Защита на данните
Департамент "Чуждоезиково обучение"

Обучение на чуждестранни студенти

Обучението на чуждестранни студенти във ВСУ "Черноризец Храбър" започва още от създаването на университета. През изминалите двадесет години над 150 чуждестранни граждани от различни страни на Европа, Азия и Африка са изучавали български език в Департамент "Чуждоезиково обучение".

Овладяването на българския език става в т.нар. подготвителен курс, който се провежда в рамките на 9 месеца. Определените за курса 1000 учебни часа се разпределят по следния начин: 650 часа за български език и 350 часа за специализирана подготовка с оглед изучаването на бъдещата специалност в университета.

Обучението се провежда от преподаватели с дългогодишен опит в областта на преподаването на български език за чужденци. Учебните програми, върху които се базира овладяването на езика, са съобразени с най-модерните методически изисквания в тази сфера.

Департамент "Чуждоезиково обучение" разполага със специализирани зали, оборудвани с компютри и мултимедия. Обучението се разнообразява с практически занятия в реални речеви ситуации, с онлайн- комуникации между преподавателите и студентите, а така също и с учебни екскурзии в региона и из различни места на красива България.

В Департамента български език се изучава не само от чуждестранни студенти, а и от чуждестранни докторанти, курсисти, граждани. Обучението може да бъде и индивидуално, и групово. Таксите са различни в зависимост от избрания модул и от броя на часовете.