специалности:
- Строителни конструкции;
- Пътно строителство;
- Водоснабдяване и канализационни системи и инсталации.
След придобиване на ОКС "магистър" има условия за получаване на образователна и научна степен "доктор" след обучение по докторски програми:
- Строителни конструкции;
- Строителни материали, изделия и технология на производството им;
- Техника на безопасността на труда и противопожарна техника.


Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извън-аудиторна заетост Кредити
1 MAT1004 Дескриптивна геометрия и техническо чертане 30 60 3
Дескриптивна геометрия и техн. чертане -к.задача 30 60 3
2 MAT1014 Математически анализ - I част 60 120 6
3 MAT1008 Линейна алгебра и аналитична геометрия 45 90 4,5
4 CHE1028 Химия в строителството 30 60 3
5 Избираема дисциплина I 30 60 3
6 Задължителна факултативна дисциплина I 30 60 3
7 Задължителна избираема дисциплина II 45 90 4,5
Общо за I семестър 300 600 30
1 MAT1025 Математически анализ - II част 45 90 4,5
2 GED1001 Геодезия 45 90 4,5
3 PHY1002 Теоретична механика - I част 30 60 3
Теоретична механика - I част - к. Задача 30 60 3
4 PHY1007 Строителна физика 45 90 4,5
5 INF1099 Компютърни програми в проектирането 45 90 4,5
6 Задължителна факултативна дисциплина II 15 30 1,5
7 Задължителна избираема дисциплина III 45 90 4,5
Общо за II семестър 300 600 30
Общо за І година 600 1200 60
1 PHY1003 Теоретична механика - II част 30 60 3
Теоретична механика - II част - к.задача 30 60 3
2 MAS1008 Съпротивление на материалите - I част 45 90 4,5
Съпротивление на материалите - I част - к. задача 30 60 3
3 MAT1006 Избрани глави от математиката 30 60 3
4 GEO2003 Инженерна геодезия 30 60 3
Инженерна геодезия - практика 15 30 1,5
5 СIЕ1044 Сградостроителство и архитектура 30 60 3
Сградостроителство и архитектура - к.проект 15 30 1,5
6 Задължителна факултативна дисциплина III 15 30 1,5
7 Избираема дисциплина IV 30 60 3
Общо за III семестър 300 600 30
1 CIE1019 Строителни материали 60 120 6
2 MAS1009 Съпротивление на материалите - II част 30 60 3
Съпротивление на материалите - II част - к.задача 30 60 3
3 GEO1008 Инженерна геология и хидрогеология 45 90 4,5
4 CIE1061 Хидравлика и ВиК 30 60 3
Хидравлика и ВиК - практика 15 30 1,5
5 Избираема дисциплина V 30 60 3
6 Избираема дисциплина VI 45 90 4,5
7 Задължителна факултативна дисциплина IV 15 30 1,5
Общо за IV семестър 300 600 30
Общо за IІ година 600 1200 60
1 CIE1015 Строителна статика - I част 30 60 3
Строителна статика - I част - к.задача 30 60 3
2 CIE1020 Строителни машини 30 60 3
Строителни машини - практика 15 30 1,5
3 CIE1046 Стоманобетон - I част 45 90 4,5
Стоманобетон - I част - к.проект 30 60 3
4 CIE1027 Земна механика и фундиране - I част 30 60 3
Земна механика и фундиране - к. проект 15 30 1,5
5 CIE1005 Инженерни инсталации в сгради 45 90 4,5
6 Избираема дисциплина VII 30 60 3
Общо за V семестър 300 600 30
1 CIE1008 Пътно и ж.п. строителство 30 60 3
Пътно и ж.п. строителство - к.проект 15 30 1,5
2 CIE1016 Строителна статика - II част 30 60 3
Строителна статика - II част - к.задача 30 60 3
3 CIE1047 Стоманобетон - II част 30 60 3
Стоманобетон - II част - к.проект 30 60 3
4 CIE1028 Земна механика и фундиране - II част 30 60 3
Земна механика и фундиране - к.проект 30 60 3
5 CIE1025 Дървени и пластмасови конструкции 30 60 3
Дървени и пластмасови конструкции - к. проект 15 30 1,5
6 Избираема дисциплина VIII 30 60 3
Общо за VI семестър 300 600 30
Общо за IІI година 600 1200 60
1 MAS1015 Стоманени конструкции - І част 30 60 3
Стоманени конструкции - І част - практика 30 60 3
2 CIE1022 Технология и организация на строителството 30 60 3
Технология и организация на строителството - к.проект 15 30 1,5
Технология и организация на строителството - практика 15 30 1,5
3 CIE1023 Устойчивост и динамика на строителните конструкции 30 60 3
Устойчивост и динамика на строителните конструкции - к.задача 30 60 3
4 CIE1049 Стоманобетонни конструкции 45 90 4,5
Стоманобетонни конструкции - к.проект 15 30 1,5
Стоманобетонни конструкции - практика 15 30 1,5
5 Избираема дисциплина IX 30 60 3
6 Факултативна дисциплина V 15 30 1,5
Общо за VII семестър 300 600 30
1 CIE1014 Стоманобетонни мостове 30 60 3
Стоманобетонни мостове- к.пр. 15 30 1,5
2 MAS1016 Стоманени конструкции - ІІ част 30 60 3
Стоманени конструкции - II част - к.проект 30 60 3
3 CIE1024 Антисеизмично строителство 30 60 3
Антисеизмично строителство - к.проект 20 40 2
4 MAS1017 Теория на еластичността и пластичността 30 60 3
Теория на еластичността и пластичността - к.задача 15 30 1,5
Общо за VIII семестър 300 600 20
Общо за IV година 600 1200 50
Преддипломен стаж и дипломна работа 300 10
Общо зацелия курс на обучение 2300 4900 240
Избираеми дисциплини
1 INF2013 Информатика 30 60 3
INF1062 Информационни системи и технологии 30 60 3
2 Чужд език 45 90 4,5
3 Чужд език 45 90 4,5
4 TEC1006 Приложна електротехника и електроника 30 60 3
TEC1014 Електроснабдяване и електрообзавеждане 30 60 3
5 LAW1055 Правна и нормативна уредба в строителството 30 60 3
SEC1025 Охрана на труда и опазване на околната среда 30 60 3
6 CIE1032 Пожарна безопасност на сгради и съоръжения 45 90 4,5
SEC1057 Защита от природни бедствия, катастрофи и пожари 45 90 4,5
7 CIE1018 Строителни изолации 30 60 3
ARC2022 Енергоефективно строителство 30 60 3
8 CIE1041 Саниране на сгради и съоръжения 30 60 3
CIE3001 Усилване и възстановяване на строителни конструкции 30 60 3
9 ARC2085 Съвременни методи за проектиране 30 60 3
MAN1042 Управление на качеството 30 60 3
Факултативни дисциплини
1 SPO1007 Спорт 30 60 3
ECO2007 Икономика на строителството 30 60 3
2 SPO1007 Спорт 15 30 1,5
MAN2010 Управление на персонала 15 30
3 SPO1007 Спорт 15 30 1,5
MAN1045 Управление на човешките ресурси 15 30 1,5
4 SPO1007 Спорт 15 30 1,5
MAN1180 Мениджмънт и управление на инвестициите 15 30 1,5
5 INF1100 Компютърни системи в организацията и управлението на строителството 15 30 1,5
ECO2004 Европейски програми за проектно финансиране 15 30 1,5
Чужди езици
1. FLE 1002 Чужд език - Английски език 90 180 9
FLE 1003 Чужд език - Английски език 90 180 9
FLE 1004 Чужд език - Английски език 90 180 9
FLF 1001 Чужд език - Френски език 90 180 9
FLG 1001 Чужд език - Немски език 90 180 9
FLR 1001 Чужд език - Руски език 90 180 9
FLS 1002 Чужд език - Испански език 90 180 9

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изсисквания при крайносто оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и възможността за информиране за мотивите на оценяване са подробно описани в съответната учебна програма.


Изисквания за завършване: изискване за придобиване на професионална квалификация е разработването и защитата на дипломен проект, който представлява цялостен синтез на придобитите знания и пригодността за практическа работа на бъдещия строителен инженер.
Темите на дипломните работи са заимствани от реалната строителната дейност. Голяма част от разработките след това биват изпълнени на практика.
До разработване на дипломна работа се допускат само студентите, които са завършили семестриално своето обучение и всички изпити по учебен план са положени успешно.
Дипломната защита се провежда пред държавна изпитна комисия и се явява крайният изпит, който е основание за придобиване на ОКС "бакалавър".


Вид обучение: редовно, задочно


Ръководител на Kатедра "Строителство на сгради и съоръжения": доц. д-р инж. Милена Кичекова
Тел.: 052/359-621
е-mail: as@vfu.bg