Докторанти

Текущи процедури за НС "доктор на науките"


Кандидат: д-р Константин Анатолиевич Бабенко

Тема: "ПРАВНО РЕГУЛИРАНЕ НА ПУБЛИЧНО-ВЛАСТНИ ОТНОШЕНИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА"

Професионално направление: 3.6. „Право“

Докторска програма „Административно право и административен процес“

Дата на защита: 15.02.2018 г.

Дата на публикуване: 31.01.2018 г.