Защита на данните
"Архитектура, строителство - съвременност"

VI научна конференция "Архитектура, строителство - съвременност"
За нас


Архитектурният факултет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" е организатор на 6-та научна конференция "Архитектура, строителство - съвременност", която ще се проведе в периода 30 Май – 1 Юни 2013 година в гр. Варна. Конференцията е под патронажа на президентът на ВСУ "Черноризец Храбър" – проф. д.ик.н. Анна Недялкова.

Научният форум е традиционен за Архитектурния факултет. Основната му цел е обмяна на опит и знания в областта на перспективните направления в сферата на Архитектурата и Строителното инженерство. Конференцията дава възможност на млади научни работници, утвърдили се учени и представители на бизнеса да споделят своите идеи, да създават бизнес и научни контакти и да намират партньори за бъдещи сътрудничества.

В научният форум участват студенти, докторанти и учени от България, Италия, Гърция, Русия, Украйна, Сърбия, Испания, Германия, Словакия, Чехия, Турция, Румъния и др.

Всички приети доклади се отпечатват в сборник (ISSN 1314-3816)