Докторанти

Текущи процедури


Кандидат: ИВАЙЛО ТОНЧЕВ МАНОИЛОВ
Тема: „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Докторска програма „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“
Научни ръководители: доц. д-р Ива Банкова Монева
Дата на защита: 31.01.2018 г.
Дата на публикуване: 15.01.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д-р Николай Стоянов Колев
Рецензия: проф. д-р Михаил Дочев Михайлов
Становище: доц. д-р Антон Христов Свраков
Становище: доц. д-р Силвия Димитрова Костова
Становище: доц. д-р Ива Банкова Монева

 Кандидат: БОЙКО КОСТАДИНОВ СОКОЛОВСКИ
Тема: „Концепция за управление на знанията в съвременното предприятие”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Научни ръководители: проф. д-р Павел Павлов
Дата на защита: 26.01.2018 г.
Дата на публикуване: 11.01.2018 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Мария Димитрова Великова
Рецензия: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище: проф. д.ик.н. инж. Кирил Петров Ангелов
Становище: проф. д.ик.н. Гошо Кирилов Петков

 Кандидат: ИРИС ЯФЕ
Тема: „Възприятието на служителите в публичния сектор като инструмент за усъвършенстване на оценката на изпълнението”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“
Научни ръководители: доц. д-р Александра Парашкевова
Дата на защита: 26.01.2018 г.
Дата на публикуване: 11.01.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д.ик.н. инж. Кирил Петров Ангелов
Рецензия: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска
Становище: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Становище: доц. д-р Александра Данкова Парашкевова

 
Кандидат: Шахин Ипликчи
Тема: „Ефективност на обследването на обекти при пожари и експлозии”
Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“
Научни ръководители: доц. д-р инж. Милена Кичекова
Дата на защита: 12.01.2017 г.
Дата на публикуване: 19.12.2017 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев
Рецензия: проф. д-р инж. Петър Стефанов Костов
Становище: доц. д-р инж. Милена Тенчева Кичекова
Становище: проф. д-р инж. Асен Недев Атанасов
Становище: проф. д-р инж. Борислав Георгиев Ангелов