Докторанти

Текущи процедури


Кандидат: Дариуш Собон

Тема: „Данъчни преференции в Полша и ефективност на реализацията на нефискалните функции на данъчното облагане“

Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“

Научен ръководител: проф. д.ик.н Томаш Воловиец

Дата на защита: 18.05.2017 г.

Дата на публикуване: 03.05.2017 г.

Кандидат: Диана Руменова Димитрова

Тема: „Правен режим на договора за обществена поръчка”

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Административно право и административен процес“

Научен ръководител: доц. д-р Надежда Гецова Йонкова

Дата на защита: 19.05.2017 г.

Дата на публикуване: 04.05.2017 г.