Докторанти

Текущи процедури


Кандидат: ТАЛГАТ БЕЙСЕНБАЕВИЧ СAТКЕЙ
Тема: „Разследване на престъпления, свързани с наркотици”
Професионално направление: 3.6. „Право“
Докторска програма „Kриминалистика“
Научни ръководители: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Дата на защита: 30.03.2018 г.
Дата на публикуване: 14.03.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Маргарита Иванова Чинова
Рецензия: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Становище: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: доц. д-р Людмил Руменов Георгиев

 Кандидат: АСХАТ ИБРАХИМОВИЧ ГАЗАЕВ
Тема: „Превенция и противодействие на корупцията в държавната администрация”
Професионално направление: 3.6. „Право“
Докторска програма „Kриминология“
Научни ръководители: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Дата на защита: 30.03.2018 г.
Дата на публикуване: 14.03.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
Рецензия: проф. д.ю.н. Юлия Дончева Бояджиева
Становище: доц. д-р Валентин Стоянов Недев
Становище: проф. д-р Добринка Иванова Чанкова
Становище: доц. д-р Петя Борисова Шопова

 Кандидат: ЙОРДАН ПАВЛЕ ГОРЧЕВ
Тема: „Трансформация на системата на икономически интереси на индивида в контекста на съвременното социално-икономическо развитие”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма „Социално управление“
Научни ръководители: доц. д-р Светла Костадинова Михалева
Дата на защита: 28.03.2018 г.
Дата на публикуване: 13.03.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов
Рецензия: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска
Становище: доц. д-р Светла Костадинова Михалева
Становище: проф. д-р Албена Христова Вуцова
Становище: доц. д-р Ангел Георгиев Иванов

 Кандидат: АЛИ ШАЛАБИ
Тема: „Психологически детерминанти на психосоциалното функциониране при пациенти със сърдечна катетеризация и възможности за интервенция”
Професионално направление: 3.2„Психология“
Докторска програма „Социална, организационна и консултативна психология“
Научни ръководители: доц. д-р Бистра Методиева Ценова
Дата на защита: 01.03.2018 г.
Дата на публикуване: 14.02.2018 г.

Автореферат
Рецензия: проф. д.пс.н. Валери Стоилов Стоянов
Рецензия: проф. д-р Минко Хаджийски/
Становище: доц. д-р Даниела Карагяурова
Становище: доц. д-р Бистра Ценов/
Становище: доц. д.пс.н. Иван Александров/

 Кандидат: БОГДАН МАЙДА
Тема: „Съвременни насоки за дейността на мениджъра в малките и средните предприятияи”
Професионално направление: 3.7 "Администрация и управление"
Докторска програма „Социално управление“
Научни ръководители: проф.д-р Йоанна Рогожинска-Митрут
Дата на защита: 01.03.2018 г.
Дата на публикуване: 14.02.2018 г.

Автореферат
Рецензия: доц. д-р Снежанка Костадинова Овчарова
Рецензия: проф. д-р Поля Стоянова Кацамунска
Становище: проф. д.ик.н. Христо Маринов Иванов
Становище: проф. д.ик.н. Вяра Красимирова Славянска
Становище: доц. д-р Ивайло Цветанов Стоянов