Защита на данните
Международна академия "Знание и иновации"

Експерти и студенти – партньорство за конкурентоспособностНастоящата инициатива е съществен аспект на новата стратегическа ориентация на ВСУ "Черноризец Храбър" за постигане на устойчива конкурентоспособност чрез развитие и усъвършенстване на "триъгълника на знанието", свързващ образованието, изследванията и бизнеса.

Инициативата е в съответствие и с главната цел на Стратегия "Европа 2020" – постигaне на по-голяма устойчива пригодност за заетост на младите хора чрез активизиране на диалога между всички заинтересовани страни и изработване на взаимнополезни и работещи политики.

Стартирането на "Експерти и студенти – партньорство за конкурентоспособност" съвпада с новата кампания на Европейската комисия "We Mean Business", която има за цел да насърчи предприятията да създават повече работни места за стажанти, за да се повиши равнището на умения на младите хора и тяхната пригодност за заетост.


Дългосрочни цели на инициативата в рамките на новия Стратегически план на ВСУ 2012 – 2017 г.:

 1. Изработване на ясни критерии за подбор на партньори от бизнеса чрез идентифициране на общи стратегически приоритети и цели.
 2. Създаване на система и конкретни действащи програми между ВСУ и партньорите от бизнеса, основани на дългосрочен взаимен интерес.
 3. Превръщане на ВСУ в регионален и национален център за генериране на иновативни студентски бизнес идеи и проекти.
 4. Стимулиране на процеса за по-широкото отваряне и адаптиране на регионалните бизнес организации към изискванията на студенти от ЕС, реализиращи мобилност в рамките на европейската кампания "We Mean Business".
 5. Повишаване на дела на студентите от ВСУ, провеждащи академично признат стаж или практика в страната и чужбина по време на обучението си.
 6. Превръщане на инициативата "Експерти и студенти – партньорство за конкурентоспособност" в традиционна.

"Експерти и студенти – партньорство за конкурентоспособност" - 12-31 май 2012 г.


Планирани цели:

 1. Разширяване на контактите и възможностите за съвместни дейности между ВСУ и бизнес организациите.
 2. Предоставяне на възможност на студентите и преподавателите на ВСУ да получат информация за развитието и тенденциите в съответните професионални области.
 3. Получаване на обратна връзка от страна на представителите на бизнеса за съответствието на обучението в различните професионални направления с изискванията на практиката.
 4. Запознаване на представителите на бизнес организациите с инициативите на европейско и национално ниво по отношение на повишаването на професионалната реализация на студентите и намаляването на безработицата сред младежта.
 5. Активна ПР кампания за популяризиране на инициативата, участващите в нея чуждестранни партньори и представители на бизнеса, както и на очакваните резултати.
 6. Активизиране на дейността на браншовите настоятелства.
 7. Засилване на мотивацията на студентите за обучение и успешна професионална реализация.

Очаквани резултати:

 1. Включване на студентите в работата върху конкретни казуси и реализиране на проекти, които да бъдат оценявани от представители на практиката.
 2. Сключване на договори за сътрудничество между университета и партниращите бизнес организации за съвместна научноизследователска дейност и осигуряване на стажантски места за студенти на ВСУ.
 3. Иницииране на бъдещи съвместни академични проекти между ВСУ и чуждестранните участници във форума.
 4. Създаване на линк към сайта на ВСУ за инициативата "Експерти и студенти – партньорство за конкурентоспособност", в който целогодишно да се публикува информация за съвместни дейности, както и информация за успешно оценени или реализирани студентски проекти.
 5. Ангажиране на експерти за участие в дискусии и предоставяне на становища относно съдържанието на учебните планове и програми на специалностите и съответствието им с тенденциите за развитие на отделните браншове.
 6. Уточняване на система за регулярно предоставяне на информация на партниращите организации за действащите европейски и национални политики и инструменти за осъществяване на студентски стажове, практики и студентска трудова заетост.