Докторанти

Текущи процедури


Кандидат: Виктория Мирославова Маринова - Николова

Тема: „Дисонанси и перспективи при проектното управление на средствата от ЕС (2014 - 2020)”

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Научен ръководител: доц. д-р Магдалена Борисова Иванова

Дата на защита: 18.07.2017 г.

Дата на публикуване: 03.07.2017 г.