Докторанти

Приключили процедуриКандидат: Кирмизи Ерлановна Ракимбаева

Тема: „ИНОВАЦИОННИ ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ АГРОПРОМИШЛЕНИЯ КОМПЛЕКС НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН (ЗАПАДНОКАЗАХСТАНСКА ОБЛАСТ)”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление

Докторска програма „Икономика и управление“

Научен ръководител: проф. д-р  Павел Георгиев Павлов

Дата на защита: 15.12.2016 г.

Дата на публикуване: 30.11.2016 г.Кандидат: Олга Василиевна Лозовая

Тема: "Международноправна защита на лични данни"

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма:  „Международно право и международни отношения“

Научни ръководители: проф. д-р Емил Константинов

Дата на защита: 12.10.2016 г.

Дата на публикуване: 28.10.2016 г.Кандидат: Атанас Орлинов Борисов

Тема: "Трансграничните престъпления според съвременното международно право"

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма:  „Международно право и международни отношения“

Научни ръководители: проф. д-р Емил Константинов

Дата на защита: 12.10.2016 г.

Дата на публикуване: 28.10.2016 г.Кандидат: Марина Владимировна Панко 

Тема: „Критерии и показатели за повишаване на ефективността на структурата на регионалната икономика

Професионално направление: 3.8. „Икономика“

Докторска програма:  „Политическа икономия“

Научни ръководители: проф. д-р Игор Бритченко, доц. д-р Мария Брусева

Дата на защита: 15.09.2016 г.

Дата на публикуване: 31.08.2016г.Кандидат: Сузана Наскова Асенова

Тема: „Процесът на разширяване на Европейския съюз в контекста на прилагане на принципите и стратегиите за устойчиво развитие

Професионално направление: 3.8. „Икономика“

Докторска програма:  „Световно стопанство и МИО“

Научен ръководител: проф. д-р Емил Панушев

Дата на защита: 16.09.2016 г.

Дата на публикуване: 31.08.2016г.


Кандидат: доц. д-р Анна Александровна Князевич

Тема: „Управление на формирането и функционирането на иновационни инфраструктури на Украйна”

Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление

Докторска програма „Организация и управление извън сферата на материалното производство“.

Дата на защита: 29.08.2016 г.

Дата на публикуване: 14.08.2016 г.

Автореферат

Рецензия: проф. д-р Павел Георгиев Павлов

Рецензия: проф. д-р Иван Величков Иванов

Рецензия:    проф. д.ик.н. Кирил Петров Ангелов

Становище: проф. д-р Тилчо Колев Иванов

Становище: проф. д-р Серафим Любомиров Петров

Становище: проф. д-р Лидия Стоянова Велкова

Становище: проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова

Кандидат: Ганка Йорданова Иванова 

Тема: „Нагласи на българската и арабската жена към сключване на брак и раждане на

деца в епохата на глобализация”

Професионално направление: 3.2. „Психология“

Докторска програма:  „Обща психология“

Научен ръководител: проф. д-р Валери Стоилов Стоянов

Дата на защита: 30.08.2016 г.

Дата на публикуване: 14.08.2016 г.


Кандидат: Владимир Боянов Върбанов
Тема: "Задържане на кораби – национална и международна регламентация"
Професионално направление: 3.6. "Право"
Докторска програма: "Международно право и международни отношения"
Научен ръководител: доц. д-р Анна Владимирова Джумалиева
Дата на защита: 30.06.2016 г. Дата на публикуване:15.06.2016 г.

 Кандидат: Делян Огнянов Костадинов
Тема: „Интерактивен маркетинг в сферата на висшето образование“
Професионално направление: 3.8. „Икономика
Докторска програма: „Световно стопанство и МИО
Научен ръководител: проф. Д.ик.н. Лилия Каракашева
Дата на защита: 28.03.2016 г.
Дата на публикуване: 13.03.2016г.Кандидат: Олга Бориславова Борисова
Тема: „УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРАВНАТА УРЕДБА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА РАДИОАКТИВНИТЕ ОТПАДЪЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“
Професионално направление: 3.6. „Право“
Докторска програма: „Административно право и административен процес“
Научен ръководител: проф. д-р Петър Георгиев Христов
Дата на защита: 15.01.2016 г.
Дата на публикуване: 31.12.2015 г.

 


 

Кандидат: Димитър Иванов Михайлов
Тема: „Изследване на необходимостта от обновяване на подвижния състав на поделение „БДЖ – пътнически превози“ ЕООД“ .
Професионално направление: 3.8. „Икономика“
Дата на защита: 10.11.2015 г.
Дата на публикуване: 23.10.2015 г.

 


Кандидат: Милена Стоянова Йоцева – Кънчевска
Тема: „Северноатлантическият договор между ценностното и кризисното разширяване“ /трансформацията на НАТО/ “.
Професионално направление: 3.3. „Политически науки“
Дата на защита: 09.10.2015 г.
Дата на публикуване: 23.09.2015 г.

Кандидат: проф. д-р Веселин Христов Цанков
Тема: “ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА – ПУБЛИЧНОПРАВНИ АСПЕКТИ”
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Дата на публикуване: 03.06.2015 г.

Дата на защита: 19.06.2015 г.
Кандидат: Димитър Георгиев Узунов
Тема: „Организация и управление на подготовката по лична защита на охранителите от звената за сигурност на туристическите обекти“.
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“
Дата на защита: 18.09.2015 г.
Дата на публикуване: 02.09.2015 г.

 


 

Кандидат: Галина Стоилова Георгиева-Иванова
Тема: „Наследяването по завещание с международен елемент“.
Професионално направление: 3.6. „Право“
Дата на защита: 18.09.2015 г.
Дата на публикуване: 02.09.2015 г.

 


 

Кандидат: Младен Чавдаров Танов
Тема: „Регенерация на урбанизирани крайбрежни територии. Методологични основи (алгоритъм) за избор на регенерационна стратегия“.
Професионално направление: 5.7."Архитектура, строителство и геодезия"
Дата на защита: 11.09.2015 г.
Дата на публикуване: 27.08.2015 г.

 


 

Кандидат: Ала Хасун Селман Ел Шемери
Тема: „Тероризмът в пост-Саддамов Ирак - състояние и перспективи“
Професионално направление: 9.1. "Национална сигурност"
Дата на защита: 04.09.2015 г.
Дата на публикуване: 18.08.2015 г.

 


 

Кандидат: Фахри Фахри Идриз
Тема: „РЪКОВОДИТЕЛЯТ ЛИДЕР – КЛЮЧОВ ФАКТОР В МОТИВИРАНЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА“
Професионално направление: 3.7. „Администрация и управление“
Дата на защита: 04.09.2015 г.
Дата на публикуване: 18.08.2015 г.

 


 

Кандидат: Марина Дойчинова
Тема: „Съдебен контрол по ЗПУКИ“
Професионално направление: 3.6. „Право“
Дата на защита: 01.07.2015 г.
Дата на публикуване: 16.06.2015 г.

 

 

Кандидат: Ваня Христова Стаматова
Тема: ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА БОРБАТА С НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Професионално направление: 3.6. „Право“
Докторска програма: Международно право и международни отношения
Научен ръководител: проф. д-р Веселин Цанков
Дата на публикуване: 02.06.2015 г.


Дата на защита: 18.06.2015 г.

 

 

Кандидат: Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева
Тема: ОТ ДЪРЖАВНА КЪМ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СИСТЕМИТЕ ЗА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ (1945-2005 Г.)
Професионално направление: 9.1. „Национална сигурност“
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)
Научен ръководител: Проф. д.и.н. СТЕФАН СИМЕОНОВ
Дата на публикуване: 28.04.2015 г.

Дата на защита: 15.05.2015 г.

Кандидат: Цвета Ангелова Жекова
Тема: УСТОЙЧИВА АРХИТЕКТУРА НА ИНТЕРМОДАЛНИ ПЪТНИЧЕСКИ КОМПЛЕКСИ
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
Научен ръководител: чл.-кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Димитров Ковачев
Дата на публикуване: 09.04.2015 г.

Дата на защита: 24.04.2015 г.

Кандидат: Йордан Димитров Любенов
Тема: РАЗВИТИЕ НА РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ЗОНИ В ПРИСТАНИЩНИ ТЕРИТОРИИ И ТЯХНОТО ИНТЕГРИРАНЕ С ЦЕНТРОВЕТЕ НА ГРАДОВЕТЕ (на примера на Варна и Бургас)
Професионално направление: 5.7. „Архитектура, строителство и геодезия“
Докторска програма: Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство
Научен ръководител: Проф. д.а.н. арх. Иван Николов Никифоров
Дата на публикуване: 10.03.2015 г.

Дата на защита: 27.03.2015 г.

Кандидат: Едуард Василев Маринов
Тема: РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ В АФРИКА
Професионално направление: 3.8. Икономика
Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Научен ръководител: проф. д-р Емил Панушев
Дата на публикуване: 20.01.2015 г.

Дата на защита: 06.02.2015 г.

Кандидат: Анастас Василев Бадев
Тема: НОВА УПРАВЛЕНСКА ПАРАДИГМА НА ТЕАТЪРА КАТО КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: проф. д-р Желка Генова
Дата на публикуване: 06.01.2015 г.

Дата на защита: 21.01.2015 г.

Кандидат: Дани Стефанова Каназирева
Тема: МЕСТНАТА ВЛАСТ В УСЛОВИЯТА НА ЧЛЕНСТВО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Професионално направление: 3.6. Право
Докторска програма: Конституционно право
Научен ръководител: доц. д-р Марчо Марков
Дата на публикуване: 05.01.2015 г.

Дата на защита: 21.01.2015 г.

Кандидат: Иво Веселинов Йоцов
Тема: УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ И ОСОБЕНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА
Професионално направление: 3.8. Икономика
Докторска програма: Световно стопанство и международни икономически отношения
Научен ръководител: проф. д.ик.н. Лилия Каракашева
Дата на публикуване: 02.12.2014 г.

Дата на защита: 18.12.2014 г.

Кандидат: Стоян Тончев Налбантов
Тема: ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРАНЕТО НА ПАРИ В БАНКОВАТА СИСТЕМА
Професионално направление: 9.1. Национална сигурност
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)
Научен ръководител: доц. д-р Валентин Тодоров
Дата на публикуване: 21.11.2014 г.

Дата на защита: 05.12.2014 г.

Кандидат: Ивайло Детелинов Цанов
Тема: ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ФАКТОРИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА УЧЕНИЦИ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Обща психология
Научен ръководител: Доц. д-р Петър Нешев
Дата на публикуване: 21.10.2014 г.

Дата на защита: 06.11.2014 г.

Кандидат: Силвия Божидарова Тодорова
Тема: НОВИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕХАНИЗМИ ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ИМИГРАЦИОННИЯ КОНТРОЛ
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научни ръководители: Проф. д-р Любомир Тимчев и Доц. д-р Драгомир Кръстев
Дата на публикуване: 09.10.2014 г.

Дата на защита: 24.10.2014 г.

Кандидат: Пламен Петров Петров
Тема: ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВАТА АРХИТЕКТУРА В КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКОТО АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
Научни ръководители: доц.д-р арх. Росен Савов и доц. д-р арх. Александър Слаев
Дата на публикуване: 09.10.2014 г.

Дата на защита: 24.10.2014 г.

Кандидат: Радост Стаменкова Райновска
Тема: АРХИТЕКТУРА НА УЧИЛИЩНИТЕ СГРАДИ - ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК
Професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
Научен ръководители : чл. кор. проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев и проф. д-р арх. Константин Бояджиев
Дата на публикуване: 28.08.2014 г.

Дата на защита: 12.09.2014 г.

Кандидат: Христо Павлов Павлов
Тема: ВЕРСИИТЕ КАТО МЕТОД ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕТО
Професионално направление: 3.6 Право
Докторска програма: Кримирналистика
Научен ръководител: проф. д.ю.н. Йонко Кунчев
Дата на публикуване: 22.08.2014 г.

Дата на защита: 08.09.2014 г.

Кандидат: Нина Кънчева Златева
Тема: ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Световно стопанство и МИО
Научен ръководител: проф. д-р Емил Панушев
Дата на публикуване: 12.08.2014 г.

Дата на защита: 29.08.2014 г.

Кандидат: Венелин Кръстев Терзиев
Тема: ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АКТИВНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ ВЪРХУ ПАЗАРА НА ТРУДА
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Политическа икономия
Научен ръководител: проф. д. ик. н. Димитър Канев
Дата на публикуване: 12.06.2014 г.

Дата на защита: 27.06.2014 г.


Кандидат: Александър Боянов Тодоров
Тема: ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДХОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА МЕДИЙНА КОНЦЕНТРАЦИЯ
Професионално направление: 3.8 Икономика
Докторска програма: Икономика и управление
Научен ръководител: проф. д. ик. н. Димитър Канев
Дата на публикуване: 07.05.2014 г.

Дата на защита: 22.05.2014 г.

Кандидат: Димитър Стефанов Власарев
Тема: УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ ЗА СГРАДИ И КОМПЛЕКСИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА РАСТИТЕЛНИ И ЖИВОТИНСКИ ПРОДУКТИ
Професионално направление: 5.7 Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство
Научен ръководител: проф. д-р арх. Любен Сиврев
Дата на публикуване: 27.02.2014 г.

Дата на защита: 14.03.2014 г.


Кандидат: Жан Василев Виденов
Тема: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ РАЗРАБОТКИ ПО ГРАНТОВИ СХЕМИ
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: проф.д-р Георги Мишев
Дата на публикуване: 25.11.2013 г.

Дата на защита: 9.12.2013 г.


Кандидат: Николай Ангелов Кузманов
Тема: НОСИМОСПОСОБНОСТ НА КОМБИНИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ ПРИ ВЕРТИКАЛНИ И ХОРИЗОНТАЛНИ НАТОВАРВАНИЯ - СЪПОСТАВКА СЪС СТОМАНЕНИ И СТОМАНОБЕТОННИ ЕЛЕМЕНЕТИ
Професионално направление: 5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Докторска програма: Строителни конструкции
Научен ръководител: проф.д-р инж.Петър Стайков
Дата на публикуване: 15.11.2013 г.

Дата на защита: 29.11.2013 г.


Кандидат: Валентина Златанова Семерджиева
Тема: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕТО НА СЧЕТОВОДНИЯ МЕНИДЖМЪНТ В УНИВЕРСИТЕТСКИТЕ БОЛНИЦИ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ФИНАНСОВАТА ИМ СТАБИЛИЗАЦИЯ
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научни ръководители: проф. д-р Петко Салчев и доц. д-р Даниела Фесчиян
Дата на публикуване: 18.10.2013 г.

Дата на защита: 04.11.2013 г.


Кандидат: Йоана Михайлова Недялкова
Тема: АГРЕСИЯTA И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЛИШЕНИ ОТ СВОБОДА
Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Обща психология
Научен ръководител: доц. д-р Надежда Василева Стаменкова
Дата на публикуване: 10.10.2013 г.

Дата на защита: 25.10.2013 г.


Кандидат: Ваня Господинова Христова
Тема: ЛИЧНОСТНИ ПРЕДПОСТАВКИ И СОЦИАЛНОПСИХИЧНИ ДЕТЕРМИНАНТИ НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА ОТ УЧИТЕЛСКИЯ ТРУД
Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Педагогическа и възрастова психология
Научен ръководител: проф. д.пс.н Галя Тодорова Герчева - Несторова
Дата на публикуване: 10.10.2013 г.

Дата на защита: 25.10.2013 г.


Кандидат: Мария Петрова Кърджиева
Тема: СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ФОЛКЛОРНОТО СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научни ръководители: Проф. д-р Росица Йорданова и Доц. д-р Снежанка Овчарова
Дата на публикуване: 03.10.2013 г.

Дата на защита: 18.10.2013 г.


Кандидат: Веселина Тонева Жекова
Тема: ГРАЖДАНСКИ СТРУКТУРИ И МЕСТНА ВЛАСТ - ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: проф. д-р Желка Генова
Дата на публикуване: 13.09.2013 г.

Дата на защита: 30.09.2013 г.Кандидат: Маринела Колева Петкова
Тема: ЛИЧНОСТНИ ДИСПОЗИЦИИ И МОДЕЛИ НА ПАРТНЬОРСТВО ПРИ ДВОЙКИ С ДОМАШНО НАСИЛИЕ
Професионално направление: 3.2. Психология
Докторска програма: Обща психология
Научен ръководител: Доц. д-р Румяна Божинова
Дата на публикуване: 14.08.2013 г.

Дата на защита: 02.09.2013 г.Кандидат: Станчо Димитров Димитров
Тема: АЛТЕРНАТИВИ ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА АФГАНИСТАН
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: Проф. д-р Тилчо Иванов
Дата на публикуване: 16.07.2013 г.

Дата на защита: 31.07.2013 г.Кандидат: Иванка Тодорова Банкова
Тема: ДИСОНАНСИ И ПОТЕНЦИАЛИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА КОНФЛИКТИ В ПРОЕКТНОТО УПРАВЛЕНИЕ (на примера на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – 2007–2013 г.)
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научни ръководители: Проф. д.п.н. Горан Горанов и Проф. д.ф.н. Желязко Стоянов
Дата на публикуване: 16.07.2013 г.

Дата на защита: 01.08.2013 г.Кандидат: Даниела Костадинова Михалева
Тема: ВЪТРЕШЕН ИНСПЕКТОРСКИ КОНТРОЛ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА, БАЗИРАН НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: Проф. д-р Тилчо Иванов
Дата на публикуване: 04.07.2013 г.

Дата на защита: 19.07.2013 г.Кандидат: Константин Делов Писков
Тема: ИНОВАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ(ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ)
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: Доц. д-р Мария Великова
Дата на публикуване: 01.07.2013 г.

Дата на защита: 15.07.2013 г.Кандидат: Гульмира Олжабековна Абишева
Тема: ОСИГУРЯВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА УСЛУГИТЕ В ХОТЕЛИЕРСКИЯ БИЗНЕС (ПО МАТЕРИАЛИ ОТ АКМОЛИНСКА ОБЛАСТ)
Професионално направление: 3.8. Икономика
Докторска програма: Икономика и управление
Научен ръководител: Доц. д-р Снежанка Овчарова
Дата на публикуване: 26.06.2013 г.

Дата на защита: 11.07.2013 г.


Кандидат: Анелия Венелинова Пържанова
Тема: ПРОТИВОРЕЧИЯ И КОНФЛИКТИ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (АЛТЕРНАТИВНИ ПОДХОДИ И МЕТОДИ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО ИМ)
Професионално направление: 3.7. Администрация и управление
Докторска програма: Организация и управление извън сферата на материалното производство
Научен ръководител: Проф. д-р Йордан Христосков
Дата на публикуване: 07.06.2013 г.

Дата на защита: 24.06.2013 г.

Мартин Светославов Джуров - 07.06.2011 г.


инж. Милена Тенчева Петрова - 07.06.2011 г.Виржиния Живкова Иванова