Докторанти

Текущи процедури


Кандидат: Суат Саръ

Тема: „Препоръчителен модел на трудовата безопасност за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в Република Турция“

Професионално направление: 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"

Докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника“

Научен ръководител: доц. д-р инж. Янко Златанов Милев

Дата на защита: 12.01.2017 г.

Дата на публикуване: 27.12.2016 г.