Докторанти

Текущи процедури


Кандидат: Динара Ибадолаевна Сиздикова

Тема: „Роля на проектното управление за повишаване на конкурентоспособността на предприятията вприоритетни сектори на от икономиката на Република Казахстан“

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Икономика и управление“ (индустрия)

Научен ръководител: доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова-Крачунова

Дата на защита: 04.07.2017 г.

Дата на публикуване: 19.06.2017 г.

Кандидат: Екатерина Димитрова Кюскиева - Арабска

Тема: „Подходи и инструменти за устойчиво развитие на селските райони“

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление на производството (индустрия)“

Научен ръководител: доц. д-р Мария Димитрова Великова

Дата на защита: 04.07.2017 г.

Дата на публикуване: 19.06.2017 г.

Кандидат: Дериа Йоздемир

Тема: „Изследване обучението по безопасност на труда в организациите за борба с горските пожари“

Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"

Докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Научен ръководител: доц. д-р Генчо Христов Паничаров

Дата на защита: 30.06.2017 г.

Дата на публикуване: 15.06.2017 г.

Кандидат: Даниел Станислав Шибовски

Тема: „ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ. ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЛУЧАЯ ПО ПРИМЕРА НА ПОЛША“

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Икономика и управление“ (индустрия)

Научен ръководител: проф.д.и.н. Йоанна Рогожинска-Митрут

Дата на защита: 22.06.2017 г.

Дата на публикуване: 07.06.2017 г.