Докторанти

Текущи процедури


Кандидат: Герман Христов Германов

Тема: „Деянието, извършено от служител под прикритие в българското наказателно право”

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма “Наказателно право“

Научен ръководител: доц. д-р Юлияна Младенова Матеева

Дата на защита: 06.10.2017 г.

Дата на публикуване: 21.09.2017 г.